Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku

Špecialista pre energetickú a surovinovú politikuŠpecialista pre energetickú a surovinovú politiku vo vymedzenom rozsahu plní úlohy výkonu štátnej správy v oblasti energetiky, ochrany a využívania nerastných surovín, vrátane úloh, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v EÚ a medzinárodných organizáciách za oblasť energetiky. Podieľa sa na vypracúvaní energetickej a surovinovej politiky, vykonáva samostatné systémové činnosti pri tvorbe opatrení s celoslovenskou pôsobnosťou za oblasť obnoviteľných zdrojov a ekológie v energetike. Vykonáva analýzy a prognózy vývoja energetického hospodárstva s dôrazom na jednotlivé sektory ekonomiky. Pripravuje a hodnotí návrhy ekonomických nástrojov pri presadzovaní záujmov štátu v oblasti energetického hospodárstva. Podieľa sa na vypracúvaní energetickej politiky v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a nástrojov na ich podporu. Vytvára a aktualizuje energetickú databázu MH SR v súlade s metodikou EÚ a Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Podieľa sa na tvorbe štátnej ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496482/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151023
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2151023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy činnosti výskumných ústavov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri spracovávaní podkladov pre potreby energetickej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania analýz a prognóz vývoja
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti energetického hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci Medzinárodnej agentúry pre energetiku.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti energetiky, ochrany a využívania nerastného bohatstva, banskej činnosti, výbušnín a štátnej banskej správy a priemyselnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov z oblasti energetiky, ochrany a využívania nerastného bohatstva, banskej činnosti, výbušnín a štátnej banskej správy a priemyselnej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri spolupráci a styku s domácimi a zahraničnými podnikateľmi v oblasti surovinovej politiky a využívania nerastných surovín a palív
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s pracovníkmi programových implementačných útvarov v pôsobnosti ministerstva a ostatnými rezortnými a odbornými inštitúciami pri formulácii zásadných koncepčných riešení za oblasť energetiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti životného prostredia, uhoľného baníctva, energetiky, ekologizácie baníctva, v ťažbe nerastných surovín a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy, odborovými zväzmi, profesijnými zväzmi a združeniami, vysokými školami a vedeckovýskumnou základňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri prijímaní pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza fungovania štátnej podpory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti energetiky a surovín.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy spolupráce s príslušnými útvarmi MH SR ako aj s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi verejnej správy, príslušnými odvetvovými a odborovými zväzmi, záujmovými a stavovskými organizáciami a združeniami v oblasti energetickej a surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy spolupráce s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti prípravy a realizácie koncepcie využívania biomasy a biopalív.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
7
medzinárodné dokumenty v oblasti spolupráce s EK, Radou EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: v oblasti prípravy a realizácie koncepcie využívania hydroenergetického potenciálu, geotermálnej energie a veternej energie
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
medzinárodné dokumenty, pozície, inštrukcie a stanoviská SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Za oblasť obnoviteľných zdrojov energie a podklady pre ich presadzovanie v Rezortnej koordinačnej skupine, v pracovných skupinách, v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou Európskej únie v spolupráci s vecne príslušnými organizáciami podľa požiadaviek rokovaní v rámci jednotlivých štádií a úrovní rozhodovacieho procesu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy v oblasti využívania štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na programy zvyšovania energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania koncepčnej, metodickej a kontrolnej činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy so zameraním na oblasť energetiky a surovinových zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy činnosti v oblasti ekológie v energetike a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia energetickej bezpečnosti SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
energetická databáza súvisiaca s členstvom SR v EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spôsoby zabezpečovania úloh pri príprave metodických podkladov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD.
