Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti

Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanostiOdborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti vykonáva samostatné poradenské služby pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, a to formou individuálneho alebo skupinového poradenstva. Poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti voľby povolania, výberu zamestnania, jeho zmeny, ako aj výberu zamestnanca. Vyhodnocuje schopnosti, pracovné skúsenosti, odborné zručnosti, stupeň vzdelania a zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie pred zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Vytvára osobnostný profil uchádzača o zamestnanie na určenie opatrení, aktivít a služieb potrebných na jeho uplatnenie na trhu práce. Zabezpečuje výber uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov a výcvikov. Realizuje zhodnotenie efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie. Spolupracuje pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest a burzách práce. Vypracúva pravidelné štatistické hlásenia a v internom inf...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496510/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333004
ESCO
840
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
7
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
národný akčný plán zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pracovno-profesijného poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy skupinového pracovno-profesijného poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy spolupráce s inými útvarmi v rámci organizácie/úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania individuálneho akčného plánu (IAP) na podporu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie na trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy zabezpečenia výberu uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov a výcvikov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vyhodnocovania schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie pred zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo na iné opatrenie aktívnej politiky trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém hodnotenia efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a administratívne postupy zaraďovania a vyraďovania uchádzačov o zamestnanie do/z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
možnosti a formy spolupráce pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest a burzách práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
údaje o uchádzačovi o zamestnanie, obsah evidenčnej karty uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah vstupných poučení a vstupných pohovorov s uchádzačom o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vedenia spisovej dokumentácie súvisiacej s poskytovaním odborných poradenských služieb v Informačnom systéme služieb zamestnanosti (ISSZ) a pravidelné vypracovávanie štatistických hlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzťah medzi situáciou na trhu práce a voľbou vhodného nástroja aktívnych opatrení trhu práce pre uchádzača o zamestnanie alebo zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a administratívne postupy archivácie a skartácie dokumentov o uchádzačovi o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie systému ISTP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie individuálnych akčných plánov uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie pred zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhodnotenie efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vhodnosti uchádzačov o zamestnanie na využitie jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie spolupráce uchádzačov o zamestnanie s úradom práce a dosiahnutie cieľa poradenského procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
7
vypracovávanie pravidelných štatistických hlásení v oblasti poradenských služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
zadávanie údajov do Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
7
zadávanie údajov do Informačného systému služieb zamestnanosti (ISSZ)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
vedenie spisovej dokumentácie súvisiacej s poskytovaním odborných poradenských služieb v Informačnom systéme služieb zamestnanosti (ISSZ) a pravidelné vypracovávanie štatistických hlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie údajov do elektronického systému ukladania dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zadávanie údajov do elektronického systému ukladania dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
7
spracovávanie prihlášok do projektov na finančnú podporu aktivít EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
identifikácia záujmov a predpokladov klienta na základe poradenského rozhovoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
individuálne poradenstvo o možnostiach profesijného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
aktívna podpora klienta pri uplatňovaní sa na trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skupinové poradenstvo o možnostiach profesijného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
spolupráca pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie periodicity návštev klientov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov a výcvikov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.