Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa

Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľaŠpecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva koncepčnú, metodickú a koordinačnú činnosť na úrovni ministerstva v oblasti ochrany spotrebiteľa v súlade so spotrebiteľskou politikou EÚ. Pripravuje pozičné dokumenty v oblasti spolupráce s Európskou komisiu, Radou EÚ a OECD najmä k legislatívnym materiálom, vrátane komparácie s právnym poriadkom SR. Pripravuje podklady, spracováva návrhy právnych predpisov v oblasti obchodu a služieb v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi. Pripravuje podklady a stanoviská na zasadnutia Riadiacej koordinačnej skupiny a na rokovanie Výboru OECD pre spotrebiteľskú politiku, Výboru pre bezpečnosť výrobkov a Výboru pre bezpečnosť hračiek. Spolupracuje s orgánmi trhového dozoru (SOI, Úrad verejného zdravotníctva SR a inými). Podieľa sa na vytváraní i následnej realizácii štátnej politiky v oblasti všeobecnej bezpečnosti výrobkov a systému rýchlej výmeny informácií o nebezpečných výrobkoch na jednotnom trhu. Vybavuje podnety na úseku ochrany...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496479/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Legislatíva nedefinuje dĺžku praxe a preto má len odporúčaný charakter.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619016
ESCO
1659
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a procesy v oblasti obchodu a služieb v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém prípravy podkladov, spracovávanie návrhov právnych predpisov v oblasti obchodu a služieb v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sprístupňovania informácií v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
právny poriadok SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany prírodného dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodný informačný systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť systému RAPEX, ktorý zabezpečuje výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch nepotravinového charakteru medzi Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
pozičné dokumenty v oblasti spoločných projektov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systém prípravy pozičných dokumentov v oblasti spolupráce s Európskou komisiu, Radou EÚ a OECD najmä k legislatívnym materiálom vrátane komparácie s právnym poriadkom SR, systém spolupráce na európskych pozičných dokumentoch a spoločných projektoch EÚ v anglickom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
spotrebiteľská politika EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systém vytvárania štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti, strategických zámerov a ich presadzovania v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa, systém vytvárania a rozpracovávania zámerov a cieľov spotrebiteľskej politiky, pozičných dokumentov a systém na ochranu spotrebiteľa v súlade so spotrebiteľskou politikou Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy koordinačnej činnosti súvisiacej s kompetenciami oddelenia ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi trhového dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy identifikovania prekážok na vnútornom trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy pripomienkovania materiálov v rámci vnútorného i medzirezortného pripomienkového konania, legislatívnych predpisov EÚ a systém podieľania sa na príprave vecného zamerania národnej legislatívy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné dokumenty v oblasti spolupráce s EK, Radou EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky uloženia poriadkovej pokuty podľa živnostenského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodického usmerňovania orgánov trhového dozoru pri aplikácii právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, spôsoby riešenia sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania, vedenia, analýzy a vyhodnocovania postavenia spotrebiteľa z hľadiska účinnosti spotrebiteľského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave pozičných dokumentov, programov a iných koncepčných materiálov pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov a bezpečnosť hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania úloh vyplývajúcich MH SR z funkcie notifikačného orgánu pre systém EÚ RAPEX
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Európska komisia prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií RAPEX dostáva každý deň od vnútroštátnych orgánov v EÚ/EHP upozornenia o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nájdených na ich trhoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
spotrebiteľská politika SR v oblasti prípravy stanovísk na rokovania Výboru OECD, Výboru pre bezpečnosť výrobkov a Výboru pre bezpečnosť hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém prípravy podkladov a stanovísk na zasadnutia Riadiacej koordinačnej skupiny a na rokovanie Výboru OECD pre spotrebiteľskú politiku, Výboru pre bezpečnosť výrobkov a Výboru pre bezpečnosť hračiek, formy zabezpečovania úloh vyplývajúcich pre SR z Výboru pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov zriadeného pri Európskej komisii.