Špecialista zahraničnoobchodnej politiky

Špecialista zahraničnoobchodnej politikyŠpecialista zahraničnoobchodnej politiky sa podieľa na koncepčnej činnosti, tvorbe štátnej politiky a analytickej činnosti v oblasti zahraničnoobchodnej politiky SR. Pripravuje návrhy riešení v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ. Koordinuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná. Udržiava vzťahy so zahraničnými orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní obchodno-ekonomických záujmov SR. Vypracováva analýzy, stanoviská a pozičné dokumenty SR týkajúcich sa obchodno-politických nástrojov. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov a s príslušnými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri analýzach vplyvu preferenčných dohôd na podnikateľské prostredie SR a zahraničný obchod. V oblasti proexportných aktivít a podpory prílevu priamych zahraničných investícií koordinuje a prerokováva spoluprácu s ďalšími orgánmi štátnej sp...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496480/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Legislatíva neupravuje prax v odbore, vzhľadom k tejto skutočnosti má len odporúčaný charakter.
ISCO-08
2631
SK ISCO-08
2631006
ESCO
819
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2631006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém spolupráce s orgánmi a inštitúciami (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a iné)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca v oblasti proexportných aktivít a podpory prílevu priamych zahraničných investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania kontroly dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy návrhov právnych predpisov SR, podkladov a národných stanovísk k transpozícii európskych smerníc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy podpory exportu a investícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spôsob podieľania sa na proexportnej politike Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Primárne v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy diplomatického zastupovania štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby zahraničnoobchodnej politiky v oblasti dvojstranných a mnohostranných medzinárodných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém priebežného monitorovania oznámení Európskej komisie v Úradnom vestníku ES súvisiacich s problematikou nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy na urovnávanie obchodných sporov vo Svetovej obchodnej organizácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém spolupráce na monitorovaní a vykonávaní analytickej činnosti zameranej na urovnávanie obchodných sporov vo WTO.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby koncepcií rozvoja medzištátnych vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy koordinovania a realizácie koncepcie zahranično-obchodnej politiky, vrátane analytickej činnosti v oblasti preferenčných vzťahov v súlade so spoločnou obchodnou politikou EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy prípravy, prerokovaní, uzatváraní, schvaľovaní a vypovedaní medzinárodných zmlúv v rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy pri príprave a koordinácii stanovísk a pozícií MH SR k problematike preferenčných obchodných dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy spolupráce so zainteresovanými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri prešetrovaní podnetov, príprave návrhov a analýz obchodných záujmov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca primárne v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy spracovania analýz vplyvu preferenčných dohôd na zahraničný obchod a podnikateľské prostredie SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém spolupráce s príslušnými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri analýzach vplyvu preferenčných dohôd na podnikateľské prostredie SR a zahraničný obchod SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy na vytváranie stanovísk a pozičných dokumentov SR týkajúcich sa nástrojov na ochranu trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy SR v platnej obchodnej politike EÚ vyplývajúce z titulu jej členstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri príprave predsedníctva SR v Rade EÚ za oblasť spoločnej obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém spolupráce pri úkonoch súvisiacich s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ za oblasť spoločnej obchodnej politiky v ústredí.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie a realizácie úloh vyplývajúcich z platnej spoločnej obchodnej politiky EÚ na bilaterálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie prešetrovania a aplikácie nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie stanovísk a pozícií MH SR k uplatňovaniu colnej politiky v oblasti preferenčných dohôd, ako aj colných režimov s ekonomickým účinkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri príprave zabezpečenia a presadzovania spolupráce s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania stanovísk a pozičných dokumentov týkajúcich sa obchodno-politických nástrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy v obchodno-politických záujmoch SR v zahraničí a ich presadzovaní v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a EK
