Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ

Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚŠpecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ pripravuje a vypracováva monitorovacie správy k operačným programom. Plní úlohy pri vypracovaní systému monitorovania operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov, sleduje a vyhodnocuje merateľné ukazovatele a výkonnostný rámec programov európskych štrukturálnych a investičných fondov. V prípade odklonu od stanovených čiastkových alebo cieľových hodnôt analyzuje dôvody a podáva návrhy na ich dosiahnutie. V rozsahu svojho oprávnenia zabezpečuje koordináciu, programovanie a implementovanie zámerov v rámci programov európskych štrukturálnych a investičných fondov najmä prostredníctvom identifikácie vhodných merateľných ukazovateľov v intenciách intervenčnej logiky častí programu a ich cieľových hodnôt a výkonnostného rámca. Vypracováva správy fyzického a finančného pokroku programov fondov EÚ, spolupracuje na príprave hodnotiacich a výberových kritérií a nastavení systému monitorovania. Dohliada nad uplatň...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496495/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKManažér monitorovania programov EÚ
SKManažér monitorovania programov európskych investičných a štrukturálnych fondov EÚ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax v oblasti operačných programov EÚ
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421011
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Ústava SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metodické pokyny CKO
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť metodických pokynov, ktoré vydal centrálny koordinačný orgán.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatút a rokovací poriadok monitorovacieho výboru programu štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém usmerňovania implementačných orgánov v oblasti monitorovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sankčný mechanizmus programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy monitorovacích výborov programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave hodnotiacich a výberových kritérií zohľadňujúc merateľné ukazovatele programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn CKO č. 15 - k monitorovaniu projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 12. 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia ohľadom štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania nákupu, uschovania a inventarizácie materiálu a zariadení potrebných pre aktivačnú činnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém tvorby návrhov týždenného plánu aktivačnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy analyzovania dôvodov odklonu od cieľových hodnôt a podávania návrhov na ich dosiahnutie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy nastavenia vlastného systému monitorovania pre národné projekty, dopytovo orientované výzvy, finančné nástroje a monitorovací systém informovania a komunikácie v rámci programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
3D kataster nehnuteľností
7
systém dohliadania na uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovania sankčných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodického usmerňovania a kontroly výkonu štátnej správy uskutočňovaného orgánmi miestnej štátnej správy a obcami ako prenesený výkon štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania, vedenia, analýzy a vyhodnocovania postavenia spotrebiteľa z hľadiska účinnosti spotrebiteľského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania, vyhodnocovania, uplatňovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, v oblasti zamestnanosti, v oblasti trhu práce a v oblasti sociálnej inklúzie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania programovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov najmä prostredníctvom identifikácie vhodných merateľných ukazovateľov v intenciách intervenčnej logiky častí programu a ich cieľových hodnôt a výkonnostného rámca
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postupy a metódy vypracovávania ad-hoc správy fyzického a finančného pokroku programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania pravidelných výročných správ programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokument Operačného programu Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktorý je v gescii príslušného rezortu, či implementačnej jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tento riadiaci dokument nie je povinne vypracovanou metodickou dokumentáciou operačného programu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a formy poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovania hodnotiacich a výberových kritérií ukazovateľov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v postupoch implementácie projektov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatíva SR a EÚ najmä v oblasti štrukturálnych fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ide napríklad o metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu, Riadiaceho, či Sprostredkovateľského orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napríklad Interný poriadok, Interný manuál procedúr, rôzne plánovacie dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
vytváranie návrhov na odstránenie výkyvov od cieľových hodnôt v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie systému monitorovania programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave hodnotiacich a výberových kritérií zohľadňujúc merateľné ukazovatele programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania v rámci operačných projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov programov európskych investičných a štrukturálnych fondov a výkonnostného rámca programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
dohľad na uplatňovaním metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovanie sankčných opatrení na úrovni operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odhad cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie dôvodov odklonu od cieľových hodnôt a podávanie návrhov na ich dosiahnutie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikovanie vhodných merateľných ukazovateľov v intenciách intervenčnej logiky častí programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavenie systému monitorovania pre jednotlivé národné projekty, dopytovo orientované výzvy, finančné nástroje, ako aj monitorovací systém informovania a komunikácie v rámci programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
3D kataster nehnuteľností
7
archivovanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov pri zapracovaní nových metodických pokynov do interných dokumentov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie pravidelných výročných správ programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií a zabezpečovanie distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie pracovných stretnutí v súvislosti s problematikou fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
iniciovanie uplatňovania sankčného opatrenia v oblasti problematiky fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie programovania programov európskych investičných a štrukturálnych fondov najmä prostredníctvom identifikácie vhodných merateľných ukazovateľov v intenciách intervenčnej logiky častí programu a ich cieľových hodnôt a výkonnostného rámca
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
usmerňovanie implementačných orgánov v oblasti monitorovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.