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob a rozsah zodpovednosti za agendu súvisiacu so smernicou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov pri Európskej komisii vrátane spolupráce s orgánmi dozoru a autorizovanými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť systému spolupráce s orgánmi miestnej správy, združeniami na ochranu spotrebiteľa a podnikateľskými zväzmi v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce pri koordinácii, príprave a realizácii medzinárodných projektov financovaných z prostriedkov Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi miestnej správy, združeniami na ochranu spotrebiteľa a podnikateľskými zväzmi v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej politiky v oblasti všeobecnej bezpečnosti výrobkov a systému rýchlej výmeny informácií o nebezpečných výrobkoch na jednotnom trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania návrhov rozhodnutí v správnom konaní o podnetoch na preskúmanie rozhodnutí vydaných Slovenskou obchodnou inšpekciou, systém rozhodovania o podnetoch na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s orgánmi miestnej správy, združeniami na ochranu spotrebiteľa a podnikateľskými zväzmi v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcií a návrhov, metodickej a koordinačnej činnosti na úrovni ministerstva v oblasti ochrany spotrebiteľ v súlade so spotrebiteľskou politikou EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vytváranie a rozpracovávanie zámerov a cieľov spotrebiteľskej politiky, pozičných dokumentov a systému na ochranu spotrebiteľa v súlade so spotrebiteľskou politikou Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe smerníc v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na tvorbe smerníc súvisiacich so všeobecnou bezpečnosťou výrobkov na úrovni Európskej komisie, orgánov dozoru a autorizovanými osobami.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe strategických zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívnych materiálov a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Na úrovni ústredného orgánu štátnej správy v legislatívno-právnej oblasti zameranej na ochranu spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorení koncepcie a spolupráce súvisiacej s výkonom dozoru pri vyhľadávaní nebezpečných výrobkov na vnútornom trhu na základe notifikácie RAPEX s orgánmi trhového dozoru SOI a Úradom verejného zdravotníctva SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy a pripravovanie pozičných dokumentov, programov a iných koncepčných materiálov súvisiacich so všeobecnou bezpečnosťou výrobkov a bezpečnosťou hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca na príprave pozičných dokumentov, programov a iných koncepčných materiálov pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov a bezpečnosť hračiek.
Perspektíva: Aktuálna
7
pripomienkovanie materiálov v rámci vnútorného i medzirezortného pripomienkového konania, legislatívnych predpisov EÚ a podieľanie sa na príprave vecného zamerania národnej legislatívy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
monitorovanie, vedenie, analýzy a vyhodnocovanie postavenia spotrebiteľa z hľadiska účinnosti spotrebiteľského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikovanie prekážok na vnútornom trhu z pohľadu trvalého a dočasného poskytovania služieb, vrátane vypracovávania návrhov na odstránenie neopodstatnených a nadmerných prekážok poskytovania služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba strategických zámerov zameraných na ich presadzovanie v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou EÚ oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie koncepčnej činnosti, príprava strategických zámerov a ich presadzovanie v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa, plnenie strategických a operačných úloh a cieľov v oblasti ochrany spotrebiteľa, realizácia štátnej spotrebiteľskej politiky v oblasti ochrany spotrebiteľov, formy spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy a inštitúciami.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky súvisiacej so všeobecnou bezpečnosťou výrobkov a systémom rýchlej výmeny informácií o nebezpečných výrobkoch na jednotnom trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
príprava podkladov ku žiadostiam o informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov a stanovísk súvisiacich so zasadnutiami Riadiacej koordinačnej skupiny, rokovaniami Výboru OECD pre spotrebiteľskú politiku, Výboru pre bezpečnosť výrobkov a Výboru pre bezpečnosť hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava pozičných dokumentov súvisiacich so spoluprácou SR s Európskou komisiu, Radou EÚ a OECD, najmä k legislatívnym materiálom, vrátane komparácie s právnym poriadkom SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca na európskych pozičných dokumentoch a spoločných projektoch EÚ v anglickom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní o podnetoch na preskúmanie rozhodnutí vydaných Slovenskou obchodnou inšpekciou a návrhov rozhodnutí o podnetoch na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie podnetov na úseku ochrany spotrebiteľa, najmä nezáväzných právnych stanovísk a prešetrovania sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
7
plnenie strategických a operatívnych úloh týkajúcich sa problematiky podnikateľského prostredia so zameraním na obchod a služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie podnetov a nezáväzných právnych stanovísk a prešetrovanie sťažností súvisiacich s ochranou spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na legislatívnom procese a plnení ďalších úloh podľa príkazu nadriadeného v súlade s úlohami odboru ochrany spotrebiteľa vyplývajúcimi z organizačného poriadku ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie začatia správnych konaní a spracovávanie návrhov rozhodnutí súvisiacich s porušením právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov a bezpečnosťou hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich pre SR z Výboru pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov zriadeného pri Európskej komisii.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie orgánov trhového dozoru pri aplikácii právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, riešenie sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností súvisiacich s kompetenciami oddelenia ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri koordinácii, príprave a realizácii medzinárodných projektov financovaných z prostriedkov Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za agendu súvisiacu so smernicou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov Európskej komisie, vrátane spolupráce s orgánmi dozoru a autorizovanými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti súvisiacej s kompetenciami oddelenia ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.