Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky

Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravkyŠpecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky vykonáva koncepčnú, metodickú a kontrolnú činnosť na úrovni ústredného orgánu štátnej správy so zameraním na oblasť chemických látok, najmä v oblasti zákazu chemických zbraní a kontroly tohto zákazu. Plní zverené úlohy, ktoré súvisia s plnením záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov v oblasti zákazu chemických zbraní v rámci Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Tvorí a priebežne upresňuje databanku informácií o prostriedkoch a spôsoboch protichemickej ochrany ako aj o chemických látkach sledovaných Dohovorom o zákaze vývoja, výroby a použitia chemických zbraní. Plánuje, metodicky riadi a vykonáva kontroly v oblasti dodržiavania zákona o zákaze chemických zbraní a Dohovoru o zákaze chemických zbraní. Zabezpečuje spoluprácu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR pri likvidácii nájdených chemických zbraní a látok.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496481/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Legislatívny rámec nestanovuje druh a ani dĺžku praxe a preto má len odporúčaný charakter.
ISCO-08
2145
SK ISCO-08
2145007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2145007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace so zákazom chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Primárne znalosť zákona č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 44/1999 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dohovor o zákaze chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti národných realizačných opatrení v súlade s medzinárodným právom a pomoci a ochrane zmluvným štátom proti chemickým zbraniam.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti farmácie a liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
problematika ochrany pre chemické látky a prípravky
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: V oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a technického vybavenia inšpekčného tímu v zariadeniach na likvidáciu chemických zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
7
databanka informácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti prostriedkov a spôsobov protichemickej ochrany ako aj o chemických látkach sledovaných Dohovorom o zákaze vývoja, výroby a použitia chemických zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy medzinárodných inšpekcií OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy inšpektorov OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní) v oblasti zabezpečenia činností medzinárodných inšpekcií, bezpečnostných opatrení, pobytu, logistiky, v oblasti zabezpečenia priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti zákazu chemických zbraní v rámci Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania kontroly materiálneho a technického vybavenia inšpekčných tímov OPCW na mieste vstupu do SR a koordinovania činnosti sprievodnej skupiny MH SR pri zabezpečovaní pobytu a činnosti medzinárodných inšpekcií OPCW na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
7
deklarácie o ochranných programoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti všeobecných vývozných povolení, v oblasti vývozu tovaru a technológií s dvojakým použitím, v oblasti systému kontrol vývozu tovaru dvojakého použitia.
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia medzi technickým sekretariátom OPCW a SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy koordinovania prípravy síl a prostriedkov SR deklarovaných v ponuke pomoci SR do OPCW podľa článku X Dohovoru s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
metódy zhromažďovania, kontroly a vyhodnocovania deklarácií subjektov SR predkladaných podľa zákona o zákaze chemických zbraní a predkladania súhrnných ročných deklarácií SR do OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup prípravy podkladov do ročných informácií SR o ochrannom programe, vypracúvania ročných deklarácií o Ochrannom programe SR a predkladania ich do OPCW v zmysle Dohovoru o zákaze chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
7
systém plánovania, metodického riadenia a vykonávania kontroly v oblasti dodržiavania zákona a Dohovoru o zákaze chemických zbraní na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania problematiky ochrany proti chemickým zbraniam a technického vybavenia inšpekčných tímov v dokumentoch OPCW a navrhovania opatrení na realizáciu úloh vyplývajúcich zo schválených dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce pri zabezpečení prípravy a vykonávania medzinárodných aktivít organizovaných v spolupráci s OPCW podľa článku VII a X Dohovoru a zabezpečovania prípravy medzirezortných dohôd a bilaterálnych dohôd SR s OPCW v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca a príprava medzinárodných aktivít v rámci Organizácie pre zákaz chemických zbraní - OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
medzirezortné dohody a bilaterálne dohody SR s OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) v rámci vymedzených kompetencií.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia, usmerňovania, zabezpečovania a koordinovania činností súvisiacich s distribúciou uznesení vlády, uznesení Národnej rady a jej výborov, systém zodpovednosti za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania koncepčnej, metodickej a kontrolnej činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy so zameraním na oblasť nešírenia zbraní hromadného ničenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy nákupu, skladovania, ošetrovania a ciachovania špeciálneho vybavenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania činnosti s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR pri likvidácii nájdených chemických zbraní a látok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
7
systém tvorby koncepcií a návrhov vo vzťahu k plneniu záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov v rámci OPCW a aktivít EÚ pri realizácii Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postupy likvidácie nájdených chemických zbraní a látok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie problematiky ochrany proti chemickým zbraniam, technického vybavenia inšpekčných tímov v dokumentoch OPCW a navrhovanie opatrení na realizáciu úloh vyplývajúcich zo schválených dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcií a návrhov súvisiacich s plnením záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov v rámci OPCW a s aktivitami EÚ pri realizácii stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky súvisiacej so zákazom chemických zbraní a kontroly zákazu chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie deklarácií, ktoré súvisia s ochranným programom SR a ich predkladaním do OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie opatrení vyplývajúcich zo schválených dokumentov OPCW, deklarácie o ochranných programoch, o vývoze tovaru a technológií s dvojakým použitím, s nariadením Rady ES pre spoločný systém kontrol vývozu tovaru dvojakého použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vykonávanie kontroly materiálneho a technického vybavenia inšpekčných tímov OPCW na mieste vstupu do SR a koordinovanie činnosti sprievodnej skupiny MH SR pri zabezpečovaní pobytu a činnosti medzinárodných inšpekcií OPCW na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, kontrola a vyhodnocovanie deklarácií subjektov SR predkladaných podľa zákona o zákaze chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a upresňovanie databanky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súvisiacej s informáciami o prostriedkoch a spôsoboch protichemickej ochrany ako aj o chemických látkach sledovaných Dohovorom.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov do ročných informácií SR o ochrannom programe, vypracovávanie ročných deklarácií o Ochrannom programe SR a ich predkladanie do OPCW v zmysle Dohovoru o zákaze chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri zabezpečovaní prípravy a vykonávania medzinárodných aktivít organizovaných v spolupráci s OPCW podľa článku VII a X Dohovoru a zabezpečovaní prípravy medzirezortných dohôd a bilaterálnych dohôd SR s OPCW v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR, ktoré súvisia s likvidáciou nájdených chemických zbraní a látok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
7
koordinovanie činností sprievodnej skupiny MH SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti so zabezpečením pobytu a činností medzinárodných inšpekcií OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní)) na území SR.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
vykonávanie koncepčnej, koordinačnej a kontrolnej činnosti, súvisiacej s plnením záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
plánovanie, metodické riadenie a kontrola súvisiaca s dodržiavaním zákona o zákaze chemických zbraní, so zákazom vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení a súvisiaca s používaním toxických chemických látok a ich prekurzorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa zákona č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 44/1999 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie nákupu, skladovania, ošetrovania a ciachovania, ktoré súvisí so špeciálnym vybavením oddelenia pre chemické látky a prípravky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie síl a prostriedkov súvisiacich s prípravou ponuky pomoci a ochrany proti chemickým zbraniam SR OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.