Špecialista sociálnej kurately pre dospelých

Špecialista sociálnej kurately pre dospelýchŠpecialista sociálnej kurately pre dospelých vykonáva samostatné ucelené odborné špecializované činnosti v oblasti sociálnej kurately pre dospelých. Rozhoduje o resocializačnom príspevku, vykonáva opatrenia sociálnej kurately, sprostredkováva plnoletým fyzickým osobám odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií a účasť na programoch a aktivitách organizovaných obcou, vyšším územným celkom alebo akreditovaným subjektom. Vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie opatrení, podáva správy orgánom činným v trestnom konaní a vedie spisovú dokumentáciu plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú vykonáva opatrenia podľa zákona. Vykonáva opatrenia pre osoby po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, či po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo a inak závislých. Vypracováva plán sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou, získava, zhromažďuje, spracúva a uchováva informácie pre štatistické zisťovania a administratívne zdroje z oblasti sociálnej kurately. Vykonáva ter...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496553/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Sociálnu kuratelu pre plnoletých podľa § 73 ods. 2 Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu alebo získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore andragogika alebo majú uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. Pre zamestnancov vykonávajúcich špecializované činnosti v rámci sociálnej kurately sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, pre bežné činnosti vysokoškolské vzdelanie I.stupňa.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2635004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy identifikácie porúch správania u detí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť spracovania a bezpečného uchovávania informácií pre štatistické zisťovania a z oblasti sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuretele.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
6
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsob posudzovania rizikových faktorov v životnom štýle a v správaní sa
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy kuratívnej sociálnej práce pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna problematika detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: A problematika plnoletých osôb.
Perspektíva: Aktuálna
6
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy organizácie sociálnoprávnej ochrany
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vo veciach sociálnej kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vyhľadávania občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, formy analýzy ich potrieb a spôsobov jednania v príslušných komunitách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoreších predpisov; znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby stanovísk vo veciach sociálnej kurately pre dospelých podľa zákona o SPODaSK
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Stanoviská podľa zákona o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hlavné prístupy v sociálnej práci; životná situácia a sociálne fungovanie; základné princípy sociálnej práce; metódy sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou; metódy používané vo všetkých spoločensko-vedných disciplínach – analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, ďalej diagnostické metódy, metódy hodnotenia a ďalšie; vedenie procesu práce s rodinou využívaním rôznych metód, techník a foriem sociálnej práce.
Perspektíva: Aktuálna
6
profesijná etika v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby pomoci v oblasti sociálneho vylúčenia a resocializácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy práce s mladými dospelými po ukončení ústavnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie opatrení vedúcich k odstráneniu patologického správania a predchádzaniu sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a spracovávanie štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a bezpečné uchovávanie informácií pre štatistické zisťovania a administratívne zdroje z oblasti sociálnej kurately dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
poskytovanie sociálno-právneho poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
6
poskytovanie pomoci a podpory v oblasti inklúzie klientov, ktorí takúto pomoc potrebujú v dôsledku rôznych faktorov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie úloh v oblasti resocializácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie a zabezpečenie pomoci v nevyhnutných prípadoch v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia zásad sociálnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Realizácia zásad sociálnej politiky a kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
správanie sa v súlade s profesijnou etikou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s klientom pri jeho adaptačnom procese, vrátane nácviku adaptácie, obnovovanie niektorých sociálnych funkcií, schopností a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie preventívnych úloh v rodine
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci sociálnej kurately pre dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
prevencia sociálno-patologického správania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s mladými dospelými po ukončení ústavnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.