Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov

Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkovOdborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov plní úlohy obce pri výkone samosprávy v oblasti rozhodovania vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonávaní ich správy. Zabezpečuje evidenciu, registráciu a vyhľadávanie daňových subjektov. Vyhotovuje a zasiela výzvy na podanie daňových priznaní, ktoré následne prijíma a spracováva. Zisťuje všetky skutočnosti rozhodujúce pre správne vyrubenie a vymáhanie miestnych daní a poplatkov. Vydáva, opravuje a ruší platobné výmery. Zabezpečuje agendu opravných prostriedkov na úseku miestnych daní a poplatkov a vymáhania pohľadávok. Zabezpečuje prípravu všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a poplatkoch a podieľa sa na príprave návrhu rozpočtu obce v oblasti miestnych daní a poplatkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496541/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOdborný referent správy miestnych daní a poplatkov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (§ 5)
Poznámka: Odporúča sa osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Pre výkon správy miestnych daní a poplatkov nie je zákonom vyžadovaná prax, ale vítané sú skúsenosti v oblastí daní v rozsahu minimálne 12 mesiacov.
ISCO-08
3352
SK ISCO-08
3352006
ESCO
1641
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3352006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť efektívnej písomnej a dištančnej (elektronickej) komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Online interná a externá komunikácia
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
právne predpisy v oblasti predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, trhový poriadok obce.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti povinného poskytovania a zverejňovania informácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
správa konkurznej podstaty, konkurzné riadenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá vyhotovovania rozhodnutí o odpisoch pre nevymožiteľnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov; Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém vyhľadávania daňových subjektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Evidencia a aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností (daň z nehnuteľností - za pozemky, stavby a byty).
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy vykonávania periodických uzávierok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosti zákonných lehôt.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania správy miestnych daní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za ubytovanie, dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a dane za jadrové zariadenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3D kataster nehnuteľností
4
zásady a postupy zabezpečovania evidencie a registrácie daňových subjektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Na základe oznámenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti na úseku miestnych daní, aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém pravidelného zverejňovania dlžníkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení - postup podľa § 52.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy vyhotovovania a zasielania výziev na podanie daňových priznaní, ich prijímania a spracovávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy spracovávania podkladov na správu o stave pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Počítanie lehôt pre stanovenie výšky pohľadávky.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania a zabezpečovania odvolacích konaní na úseku miestnych daní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3D kataster nehnuteľností
4
systém opráv a rušenia platobných výmerov prostredníctvom rozhodnutí a dodatočných platobných výmerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa aktuálnych údajov na úseku daní a poplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postup vydávania dožiadania inému správcovi daní v rámci súčinnosti tretích osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie súčinnosti pre exekútorské úrady, daňové úrady, súdy, policajný zbor a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania poskytovania odborných rád daňovým subjektom, potvrdzovania dokladov pre daňovníkov a poplatníkov na sociálne účely
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - príspevok na bývanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy zisťovania skutočností rozhodujúcich pre správne vyrubenie a vymáhanie miestnych daní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Všeobecne záväzné nariadenie obce na úseku miestnych daní a poplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém prijímania a spracovávania návrhov na úľavu na miestnom poplatku a daniach a systém následného vykonávania odstránenia tvrdosti zákona pre miestne poplatky a dane formou platobných výmerov a rozhodnutí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré špecifikuje podmienky a postup pre úľavu na miestnom poplatku v súlade so Zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Profesionálna písomná komunikácia na úseku miestnych daní a poplatkov po stránke obsahovej aj formálnej.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania daňovej kontroly daňovníkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Periodické spracovávanie štatistických výkazov, vypracovanie ročného štatistického výkazu pre Ministerstvo financií SR o dani z nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá tvorby podkladov na návrh rozpočtu v rámci svojej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti daní a miestnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania správy miestnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, miestny poplatok za rozvoj (pokiaľ je prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za rozvoj).
