Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚ

Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚŠpecialista overovania podnetov fondov EÚ má na starosti agendu preverovania podnetov ohľadom využívania fondov EÚ. Vedie evidenciu podnetov, vykonáva a koordinuje preverovanie podnetov. Vyhodnocuje správy z preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov, vrátane navrhnutých a realizovaných opatrení. Zostavuje plán kontrolnej činnosti a vedie evidenciu vykonaných kontrol. V riadiacej pozícii vedie a koordinuje tím zamestnancov. Informuje príslušné orgány o výsledkoch monitorovania a o stave preskúmavania podnetov týkajúcich sa fondov EÚ. Spolupracuje s príslušnými subjektmi a organizačnými útvarmi pri vybavovaní sťažností. Podieľa sa na príprave postupov, metód a systémov priebežného sledovania a preskúmavania podnetov z oblasti fondov EÚ.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496487/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOverovateľ EŠIF fondov
SKOverovateľ európskych štrukturálnych a investičných fondov
SKOverovateľ fondov Európskej únie
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax 12 mesiacov v oblasti EÚ fondov.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421013
ESCO
61
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania návrhov plánov kontrolných činností a hodnotenia kontrolných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť nariadení, napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013 zo 17.12.2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva; zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
právne predpisy v oblasti finančnej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy spracovávania riadiacej dokumentácie v oblasti medializovaných podnetov a podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Datamining
Online interná a externá komunikácia
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
formy spolupráce s príslušnými organizačnými útvarmi pri preskúmavaní medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vyhodnocovania správ z preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov, vrátane navrhnutých a realizovaných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém informovania príslušných orgánov o výsledkoch monitorovania a o stave preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov, vrátane spracovania podkladov, prehľadov, analýz
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s príslušnými subjektmi a organizačnými útvarmi pri vybavovaní sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
zásady sledovania a preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
postupy prípravy zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a dodatkov k týmto zmluvám a formy ich následného zverejňovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické postupy, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy uskutočňovania monitorovania realizácie projektov a kontroly priebehu realizácie, uskutočňovania predbežnej finančnej kontroly, vykonávania kontroly súladu rozpočtov, plánov aktivít a činností projektov schválených Výberovou komisiou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zadávania údajov do IT monitorovacieho systému a operatívnej databázy projektov v rámci oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
zostavovanie plánu kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov kontroly súladu časového a vecného harmonogramu realizácie projektu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola čerpania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie procesu implementácie prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežné sledovanie a preskúmavanie medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie správ z preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie vykonaných kontrol fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie medializovaných podnetov a podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie riadiacej dokumentácie v oblasti medializovaných podnetov a podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
informovanie príslušných orgánov o výsledkoch monitorovania a o stave preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov vrátane spracovania podkladov, prehľadov, analýz
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými subjektmi a organizačnými útvarmi pri vybavovaní sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
spolupráca s príslušnými organizačnými útvarmi pri preskúmavaní medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Datamining
Online interná a externá komunikácia
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
využívanie informačného systému ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.