Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo

Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvoOdborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo plní úlohy štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, vrátane lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, uvádzania dreva na trh a poľovníctva. Zabezpečuje prípravu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a pripravuje odborné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a poľovníctva. Zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti členov lesnej stráže a poľovníckej stráže. Spolupracuje s obvodnou poľovníckou komorou. Eviduje zmluvy o užívaní poľovného revíru a vedie ich register. Zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite. Prerokúva priestupky a správne delikty, vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a poľovníctva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496483/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník štátnej správy pre lesné hospodárstvo
SKOdborný pracovník štátnej správy pre poľovníctvo
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon o lesoch (č. 326/2005 Z. z.) v § 57 stanovuje, že určení zamestnanci vykonávajúci štátnu správu lesného hospodárstva musia mať vzdelanie lesníckeho zamerania.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon štátnej správy lesného hospodárstva podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 191/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva
Poznámka: Osobitný kvalifikačný predpoklad je preukázanie odborných vedomostí a praktických zručností potrebných na výkon štátnej správy na úseku lesníctva a poľovníctva. Odborná príprava na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu sa uskutočňuje najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odporúča prax v rozsahu 6 až 12 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359016
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutí v správnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vyjadrovania sa k návrhom programov starostlivosti o lesy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť kompetencií štátnej správy a právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, uvádzania dreva na trh a poľovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vykonávania štátneho dozoru v lesoch, nad pozemkovými spoločenstvami a v poľovníctve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vydávania súhlasu na vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ktorý sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie o odbornej správe lesov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu registra zmlúv o využívaní poľovného revíru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie lesných pozemkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu registra ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky ukladania pokút za porušenie povinností ustanovených zákonom o lesoch, zákonom o pozemkových spoločenstvách, zákonom o lesnom reprodukčnom materiáli, zákonom o uvádzaní dreva na trh a zákonom o poľovníctve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov - §§ 64 a 65; zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 78, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, zákon č. 138/2010 o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov; §§ 16 a 17 zákona č. 113/2018 Z. z. uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém evidencie zmlúv vlastníkov a dohôd zmluvných strán o zániku zmluvy vlastníkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém a metodika zápisu do registra pozemkových spoločenstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy zisťovania stavu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
lesné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vykonávania kontroly dreva a pôvodu ulovenej zveri
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Náležitosti záznamu z kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy z oblasti znalectva lesníctva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zaraďovania poľovných revírov do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vypracovávania a predkladania návrhu na zriadenie chovateľskej rady a jej štatútu a na vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vypracovávania návrhov obmedzenia alebo inej úpravy využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém predkladania návrhov na ustanovenie a odvolanie členov lesnej stráže, zabezpečovania preskúšania odbornej spôsobilosti a vedenia zoznamu členov lesnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy zabezpečovania prípravy návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy spolupráce s obvodnou poľovníckou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára a organizácie týchto skúšok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy zabezpečenia preskúšania odbornej spôsobilosti členov poľovníckej stráže a vedenia zoznamu členov poľovníckej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedenie zoznamu členov lesnej stráže a poľovníckej stráže.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prerokúvania priestupkov a ukladania pokút za správne delikty na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva, systém zadávania uložených pokút do informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém určovania normovaných kmeňových stavov zveri podliehajúcich poľovníckemu plánovaniu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vykonávania poradenskej činnosti na úseku lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie právnych predpisov z úseku lesného hospodárstva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Využívanie právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, uvádzania dreva na trh a poľovníctva a súvisiacich, najmä fyziotaktických, právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie návrhov zákazu, obmedzenia alebo inej úpravy využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie a predkladanie návrhu na zriadenie chovateľskej rady a jej štatútu a na vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
určovanie normovaných kmeňových stavov zveri podliehajúcich poľovníckemu plánovaniu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie prípravy návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie štátneho dozoru v lesoch, nad pozemkovými spoločenstvami, hospodárskymi subjektmi a v poľovníctve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyjadrovanie sa k návrhom programov starostlivosti o lesy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontrol dreva a pôvodu ulovenej zveri, vedenie evidencie o odbornej správe lesov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zaraďovanie poľovných revírov do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie lesných pozemkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie registra zmlúv o užívaní poľovného revíru
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie registra ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
registrácia poľovníckych organizácií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie registra odborných lesných hospodárov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie registra pozemkových spoločenstiev, zápis zmien a vyhotovovanie výpisov z registra pozemkových spoločenstiev
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava odborných stanovísk, vyjadrení, rozhodnutí na úseku lesného hospodárstva, vrátane lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie poradenskej činnosti na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prerokovávanie priestupkov a ukladanie pokút za priestupky a iné správne delikty na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva a uvádzania dreva na trh, zadávanie pokút do informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s obvodnou poľovníckou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára a organizovanie týchto skúšok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie súhlasu na vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ktorý sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie úloh na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona o lesoch a zákona o poľovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie skúšok odbornej spôsobilosti uchádzačov za členov lesnej stráže a poľovníckej stráže, predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie členov poľovníckej stráže a lesnej stráže a vedenie ich zoznamu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.