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri spolupráci na príprave kľúčových tém, priorít a zámerov SR v oblasti spoločnej obchodnej politiky pre potreby predsedníctva SR v Rade EÚ, vrátane ich zabezpečenia a presadzovania v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém participácie na činnosti výboru pre obchodnú politiku pri Rade EÚ a plnení záväzkov vyplývajúcich zo spoločnej obchodnej politiky EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce so zástupcami EK a ďalších inštitúcií EÚ v oblasti preferenčných dohôd a v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
systém spolupráce so stálymi zástupcami SR pri EÚ, stálou misiou SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách v Ženeve, úsekom Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a stálou misiou SR pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v oblasti spoločnej obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi štátnej správy, zastupiteľskými úradmi akreditovanými v SR a inštitúciami podnikateľskej sféry pridelených krajín v rámci pôsobnosti oddelenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce pri monitorovaní a vykonávaní analytickej činnosti zameranej na vyhodnocovanie uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu voči EÚ zo strany tretích krajín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave organizovania podnikateľských misií, seminárov, konferencií a iných foriem prezentácie SR s ďalšími relevantnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy, uzatvárania a dohliadania na realizáciu bilaterálnych medzivládnych zmlúv a medzirezortných dohôd v oblasti medzinárodnej hospodárskej spolupráce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
strategické zámery a operatívne úlohy týkajúce sa obchodnej politiky presadzovanej v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a EK
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie a zastupovaní v oblasti pri presadzovaní obchodno-politických záujmov SR v zahraničí, jej zahranično-obchodnej politiky, vrátane analytickej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy systémových a vecných opatrení na podporu exportu v oblasti proexportnej politiky a finančných nástrojov prostredníctvom spolupráce s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania odborných materiálov určených do porady vedenia MH SR týkajúcich sa oblasti zahranično-obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postup prípravy návrhu komunikačnej stratégie programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov a pravidelného informovania členov monitorovacieho výboru o plnení komunikačnej stratégie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania podkladov, stanovísk a pozičných dokumentov ku koncepčným a analytickým materiálom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť systému vypracovania dokumentov a podkladov najmä v oblasti spoločnej obchodnej politiky Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy a spolupráce pri tvorbe medzinárodných zmlúv vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných organizáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie koncepčných materiálov a koncepcií rozvoja medzištátnych vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie koncepcie na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva SR v medzinárodných organizáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava koncepcií a spolupráca pri tvorbe medzinárodných zmlúv vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných organizáciách a vytváranie koncepcií na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva SR v medzinárodných organizáciách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
spolupráca na príprave kľúčových tém, priorít a zámerov SR v oblasti spoločnej obchodnej politiky pre potreby predsedníctva SR v Rade EÚ, vrátane ich zabezpečenia a presadzovania v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie zahraničných politických a bezpečnostných záujmov v rámci diplomatických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežné monitorovanie oznámení Európskej komisie v Úradnom vestníku ES súvisiacich s problematikou nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie zahraničnopolitickej situácie a udalostí v zahraničí, podieľanie sa na ich vyhodnocovaní a prípadnej príprave stanovísk a reakcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analyzovanie vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie proexportnej politiky a finančných nástrojov ministerstva prostredníctvom Exportno-importnej banky SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na zabezpečovaní úloh ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu, analyzovanie proexportnej politiky a finančných nástrojov prostredníctvom spolupráce s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (EXIM).
