Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ

Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚŠpecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ zabezpečuje aktivity v rámci hodnotenia operačných programov fondov EÚ. Vypracúva a aktualizuje stratégiu hodnotenia operačného programu, interné hodnotenia a pravidelné správy o realizovaných hodnoteniach pre Centrálny koordinačný orgán. Vypracováva systém hodnotenia, sleduje a vyhodnocuje merateľné ukazovatele a výkonnostný rámec programov európskych investičných a štrukturálnych fondov tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele. V prípade odklonu od cieľových hodnôt analyzuje dôvody a podáva návrhy na zlepšenie. Pripravuje Ročný plán hodnotení, ktorý predkladá členom monitorovacieho výboru. Zverejňuje výsledky realizovaných hodnotení v rámci vyhlásených výziev, národných projektov, horizontálnych princípov a finančných nástrojov. Zabezpečuje vypracovanie metodickej podpory na monitorovanie a hodnotenie operačných programov, ako aj stratégií, ku ktorým sa operačné programy vzťahujú. Vypracováva ad-hoc analýzy pokroku progr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496496/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKEvaluátor programov EÚ
SKExpert na evaluáciu fondov EÚ
SKHodnotiteľ programov EÚ
SKManažér hodnotenia fondov EÚ
SKManažér hodnotenia programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov
SKŠpecialista pre evaluáciu programov fondov EÚ
SKŠpecialista pre hodnotenie fondov EÚ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná je prax v oblasti implementácie fondov EÚ.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422019
ESCO
54
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace metódy vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná schopnosť pripraviť metodiku prieskumu realizovaného v rámci hodnotenia
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
5
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny CKO
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: CKO - centrálny koordinačný orgán. Metodické pokyny centrálneho koordinačného orgánu, napríklad pokyn č. 15 k monitorovaniu projektov, pokyn č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy získavania merateľných ukazovateľov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy analýzy fyzického a finančného pokroku programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Datamining
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postupy a metódy vypracovávania systému hodnotenia programov európskych investičných štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy sledovania, vyhodnocovania a analyzovania merateľných ukazovateľov európskych investičných a štrukturálnych fondov a výkonnostného rámca programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy Ročného plánu hodnotení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy pravidelnej spolupráce na tvorbe výročnej správy programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov pre oblasť hodnotenia programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 12. 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia ohľadom štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania pravidelnej správy o realizovaných hodnoteniach pre koordinačný orgán
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém analyzovania dôvodov vzniknutých odklonov od plánov a cieľových hodnôt a podávania návrhov na ich dosiahnutie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
systém dohliadania na uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovania sankčných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré sú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania, vyhodnocovania, uplatňovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, v oblasti zamestnanosti, v oblasti trhu práce a v oblasti sociálnej inklúzie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
dokument Operačného programu Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktorý je v gescii príslušného rezortu, či implementačnej jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tento riadiaci dokument nie je povinne vypracovanou metodickou dokumentáciou operačného programu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovania hodnotiacich a výberových kritérií ukazovateľov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatíva SR a EÚ najmä v oblasti štrukturálnych fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ide napríklad o metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu, Riadiaceho, či Sprostredkovateľského orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie systému hodnotenia programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov procedúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie dôvodov vzniknutých odklonov od plánov a cieľových hodnôt a podávania návrhov ich dosiahnutie na úrovni operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovávanie ad-hoc analýz pokroku programov európskych investičných a štrukturálnych fondov, príprava monitorovacích výborov programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Datamining
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vyvodzovanie návrhov nápravných opatrení plynúcich z realizovaných hodnotení programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, vyhodnocovanie, uplatňovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, v oblasti zamestnanosti, v oblasti horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie trhu práce, v oblasti sociálnej inklúzie a sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory, sociálnej pomoci a v ďalších oblastiach, ako aj postavenia žien a mužov v ekonomickom a spoločenskom živote, na základe rodových analýz
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
archivovanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
5
tvorba výročnej správy programov európskych investičných a štrukturálnych fondov pre oblasť hodnotenia programov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovávanie pravidelných výročných správ programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zverejňovanie výsledkov realizovaných hodnotení v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie pravidelných správ o realizovaných hodnoteniach pre Centrálny koordinačný orgán
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií a zabezpečovanie distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie pracovných stretnutí v súvislosti s problematikou fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zúčastňovanie sa na zasadnutiach pracovných skupín v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
7
organizácia a vedenie pracovných stretnutí v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.