Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry

Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúryOdborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry zabezpečuje koncepčnú, metodickú, koordinačnú, analytickú a poradenskú činnosť, ktorou sa vytvárajú podmienky na tvorbu, rozvoj, prezentáciu kultúry, na ochranu a obnovu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva a na zachovanie identity historických regiónov na území Slovenska. Vedie evidenciu a potrebnú dokumentáciu pamiatkového fondu, kultúrnych pamiatok a pamiatkových území. V spolupráci s centrami kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa podieľa na procese mapovania a sledovania trendov rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu v danom regióne. Vypracováva koncepčné materiály, metodiky a grantové projekty na zabezpečenie rozvoja jednotlivých oblastí kultúry a ich prezentáciu. Spolupracuje s neziskovými organizáciami, podnikateľskými subjektmi, rôznymi združeniami umelcov a ľudovoumeleckých výrobcov. Plní úlohy súvisiace so zriaďovaním, zlučovaním, zrušením a kontrolou kultúrnych zariadení, po odbornej stránke metodicky usmerňuje č...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496539/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359021
ESCO
844
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359021

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
východiská, ciele a nástroje rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spoločenská etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
priority kultúrnej politiky z celoslovenského i regionálneho hľadiska a úlohy, ktoré kultúra zohráva pri rozvoji spoločnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s rozhlasom a televíziou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti rozpočtových pravidiel územnej samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém sprístupňovania informácií v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákon o samospráve vyšších územných celkov a zákon o obecnom zriadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 302/2001 Z. z., zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania štatistických informácií, analýz, rozborov, a hodnotiacich správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania a vybavovania korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Stanovy a základné organizačné normy, vnútorné organizačné smernice, postupy evidencie a archivácie, zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie, postupy administratívy stanovísk a iné.
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
politické, právne a administratívne princípy, postupy a metódy vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administratívne postupy v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Efektívny manažment krízového riadenia
6
kultúrna politika a menšinová politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy podieľania sa na organizácii kultúrnych podujatí a v súlade s kompetenciami príslušnej úrovne verejnej správy systém zabezpečovania koordinácie okresných, krajských, vybraných národných i medzinárodných aktivít (súťaže, prehliadky, festivaly)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy spolupráce s neziskovými organizáciami, podnikateľskými subjektmi, rôznymi združeniami umelcov a ľudovoumeleckých výrobcov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vypracovávania žiadostí o dotácie a granty zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ, žiadostí o sponzorské príspevky, dary, nadácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zabezpečovania činností súvisiacich so zapájaním sa do činnosti euroregiónov a európskych zoskupení územnej spolupráce v oblasti kultúry v rámci kompetencie príslušného stupňa verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zabezpečovania kultúry občanov národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby a prezentácie kultúrnych projektov, projektov záujmovej umeleckej činnosti a kultúrno-osvetovej činnosti, ako aj projektov na zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých a zvyšovanie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne občanov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
systém vypracovávania podkladov súvisiacich so zriadením, zlúčením alebo zrušením kultúrnych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém plnenia úloh súvisiacich so zriaďovaním, zlučovaním, zrušovaním a kontrolou kultúrnych zariadení, po odbornej stránke systém metodického usmerňovania činností týchto zariadení a zabezpečovania organizačných, ekonomických, materiálno-technických a personálnych podmienok na ich činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby vedenia požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a iných administratívnych činností, ich spracovávania a archivovania v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém prípravy koncepčných materiálov, metodík a ostatných odborných usmernení v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém vypracovávania koncepčných materiálov, metodík, grantových projektov a iných materiálov na zabezpečenie rozvoja jednotlivých oblastí kultúry a ich prezentácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy v oblasti financovania a rozpočtovania vo verejnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém evidencie a dokumentácie pamiatkového fondu na danom území
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém zabezpečovania podmienok potrebných na ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu a na zachovanie identity historických regiónov na území Slovenska.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie koncepčných a metodických materiálov v oblasti rozvoja kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie koncepčných materiálov, metodík, grantových projektov a iných materiálov na zabezpečenie rozvoja jednotlivých oblastí kultúry a ich prezentáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontrolnej činnosti plnenia odborných úloh kultúrnych inštitúcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie analýz, rozborov a iných dát údajov o kultúre a spracovávanie štatistík
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spracovávanie štatistických informácií, hodnotiacich správ a iných báz dát o kultúre.
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a dokumentácia pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Monitorovanie stavu pamiatkového fondu na danom území za účelom ochrany tradičných kultúrnych hodnôt, historických budov a iných pamätihodností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
komplexná administrácia poskytnutých dotácií a grantov v oblasti verejnej správy v rámci kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie odborno-poradenskej, metodickej a informačno-dokumentačnej činnosti pre kultúrne zariadenia, iné právnické a fyzické osoby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie podmienok potrebných na ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu a na zachovanie identity historických regiónov na území Slovenska
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie úloh pri organizovaní výberových konaní na obsadenie funkcií štatutárnych orgánov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a príprava dokumentov na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a dokumentov na odmeňovanie týchto štatutárnych orgánov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s rôznymi združeniami umelcov, s ľudovoumeleckými výrobcami, občianskymi združeniami a nadáciami za účelom podpory rozvoja kultúry a rozvoja voľnočasových aktivít detí a mládeže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca a podpora pri organizovaní kultúrnych podujatí občanov národnostných menšín a kultúrnych podujatí znevýhodnených skupín obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s jednotlivými organizáciami a združeniami, metodická pomoc pri spracovávaní projektov, koordinácia podujatí a podpora prezentácie kultúry národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie úloh, ktoré súvisia so zriadením, zlúčením a zrušením rozpočtových a príspevkových organizácií v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Divadlá, hudobné inštitúcie, múzeá, galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia - vypracovanie ich zriaďovacích listín, vyjadrovanie sa k organizačným poriadkom a ich zmenám, príprava podkladov na ekonomické, materiálno-technické a personálne fungovanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva a informatizácie kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie finančných zdrojov a manažment projektov v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba žiadostí o granty, dotácie, sponzorské dary, spolupráca s neziskovými organizáciami, podnikateľskými a inými subjektmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodické usmerňovanie odbornej činností organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Efektívny manažment krízového riadenia
6
spolupráca, podpora a koordinácia kultúrnych podujatí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Prezentácia regiónu kultúrnymi aktivitami (súťaže, prehliadky, festivaly) na okresnej, krajskej, celonárodnej i medzinárodnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
tvorivá, metodická a organizačná činnosť pri zabezpečovaní rozvoja kreativity, inovácií a kultúrno-kreatívneho priemyslu v celonárodnom i regionálnom prostredí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie činností súvisiacich so zapájaním sa do činnosti euroregiónov a európskych zoskupení územnej spolupráce v oblasti kultúry v rámci kompetencie príslušného stupňa verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.