Špecialista v oblasti mediálneho práva a audiovízie

Špecialista v oblasti mediálneho práva a audiovízieŠpecialista v oblasti mediálneho práva a audiovízie zabezpečuje úlohy štátnej správy na úseku mediálneho práva a audiovízie. Vykonáva analytickú činnosť a navrhuje systémové riešenia na podporu, ochranu a rozvoj mediálneho a audiovizuálneho prostredia a na ochranu audiovizuálneho dedičstva. Podieľa sa na tvorbe štátnej politiky v danej oblasti. V nadväznosti na strategické zámery vlády Slovenskej republiky vypracováva koncepcie rozvoja kinematografie, audiovízie a médií s využitím zahraničných zdrojov. Z vecného hľadiska pripravuje návrhy legislatívnych zámerov, všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv. Vykonáva analýzy právnych aktov Európskej únie v oblasti médií a audiovízie. Vykonáva štátny dohľad v oblasti audiovízie a médií osobitne periodickej tlače, povinných výtlačkov periodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel. Podieľa sa na práci medzinárodných expertných skupín v oblasti audiovízie a médií a na práci medzirezortných skupín pre digitáln...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496512/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax v oblasti práva všeobecne a špecificky v oblasti mediálneho práva, prípadne autorského práva.
ISCO-08
2611
SK ISCO-08
2611012
ESCO
968
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2611012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
jazyková kultúra
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsahové náležitosti legislatívnych a nelegislatívnych materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právny poriadok SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne aspekty umeleckej činnosti jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právna dokumentácia a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonizácia a aproximácia práva Európskej únie v podmienkach SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy vykonávania analytickej činnosti v oblasti mediálneho práva a audiovízie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy využívania portálu právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy štatistických zisťovaní a vedenia evidencií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy a vývoj v oblasti tvorby multimediálnych aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri podávaní, prerokúvaní a vyhlásení návrhu zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém práce kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín EK, Rady EÚ a Rady Európy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuálne otázky a problémy riešené kontaktnými a riadiacimi výbormi a expertnými skupinami EK
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy pri vypracovávaní podkladových materiálov a stanovísk pre orgány verejnej moci, profesijné organizácie a iné subjekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy koncepčných a strategických zámerov, pozičných dokumentov v oblasti médií a audiovízie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia, koordinovania, usmerňovania, vypracúvania a (alebo) zabezpečovania stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovedí na interpelácie, podnetov poslancov Národnej rady a vedenia ich evidencie, odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade, formy zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania a analyzovania čerpania výdavkov a disponibilných zdrojov podľa jednotlivých projektov a opatrení príslušného operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém výkonu štátneho dohľadu v oblasti audiovízie, periodickej tlače, povinných výtlačkov periodickej a neperiodickej publikácie a rozmnožením audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania podkladov, stanovísk a pozičných dokumentov ku koncepčným a analytickým materiálom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Info etika
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
Smernica 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy návrhov systémových riešení na podporu, ochranu a rozvoj mediálneho a audiovizuálneho prostredia a na ochranu audiovizuálneho dedičstva v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, postupoch, právnych a ďalších predpisov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie návrhov stratégií na využívanie fondov EÚ v danej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepčných a strategických zámerov a pozičných dokumentov v oblasti kinematografie, audiovízie a médií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Info etika
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovávanie stanovísk a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a nariadení súvisiacich s danou problematikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie štátneho dohľadu v oblasti audiovízie, periodickej tlače, povinných výtlačkov periodickej publikácie a rozmnoženín audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vecného vyhodnotenia použitia finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na podporu audiovizuálnej kultúry a audiovizuálneho priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vecného vyhodnotenia použitia finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytovaní služieb verejnosti v oblasti spravodajstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vecného vyhodnotenia použitia finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov systémových riešení na podporu, ochranu a rozvoj mediálneho a audiovizuálneho prostredia a na ochranu audiovizuálneho dedičstva v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vedenie evidencie periodickej tlače
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie informačných materiálov a analýz právnych aktov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti mediálneho práva a audiovízie po vecnej stránke
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovanie podkladových materiálov a stanovísk pre orgány verejnej moci, profesijné organizácie a iné subjekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská a metodická činnosť v oblasti mediálneho práva a audiovízie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca v pracovných skupinách v oblasti mediálneho práva a audiovízie, s útvarmi v organizácii a s externým prostredím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na práci kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín EK, Rady EÚ a Rady Európy v oblasti audiovízie a médií a na práci medzirezortných skupín pre digitálne vysielanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obhajovanie a presadzovanie štátnej politiky v štruktúrach EÚ, v Rade Európy, v komisiách alebo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ a Rady Európy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.