Odborný pracovník štátnej správy pre kataster

Odborný pracovník štátnej správy pre katasterOdborný pracovník štátnej správy pre kataster plní úlohy štátnej správy na úseku katastra v oblasti zápisov práv k nehnuteľnostiam (zápisy práv a vkladové konania), v oblasti spravovania katastrálneho operátu a poskytovania údajov katastra (technicko-informačné činnosti), opravy chýb v katastrálnom operáte, obnovy katastrálneho operátu, prešetrovania zmien v údajoch katastra (katastrálne konania), kontroly podkladov ku geodetickým a kartografickým činnostiam. Samostatne odborne spracúva rozhodnutia v katastrálnom konaní a správnom konaní na úseku katastra.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496550/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa §33 zákona o katastri nehnuteľností (č. 162/1995) má spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad zamestnanec okresného úradu s vysokoškolským vzdelávaním v odbore právo alebo odbore geodézia akartografia, ktorý má na to osobitnú odbornú spôsobilosť.
Podľa §7 a §9 zákona o geodézii a kartografii (2015/1995) má spôsobilosť na úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností zamestnanec okresného úradu s vysokoškolským vzdelávaním v odbore geodézia a kartografia, ktorý má na to osobitnú odbornú spôsobilosť.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (§ 33)
Poznámka: Len pri pracovných pozíciách, ktoré zahrňujú aj rozhodovanie o návrhu na vklad.

Oprávnenie na úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (§ 9)
Poznámka: Vyžadovaný len pre pracovné pozície, ktoré overujú výsledky vybraných geodetických a kartografických činností.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Súčasná legislatíva neustanovuje odbornú prax, preto sa ani pri prijímaní nových zamestnancov nevyžaduje. Pre získanie osobitnej odbornej spôsobilosti je okrem požadovaného vzdelania potrebné aj päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359019
ESCO
1667
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutia v správnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov; zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Znalosť vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Znalosť vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vybavovania podaní podľa katastrálneho zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady spolupráce s pracovníkmi iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vypracovávania návrhov rozhodnutí o proteste prokurátora, návrhov upozornení prokurátora a návrhov na vrátenie správnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za zabezpečovanie spravovania a aktualizovania súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností a ich vzájomný súlad
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy overovania a vydávania kópie alebo rovnopisov verejných listín a iných listín
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy spravovania zbierky listín, pozemkových kníh a železničnej knihy.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy kontrolnej činnosti v oblasti správy pre kataster
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti záznamu z kontrolnej činnosti, postupy a metódy vyhotovenia ročnej správy o kontrolnej činnosti na úseku katastra.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy koordinácie a zabezpečenia interných školení a pracovných stretnutí zamestnancov na úseku katastra nehnuteľností k používaniu interného špecializovaného informačného systému (softvéru) katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy úkonov súvisiacich s vedením súdnych spisov a súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia, opisovania rozhodnutí súdu, vykonávania úkonov spojených so zaznamenávaním priebehu súdneho pojednávania, ako aj iných administratívnych činností určených v rozvrhu práce súdu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vykonávania kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku u opodstatnených sťažností v rámci štátnej správy pre kataster
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vykonávania vnútornej kontrolnej činnosti zameranej na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosti na úseku katastra
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kontroly v rozhodovacej činnosti v katastrálnom konaní a dodržiavania zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, interných predpisov a iných aktov riadenia vydaných na ich základe.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy zostavovania súhrnnej žiadosti o platbu a oznámenia o zaslaní súhrnnej žiadosti o platbu certifikačnému orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém zodpovednosti za vedenie registra územných jednotiek.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zabezpečovania činností súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra v zmysle zákona o geodézii a kartografii v platnom znení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri navrhovaní katastrálnych území na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností a prípravy podkladov v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy podieľania sa na spracúvaní sumárnych údajov o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbore zmien o pôdnom fonde
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy podieľania sa na predkladaní podnetov na štandardizáciu geografického názvoslovia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečovania tvorby vektorových máp
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
katastrálne konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutí v katastrálnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém zodpovednosti za vedenie knihy poskytovania údajov katastra nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
postupy pri rozhodovaní o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém zadávania uložených pokút do informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy posudzovania spôsobilosti verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy riešenia technologických otázok projektov pozemkových úprav na úseku katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri rozhodovaní a vykonávaní opravy chyby v katastrálnom operáte
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy podieľania sa na vyhotovení správy o vybavovaní sťažností a petícií na katastrálnom odbore
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
6
postupy a metódy vykonávania dokumentačnej činnosti fondov katastra nehnuteľností a poskytovania údajov z nich
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečenia činností súvisiacich so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov a s revidovaním zhody údajov katastra s právnym a skutočným stavom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy kontroly a úradného overovania geometrických plánov a iných výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy pri vykonávaní ich preberania do katastra nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
6
postup vypracovávania návrhov rozhodnutí o vklade práv k nehnuteľnostiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri zápise práv k nehnuteľnostiam a oznamovaní účastníkom konania, fyzickým alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností, vrátane vyznačovania poznámok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov rozhodnutí o proteste prokurátora, návrhov upozornení prokurátora a návrhov na vrátenie správnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie katastrálnych území na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností a pripravovanie podkladov v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie podnetov na štandardizáciu geografického názvoslovia, spracúvanie sumárnych údajov o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností, vrátane rozboru zmien a o pôdnom fonde
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v katastrálnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutí v katastrálnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí o vklade práv k nehnuteľnostiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontroly dodržiavania zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, interných predpisov a iných aktov riadenia vydaných na ich základe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovanie a predloženie záznamov z kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie a vydávanie kópie alebo rovnopisov verejných listín a iných listín
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spravovanie zbierky listín, pozemkových kníh a železničnej knihy.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti zameranej na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosti na úseku katastra
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovanie a predkladanie záznamov z kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolovanie rozhodovacej činnosti v katastrálnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovanie a predloženie záznamov z kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s pracovníkmi iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolovanie a úradné overovanie geometrických plánov a iných výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností a vykonávanie ich preberania do katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie spôsobilosti verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie následnej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku u opodstatnených sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovanie a predloženie záznamov z kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie technologických otázok projektov pozemkových úprav na úseku katastra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie tvorby vektorových máp
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedenie registra územných jednotiek.
Perspektíva: Aktuálna
6
zapisovanie práv k nehnuteľnostiam a vyznačovanie poznámok v katastri nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Oznamovanie účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedenie evidencie poskytovania údajov katastra nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
vykonávanie dokumentačnej činnosti fondov katastra nehnuteľností a poskytovanie údajov z nich
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie podkladov pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku katastra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
6
vypracovávanie podkladov do správy o kontrolnej činnosti na úseku katastra a do správy o vybavovaní sťažností a petícií na katastrálnom odbore okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie podaní podľa katastrálneho zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie činností súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra v zmysle zákona o geodézii a kartografii v platnom znení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie činností súvisiacich s revidovaním zhody údajov katastra s právnym a skutočným stavom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie činností súvisiacich so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zodpovednosť za spravovanie a aktualizovanie súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností a ich vzájomný súlad
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinovanie a zabezpečovanie interných školení a pracovných stretnutí zamestnancov na úseku katastra nehnuteľností k používaniu interného špecializovaného informačného systému (softvéru) katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zadávanie uložených pokút do informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie a vykonávanie opravy chyby v katastrálnom operáte
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.