Perspektíva: Aktuálna
4
kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy zabezpečovania úloh vyplývajúcich zo zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení, predovšetkým udeľovania povolení na trhové miesta a predaj
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu v danej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie daňovej kontroly daňovníkov v rozsahu vymedzenom zákonom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie a overovanie všetkých skutočností rozhodujúcich pre správne vyrubenie a vymáhanie miestnych daní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Evidencia zmien vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a následne vyrubovanie dane platobnými výmermi.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovenie rozhodnutí o odpisoch pre nevymožiteľnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na tvorbe nového rozpočtu prostredníctvom tvorby podkladov na jeho prerokovanie v rámci oblasti správy miestnych daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oprava a rušenie platobných výmerov rozhodnutiami a dodatočnými platobnými výmermi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a vypracovanie návrhu všeobecne záväzných nariadení na schvaľovanie mestského/miestneho/obecného zastupiteľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci oblasti svojej pôsobnosti, v nadväznosti na zmeny vyšších právnych noriem na podmienky obce.
Perspektíva: Aktuálna
4
periodické vypracovávanie štatistických výkazov, mesačných uzávierok, analýz príslušnej oblasti a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistický výkaz pre Ministerstvo financií SR, informatívne správy pre zastupiteľstvo, súčinnosť s kontrolórom obce.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na súdne vymáhanie pohľadávok podľa potrieb a požiadaviek právnych útvarov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V rámci daňového a exekučného konania.
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie výkazov nedoplatkov v súvislosti so správou miestnych daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie evidencie, registrácie a vyhľadávania daňových subjektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Na základe oznámenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti na miestnych daniach.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie a zasielanie výziev na podanie daňových priznaní, ich následné prijímanie a spracovávanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
vyhotovovanie a zasielanie výziev na zaplatenie nedoplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie a spracovávanie daňových priznaní k miestnym daniam
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa spisovej agendy a jej archivácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súčinnosť pri príprave interných smerníc na úseku spisovej agendy a archivácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisovanie úroku z omeškania za oneskorené úhrady v rámci správy miestnych daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potvrdzovanie dokladov pre daňovníkov a poplatníkov na sociálne účely
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príspevok na bývanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem a spracovávanie návrhov na úľavu na miestnom poplatku a daniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pripravovanie podkladov na zabezpečenie pohľadávok správcu dane daňovým záložným právom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Po uplynutí lehôt na vymoženie daňového nedoplatku.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie agendy nedoplatkov z miestnych daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie rozhodnutí v daňovom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb, bytov), daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a daň za jadrové zariadenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3D kataster nehnuteľností
4
spracovávanie podkladov na správu o stave pohľadávok pre mestské/miestne/obecné zastupiteľstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidelné zverejňovanie dlžníkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Fyzické osoby a právnické osoby podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie žiadostí a vydávanie povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa Trhového poriadku platného na území obce.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Efektívna písomná a dištančná (elektronická) komunikácia s tretími stranami.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odborných rád daňovým subjektom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súlade s platnou legislatívou na úseku miestnych daní a poplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyrubovanie sankčného úroku v súvislosti so správou miestnych daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyrubovanie miestnych daní a poplatkov prostredníctvom rozhodnutí a platobných výmerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie dožiadaní inému správcovi daní v rámci súčinnosti tretích osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Povinnosť súčinnosti podľa Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a výkon odvolacieho konania na úseku miestnych daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie a zabezpečovanie odvolacieho konania o riadnych opravných prostriedkoch a konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch na úseku miestnych dani a poplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia odstránenia tvrdosti zákona pre miestne dane a poplatky formou platobných výmerov a rozhodnutí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Po schválení starostom.
Perspektíva: Aktuálna
4
prihlasovanie pohľadávky v prípade vyhlásenia konkurzu a exekučných dražieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovanie úhrad od exekútora
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie spracovania oznámení o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku a ich evidencia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, prípadne miestny poplatok poplatok za rozvoj.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3D kataster nehnuteľností
4
metodické usmerňovanie zamestnancov prvého kontaktu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie zamestnancov na úseku miestnych daní a poplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Online interná a externá komunikácia
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
zabezpečovanie správy miestnych daní ako správca dane v zmysle platných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb, bytov), dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za ubytovanie, dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a dane za jadrové zariadenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3D kataster nehnuteľností
4
príprava a súčinnosť pri vydaní Trhového poriadku na území obce
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.