Špecialista kontroly verejného obstarávania

Špecialista kontroly verejného obstarávaniaŠpecialista kontroly verejného obstarávania kontroluje postupy, procesy a dodržiavanie zákonných lehôt verejného obstarávania. Vykonáva kontrolu alebo administratívnu kontrolu verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pred a po podpísaní zmluvy, dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania. Je súčinný pri príprave internej riadiacej dokumentácie, programových dokumentov, usmernení pre osoby realizujúce procesy verejného obstarávania, prijímateľov v oblasti kontroly procesov verejného obstarávania, ako aj povinností vyplývajúcich pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v oblasti verejného obstarávania. Poskytuje metodické usmernenia a konzultácie pre osoby realizujúce procesy verejného obstarávania, žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496499/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKSupervízor verejného obstarávania
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Poznámka: Pokiaľ je pracovná činnosť Špecialistu kontroly verejného obstarávania vykonávaná pre orgány verejnej správy, tak je táto pracovná činnosť upravená zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe alebo zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V súkromnom sektore je výkon tohto zamestnania zastrešený Zákonníkom práce.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa minimálne dva roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421014
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ak sa jedná o špecialistu, ktorý vedie tím špecialistov, tak je nutná aj metodická vedomosť vedenia pracovného kolektívu.
Perspektíva: Aktuálna
5
systém spracovávania návrhov plánov kontrolných činností a hodnotenia kontrolných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálynch a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva; zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dostatočná znalosť práce s ITMS (IT monitorovací systém fodov EÚ).
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné limity a spôsoby určenia limitov pre nadlimitné zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania konzultácií žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém vykonávania administratívnej kontroly verejného obstarávania pred a po podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
3D kataster nehnuteľností
7
systém vykonávania administratívnej kontroly verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánu kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie základnej finančnej kontroly v procese verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh a kontrola obsahu zmluvy uzatvorenej s vybraným uchádzačom z pohľadu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie administratívnej kontroly verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (tzv. ex ante kontrola)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie všetkých postupov a lehôt stanovených zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
3D kataster nehnuteľností
7
kontrola dodržiavania zákonných lehôt v rámci verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava záznamov, správ, protokolov a rozhodnutí zo zistení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
5
vypracovávanie stanoviska k príprave verejného obstarávania pripravovaného vo vzťahu ku konkrétnej aktivite projektu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie konzultácií žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: ITMS (IT monitorovací systém).
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ak sa jedná o špecialistu, ktorý vedie pracovný tím, tak je potrebná aj zručnosť vedenia pracovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.