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie analýz vplyvu preferenčných dohôd na zahraničný obchod a podnikateľské prostredie SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza ekonomických, politických, bezpečnostných, environmentálnych a kultúrnych vzťahov SR k inému štátu či skupine štátov v rámci diplomatickej činnosti diplomatickej misie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza ekonomických, politických, bezpečnostných, environmentálnych a kultúrnych vzťahov SR k inému štátu či skupine štátov v rámci diplomatickej činnosti zastupiteľského úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analytickej činnosti zameranej na vyhodnocovanie uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu voči EÚ zo strany tretích krajín
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri monitorovaní a vykonávaní analytickej činnosti zameranej na vyhodnocovanie uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu voči EÚ zo strany tretích krajín.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analytickej činnosti a monitorovanie v súvislosti s urovnaním obchodných sporov v Svetovej obchodnej organizácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca na monitorovaní a vykonávaní analytickej činnosti zameranej na urovnávanie obchodných sporov vo WTO.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie koncepcie zahranično-obchodnej politiky, vrátane analytickej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti preferenčných vzťahov v súlade so spoločnou obchodnou politikou EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba štátnej zahraničnoobchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti dvojstranných a mnohostranných medzinárodných vzťahov s pridelenou krajinou v rámci pôsobnosti odboru.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba strategických zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pre oblasť obchodnej politiky a ich presadzovanie v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a Európskej komisie.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a koordinácia stanovísk a pozícií MH SR k uplatňovaniu colnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti preferenčných dohôd, ako aj colných režimov s ekonomickým účinkom.
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie stanovísk a pozičných dokumentov SR týkajúcich sa nástrojov na ochranu trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk a pozičných dokumentov SR týkajúcich sa obchodno-politických nástrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na budovaní a udržiavaní databázy kontaktov v rámci zahraničnoobchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba podkladových materiálov a stanovísk v oblasti zahraničnoobchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súvisiacich so zabezpečovaním predsedníctva SR v Rade EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov, stanovísk a pozičných dokumentov SR ku koncepčným a analytickým materiálom v rámci zahraničnoobchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pre oblasť spoločnej obchodnej politiky EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupodieľanie sa na tvorbe a vyhodnocovaní odborných materiálov, určených do porady vedenia MH SR, týkajúcich sa oblasti zahranično-obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení súvisiacich s uplatňovaním nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a koordinácia systému prešetrovania a aplikácie nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť a spolupráca s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinovanie a realizovanie vzťahov so zahraničnými orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní obchodno-ekonomických záujmov SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zainteresovanými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri prešetrovaní podnetov, príprave návrhov a analýz obchodných záujmov SR v rámci uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so stálymi zástupcami SR pri EÚ, Stálou misiou SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách, úsekom Svetovej obchodnej organizácie a Stálou misiou SR pri OECD v oblasti spoločnej obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti spoločnej obchodnej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
spolupráca pri úkonoch súvisiacich s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ za oblasť spoločnej obchodnej politiky v ústredí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Participácia na činnosti výboru pre obchodnú politiku pri Rade EÚ a plnení záväzkov vyplývajúcich zo spoločnej obchodnej politiky EÚ, vypracovávanie podkladových materiálov a analytická činnosť zameraná na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť s príslušnými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri analýzach vplyvu preferenčných dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súčinnosť v oblasti podnikateľského prostredia SR a zahraničného obchodu SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie úloh vyplývajúcich z platnej obchodnej politiky EÚ na bilaterálnej úrovni z titulu členstva SR v EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava, uzatváranie a dohliadanie na realizáciu bilaterálnych medzivládnych zmlúv a medzirezortných dohôd, ktoré sa dotýkajú medzinárodnej hospodárskej spolupráce.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností a ich presadzovanie v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie úloh v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prípravy, prerokovania, uzatvárania, schvaľovania a vypovedania medzinárodných zmlúv
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie vzájomných vzťahov s orgánmi štátnej správy, zastupiteľskými úradmi akreditovanými v SR a inštitúciami podnikateľskej sféry pridelených krajín v rámci pôsobnosti oddelenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov ktorými je SR viazaná
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie a realizovanie úloh vyplývajúcich z platnej spoločnej obchodnej politiky EÚ na bilaterálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
koordinovanie a prerokovávanie spolupráce s relevantnými inštitúciami zvlášť formou organizovania podnikateľských misií, seminárov, konferencií a iných foriem prezentácie SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti proexportných aktivít a v oblasti podpory prílevu priamych zahraničných investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.