Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo

Odborný pracovník štátnej správy pre školstvoOdborný pracovník štátnej správy pre školstvo plní úlohy štátnej správy v oblasti školstva na úsekoch odborných, analytických, finančných, kontrolných, metodických a špecializovaných činností. Koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, vykonáva odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov vrátane vedúcich zamestnancov školských jedální v územnej pôsobnosti okresného úradu. Zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a spoluprácu so zriaďovateľmi, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti okresného úradu. Rozpisuje a oznamuje výšku normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl v zákonom stanovenej lehote. Vykonáva štátny dohľad a kontrolu hospodárenia a využívania pridelených finančných prostriedkov na školách a...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496551/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax v období 12 mesiacov. Na vedúcej funkcii sa odporúča odborná prax v dĺžke 60 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359023
ESCO
842
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém zodpovednosti za aktualizáciu a vedenie registra škôl, školských zariadení a ich elokovaných pracovísk v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém vedenia územného školského registra detí a žiakov a registra pedagogických a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
postupy a metódy vykonávania štátneho dohľadu a kontroly hospodárenia a využívania pridelených finančných prostriedkov na školách a školských zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy metodického riadenia v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady činnosti metodických združení a predmetových komisií v školách a školských zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a formy koordinácie odbornej činnosti v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutí v správnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy zberu a spracúvania štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
postupy prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri vykonávaní metodickej činnosti v oblasti normatívneho financovania, rozpočtovníctva a výkazníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť normatívneho princípu finančovania základných a stredých škôl podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania výkonu štátnej správy v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
metódy a formy zabezpečovania ekonomických úloh súvisiacich so zriadením a zrušením škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
formy a metódy vykonávania odborných, metodicko-konzultačných činností pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov, vrátane vedúcich zamestnancov školských jedální v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy metodického riadenia a usmerňovania vedúcich zamestnancov školských jedální a vydávania metodických pokynov týkajúcich sa zásad prevádzky školských jedální, vrátane sledovania dodržiavania materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy poskytovania metodickej a poradenskej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, školského stravovania, informatiky, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu a školám, školským zariadeniam v oblasti súťaží, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy poskytovania odborného poradenstva na spĺňanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek vzdelania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky ukladania pokút podľa osobitných právnych predpisov najmä podľa zákona o financovaní, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o sťažnostiach a ich zadávania do informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup vypracovávania žiadostí o NFP, žiadostí o platbu, monitorovacích správ a ďalších dokumentov podľa vyžiadania riadiaceho orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy analyzovania dôvodov odklonu od cieľových hodnôt a podávania návrhov na ich dosiahnutie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy prerokúvania priestupkov podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy spracovávania podkladov na účel súčinností, resp. odstúpenia žiadostí o poskytnutie súčinností vecne príslušným organizačným útvarom Sociálnej poisťovne a vybavovania reklamácií súdnych exekútorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy uskutočňovania monitorovania realizácie projektov a kontroly priebehu realizácie, uskutočňovania predbežnej finančnej kontroly, vykonávania kontroly súladu rozpočtov, plánov aktivít a činností projektov schválených Výberovou komisiou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
metódy kontroly a hodnotenia realizácie rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad a prípravy podkladov súvisiacich s vymenúvaním a odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a spolupráce so zriaďovateľmi, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
zásady prevádzky školských jedální
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vrátane sledovania dodržiavania materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v školských jedálňach.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov a zmien v rámci všeobecne záväzných nariadení z oblasti školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane prípravy návrhov opatrení v oblasti riadiacej činnosti vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie a hodnotenie realizácie rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie štátneho dohľadu a kontroly hospodárenia a využívania pridelených finančných prostriedkov na školách a v školských zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracúvanie ekonomických analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie ekonomických úloh súvisiacich so zriadením a zrušením škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom okresný úrad a vypracovávanie žiadosti a s nimi súvisiacich dokumentov na zriadenie a zrušenie škôl a školských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a vystavovanie účtovných dokladov a iných písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za vedenie a aktualizovanie registra škôl, školských zariadení a ich elokovaných pracovísk v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie územného školského registra detí a žiakov a registra pedagogických a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
príprava podkladov súvisiacich s vymenúvaním a odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
poskytovanie odborného poradenstva na spĺňanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek vzdelania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odbornej poradenskej činnosti riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie metodického poradenstva pri zavádzaní alternatívnych metód, obsahov a foriem výchovno-vzdelávacej práce nových študijných a učebných odborov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odborných, metodicko-konzultačných činností pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov, vrátane vedúcich zamestnancov školských jedální v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie metodickej a poradenskej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, školského stravovania, informatiky, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu a školám a školským zariadeniam v oblasti súťaží, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpisovanie a oznamovanie výšky normatívnych príspevkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Oznamovanie úpravy výšky normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl v zákonom stanovenej lehote.
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie kontroly prijatých opatrení v školách, školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad.
Perspektíva: Aktuálna
7
ukladanie pokút podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa zákona o financovaní, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o sťažnostiach
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zadávanie uložených pokút do informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia odbornej činnosti v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie činnosti metodických združení a predmetových komisií v školách a školských zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie metodickej činnosti pre všetky typy zriaďovateľov v oblasti normatívneho financovania, rozpočtovania, výkazníctva, atď.
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Financovanie základných a stredných škôl z prostriedkov štátneho rozpočtu (z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra) je postavené na normatívnom princípe. Normatívny príspevok je určený počtom žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného žiaka pre bežný kalendárny rok. Normatív sa chápe ako súčet mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie a usmerňovanie vedúcich zamestnancov školských jedální
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie metodických pokynov týkajúcich sa zásad prevádzky školských jedální, vrátane sledovania dodržiavania materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v školských jedálňach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
zabezpečovanie personálnych úloh súvisiacich so zriadením a zrušením škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
vydávanie organizačných pokynov pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie organizačných pokynov v oblasti školstva a športu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
zabezpečovanie uplatňovania pracovno-právnych vzťahov riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedenie prislúchajúcej personálnej agendy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
zabezpečovanie výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
organizačné zabezpečenie jazykových kurzov cudzincov s povoleným pobytom na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a spolupráce so zriaďovateľmi, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.