Inšpektor jadrovej bezpečnosti

Inšpektor jadrovej bezpečnostiInšpektor jadrovej bezpečnosti vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení. Vykonáva kontrolnú, inšpekčnú, dozornú a koncepčnú činnosť a tvorbu legislatívnych opatrení na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Posudzuje bezpečnostnú dokumentáciu a vypracúva hodnotenie vplyvu prevádzky jadrových zariadení na životné prostredie. Hodnotí a kontroluje programy funkčných skúšok systémov, komponentov a stavebných konštrukcií jadrového zariadenia. Vykonáva fyzickú kontrolu kvality realizovaných projektov a projektových zmien v etapách projektovania, výroby a montáže, rekonštrukcie, opráv a likvidácie jadrových zariadení a ich systémov a komponentov. Posudzuje bezpečnostnú dokumentáciu na vyraďovanie jadrového zariadenia, na skladovanie, ukladanie a prepravu rádioaktívneho odpadu. Vykonáva kontroly a previerky zariadení súvisiacich s bezpečnosťou, zisťuje príčiny bezpečnostne významných udalostí v prevádzke ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496540/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz inšpektora jadrovej bezpečnosti podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 5 mesiacov.
Poznámka: V zmysle časti A prílohy č. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vyžaduje regulované vzdelávanie alebo 5 mesačná prax.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149030
ESCO
528
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2149030

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti dokumentácie z jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti evidencie a kontroly jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 54/2006 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti kvality jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti nakladania s odpadom v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ohlasovacej povinnosti v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 48/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti zisťovaní ich príčin v znení vyhlášky č. 32/2012 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti prepravy v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti špeciálnych materiálov v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 46/2006 Z. z. o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti zodpovednosti za škodu v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, Vyhláška č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti jadrovej škody
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 170/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti Národného jadrového fondu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie vlády SR č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dozimetria
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reaktorová fyzika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy údržby jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vykonávania koordinačnej a metodickej činnosti pre oblasť dozoru nad jadrovou bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania výskumnej činnosti pre potreby dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a medzinárodnými projektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória jadrových reaktorov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jadrová bezpečnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiálová problematika jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
palivový cyklus a výmena paliva
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizácie, riadenia a kontroly jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a výkon fyzickej ochrany jadrových zariadení a jadrových materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy manipulácie s palivom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie a výstavba jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické systémy fyzickej ochrany jadrového zariadenia a jadrových materiálov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normálna a abnormálna prevádzka jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob zaobchádzania s vyhoreným jadrovým palivom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém posudzovania bezpečnostnej dokumentácie a projektových zmien zariadení s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy vypracúvania nezávislého hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení na základe bezpečnostných ukazovateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy posudzovania dokumentácie na hodnotenie vplyvu prevádzky jadrových zariadení na životné prostredie a nahodnotenie radiačnej záťaže okolia jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení, parametrických výpočtov s použitím výpočtových programov a poskytovania výpočtovej podpory na predurčenie následkov jadrových udalostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém hodnotenia, kontroly obsahu a precvičovania vnútorných havarijných plánov jadrových zariadení a havarijných dopravných poriadkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrická časť jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonogram, technologický postup vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
havarijné podmienky jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy spracovania, prepravy, ukladania rádioaktívneho odpadu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy posudzovania a hodnotenia bezpečnostnej rezervy a neurčitosti vo výsledkoch analýz bezpečnosti, riadenia bezpečnosti, stanovovania priorít bezpečnostných opatrení a zúčastňovania sa stretnutí medzinárodných pracovných skupín pre výskum a hodnotenie jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania odborných hodnotení, rozborov, stanovísk a analýz v rámci bezpečnostného a technického posudzovania potrebného pre vnútorné a vonkajšie rozhodovacie činnosti Úradu jadrového dozoru SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy prípravy príslušných súhlasov, povolení, posudzovania projektovej dokumentácie a dokumentácie systému kvality pre vybrané zariadenia, programov uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky z pohľadu skúšok vybraných zariadení, technických, konštrukčných a technologických riešení stavebných zámerov v oblasti využívania jadrovej energie v procese ich prípravy a opatrení realizovaných za účelom minimalizácie tvorby rádioaktívnych odpadov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém tvorby zásadných rozhodnutí s medzinárodným dosahom v súvislosti s procesom povoľovania vo všetkých etapách životnosti jadrových zariadení a prípravy rozhodnutí na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení vo väzbe na havarijné plánovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a postupy posudzovania vplyvov na životné prostredie, práva, povinnosti a pravidlá ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy dekontaminácie a fragmentácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzková bezpečnosť v jadrových zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov súvisiacich s vykonávanou činnosťou v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a organizovanie prác jadrových zariadení, vrátane vyhodnocovania ich činností
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzické vykonávanie inšpekcie v súlade s inšpekčnými manuálmi pre dozorovanú oblasť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a hodnotenie bezpečnostnej rezervy a neurčitosti vo výsledkoch analýz bezpečnosti, riadenie bezpečnosti, stanovovanie priorít bezpečnostných opatrení a zúčastňovanie sa stretnutí medzinárodných pracovných skupín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie a projektových zmien zariadení s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie deterministických a pravdepodobnostných analýz bezpečnosti jadrových zariadení, dokumentácia držiteľov povolení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie dokumentácie na hodnotenie vplyvu prevádzky jadrových zariadení na životné prostredie a na hodnotenie radiačnej záťaže okolia jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie, kontrola obsahu a precvičovanie vnútorných havarijných plánov jadrových zariadení a havarijných dopravných poriadkov, príprava rozhodnutí pre oblasť havarijného plánovania, spolupráca na posudzovaní a analýze udalostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie nezávislého hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení na základe bezpečnostných ukazovateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýzy distribúcie plynu pri vyhlasovaní regulačných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie aktuálneho stavu v dozorovanej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie bezpečnosti jadrových zariadení, parametrické výpočty s použitím výpočtových programov a poskytovanie výpočtovej podpory na predurčenie následkov jadrových udalostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie, analyzovanie a určovanie nápravných opatrení bezpečnostne osobitne významných udalostí a havárií v prevádzke jadrových zariadení, ako i v rámci medzinárodných systémov hlásenia udalostí Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porovnávanie odborných materiálov s existujúcim stavom legislatívy pre dozorovanú oblasť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovanie s databázovými programami v oblasti jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
triedenie a hodnotenie získaných informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Informácie získané od prevádzkovateľa jadrového zariadenia, na workshopoch v zahraničí, z literatúry, z inšpekcií pre potreby vypracovania rozhodnutí, prezentácií, bezpečnostných analýz a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava príslušných súhlasov, povolení, posudzovanie projektovej dokumentácie a dokumentácie systému kvality pre vybrané zariadenia, programov uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky z pohľadu skúšok vybraných zariadení, technických, konštrukčných a technologických riešení stavebných zámerov v oblasti využívania jadrovej energie v procese ich prípravy a opatrení realizovaných za účelom minimalizácie tvorby rádioaktívnych odpadov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie výskumnej činnosti pre potreby dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a medzinárodných projektov v oblasti jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej a metodickej činnosti pre oblasť dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, spôsobilosťou vybraných zariadení plniť ich bezpečnostné funkcie a funkcie so vzťahom k bezpečnosti na jadrových zariadeniach a nad určenými činnosťami s vplyvom na jadrovú bezpečnosť vykonávanými právnickými a fyzickými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prevádzkyschopnosti a správneho používania prevádzkového zariadenia a prístrojov radiačnej kontroly
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.