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia dovozu a vývozu primárnych energetických zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové opatrenia súvisiace s koordináciou činnosti Hlavného banského úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri obrane záujmov SR pri využívaní ložísk zemného plynu a ropy a horninových štruktúr v prihraničných oblastiach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém plánovania, metodického riadenia a koordinovania nahradzovania nástrojov rozhodovania štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti využívania nerastného bohatstva, odvodeného z inštitútu štátneho vlastníctva, systémom ekonomických nástrojov a verejnoprávnou úpravou, rešpektujúcou podmienky EU vo sfére legislatívnej aj ekonomickej.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a koncepcie uzatvorenia neefektívnych uhoľných baní a s tým súvisiaceho útlmu uhoľného baníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálna politika SR
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske štrukturálne fondy, pravidlá pre ich využívanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe zákonov v oblasti baníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcie energetickej štátnej politiky vyplývajúcej z kompetencií Ministerstva hospodárstva SR v oblasti energetiky so zameraním na zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie emisií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcií a materiálov v rámci činnosti pracovných skupín zabezpečujúcich plnenie úloh v rámci európskych štruktúr v oblasti energetiky, ťažby a spracovania nerastných surovín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcií v oblasti využívania štrukturálnych fondov EU so zameraním na programy zvyšovania energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcií, úprave a implementácii programových dokumentov súvisiacich s oblasťou energetiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
pripravovanie prognóz vývoja využívania obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny a tepla
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky súvisiaca s vypracovávaním a určovaním cieľov, koncepcií a programov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky súvisiaca s vypracovávaním a určovaním cieľov, koncepcií a programov v oblasti životného prostredia, energetiky a dobývania energetických surovín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky v oblasti ekológie v energetike súvisiacej s vypracovávaním a určovaním cieľov koncepcií a programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nástrojov súvisiacich so použitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na obnoviteľné zdroje energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe štátnej politiky súvisiacej s ekologizáciou baníctva, riešením sociálnych dávok a štátnou podporou uhoľného baníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie a hodnotenie návrhov ekonomických nástrojov súvisiacich s presadzovaním záujmov štátu v oblasti energetického hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba odborných stanovísk k zámerom ťažby a hodnotenie východísk k tvorbe surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analýz a prognóz súvisiacich s vývojom energetického hospodárstva s dôrazom na jednotlivé sektory ekonomiky, na rôzne druhy surovín a ktoré súvisia s vykonávaním činnosti v rámci tvorby a realizácie podporných programov v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie požiadaviek dotácií v uhoľnom baníctve súvisiacich so záväzkami štátu a s nápravou škôd v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie využívania obnoviteľných zdrojov a nástrojov na ich podporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe legislatívnych predpisov súvisiacich s využívaním energie, ťažbou a spracovaním nerastných surovín vo väzbe na ekológiu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie a aktualizovanie energetických databáz v súlade s metodikou EÚ a Medzinárodnej agentúry pre energetiku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vykonávanie odbornej agendy súvisiacej s realizáciou medzinárodných zmlúv a dohovorov v rámci Medzinárodnej agentúry pre energetiku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti prípravy a realizácie koncepcie využívania biomasy a biopalív.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
7
spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia pri koordinácii v oblasti environmentálnej politiky, pri spracovávaní podkladov na racionálne využívanie a ochranu ložísk nerastných surovín, pri rozhodovaní o priemyselnom využívaní výsledkov geologického výskumu a prieskumu tepelnej energie zemskej kôry, pri vedení registrov týkajúcich sa geológie, prieskumu, ťažby, uplatňovaní Agendy 21 a uplatňovaní zámerov, priorít a cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, Natury 2000 a jej prienikov so záujmami ťažby a spracovania nerastov, ťažobných odpadov. Spolupráca v oblasti prípravy a realizácie koncepcie využívania hydroenergetického potenciálu, geotermálnej energie, veternej energie a pri príprave materiálov v oblasti ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy súvisiacej s realizáciou príslušných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri plnení programov štátnej pomoci zameranej na oblasť obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej surovinovej politiky vyplývajúcej z kompetencií ústredného orgánu štátnej správy v oblasti nerastných surovín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s orgánmi štátnej banskej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s orgánmi štátnej banskej správy pri plnení úloh vo veciach dodržiavania zákona č. 44/1988 o ochrane nerastného bohatstva (banský zákon) a zákona č. 51/1988 o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s Hlavným banským úradom na úlohách tvorby metodiky a využívania nerastných surovín a prírodných horninových štruktúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností súvisiacich s kompetenciami odboru energetickej a surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na koordinačnej činnosti zameranej na tvorbu stratégií rozvoja odvetví banského priemyslu v nadväznosti na štátnu energetickú a surovinovú politiku, na koncepciu rozvoja Slovenska a na zámery vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na koordinácii tvorby zásadných materiálov a opatrení baníctva s celoštátnym alebo medzinárodným významom a na koordinácii súvisiacich s činnosťou Hlavného banského úradu a štátnej banskej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti zahraničnej spolupráce a styku s domácimi a zahraničnými podnikateľmi v oblasti surovinovej politiky a v oblasti využívania energetických a neenergetických nerastných surovín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti výskumných ústavov pri spracovávaní podkladov pre potreby energetickej a surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti so zameraním na obranu záujmov SR pri využívaní energetických surovín a konverzie prírodných horninových štruktúr na ďalšie využitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií v rozsahu pôsobnosti odboru, vrátane usmerňovania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti s implementáciou Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PS) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) v oblasti energetiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti návrhov štátnej stratégie dovozu a vývozu primárnych energetických zdrojov v súvislosti s energetickou politikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti energetickej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti s hospodárskou, environmentálnou a sociálnou politikou.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.