Špecialista výkonu obchodných opatrení

Špecialista výkonu obchodných opatreníŠpecialista výkonu obchodných opatrení koordinuje postupy výkonu obchodných opatrení týkajúcich sa zákonom stanovených tovarov a služieb najmä z oblasti obranného priemyslu, rizikových chemických látok, prekurzorov drog a výbušnín a iných stanovených tovarov. Udeľuje povolenia a licencie na dovoz, vývoz a transfer určených druhov tovarov v súlade s národnou legislatívou a príslušnými právnymi predpismi EÚ. Koordinuje a realizuje činnosť povoľovacej a licenčnej agendy pri transfere, dovoze alebo vývoze kontrolovaných komodít a zabezpečuje informovanosť podnikateľskej verejnosti o zmenách v povoľovacom a licenčnom konaní alebo zmenách príslušných právnych predpisov v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov upravujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami. Vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami. Pripravuj...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496471/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2631
SK ISCO-08
2631004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2631004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zameranej na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami vrátane výrobkov obranného priemyslu
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: systém prípravy podkladov pre vydanie rozhodnutia o podanej žiadosti súvisiacej s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu (prerušenie konania)
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a interné riadiace akty upravujúce obchodovanie s komoditami
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Európskej únie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: súvisiace s licenčnou politikou pri transfere, dovoze alebo vývoze kontrolovaných komodít, vrátane výrobkov obranného priemyslu
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s informovanosťou podnikateľskej verejnosti o zmenách v licenčnom konaní v špecifickej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť zákona o správe daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania štatistických údajov a kontroly dodržiavania právnych predpisov pri podávaní štatistických hlásení a vykazovaní zrealizovaných obchodných operácií povinnými subjektmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém tvorby a udržiavania informačného systému v oblasti vykonávanej agendy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: licenčná politika na ústrednom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy koordinovania štátnej služby alebo časti zložitých systémov na ústrednom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti licenčnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy zodpovednosti za zabezpečovanie informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách príslušných právnych predpisov SR a Európskej únie súvisiacich s agendou na základe zverejňovania informácií na webovej stránke ministerstva a ich následnej aktualizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby vykonávania agendy súvisiacej so zberateľskou činnosťou znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súvisiacej s uplatňovaním a implementáciou Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ATT) a tiež realizácie právnych predpisov o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a archivácie agendy podľa týchto právnych predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie a realizácie činnosti licenčnej agendy pri transfere, dovoze alebo vývoze kontrolovaných komodít, vrátane výrobkov obranného priemyslu, v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a národnou legislatívou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
stratégia a štátna politika na úrovni ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a formy iniciovania začatia správnych konaní a spracovávania návrhov rozhodnutí v prípade zistení porušení právnych predpisov regulujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postupy a princípy obchodovania s výrobkami obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Zmluva o obchodovaní so zbraňami (ATT - Arms Trade Treaty)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: stanovujúca opatrenia - vývozné a dovozné kontroly, v rozsahu pôsobnosti obchodnej politiky EÚ a upravujúce oblasti práva EÚ a sekundárne právne predpisy EÚ týkajúce sa vnútorného trhu
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri príprave podkladov k štatistickým hláseniam a výročnej správe o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, vytváranie a spolupráca pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov súvisiacich s obchodovanými komoditami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na vytváraní stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami vrátane výrobkov obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracúvanie štatistických údajov a kontrola dodržiavania právnych predpisov pri podávaní štatistických hlásení a vykazovaní zrealizovaných obchodných operácií povinnými subjektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre štatistiky, analýzy, rozbory a správy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov k štatistickým hláseniam a výročnej správe o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, podkladov na rokovanie stálej expertnej skupiny pre oblasť posudzovania žiadostí oprávnených osôb podaných na Ministerstve hospodárstva SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: v súvislosti s vykonávaním zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie podkladov na vydanie rozhodnutí v súvislosti s podanými žiadosťami súvisiacimi s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách v licenčnom konaní v špecifickej oblasti vyplývajúcich z príslušných legislatívnych predpisov a vyhodnocovanie využiteľnosti licencií udelených žiadateľom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zodpovednosť za zabezpečovanie informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách príslušných právnych predpisov SR a Európskej únie súvisiacich s agendou na základe zverejňovania informácií na webovej stránke ministerstva a ich následnej aktualizácie
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupodieľanie sa na zabezpečovaní informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách príslušných právnych predpisov SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy súvisiacej so zberateľskou činnosťou znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a agendy súvisiacej s uplatňovaním a implementáciou Zmluvy o obchodovaní so zbraňami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy a archivácie v rozsahu pôsobnosti podľa právnych predpisov o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a archiváciou agendy podľa týchto právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie začatia správnych konaní a spracovávanie návrhov rozhodnutí súvisiacich s porušením právnych predpisov regulujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vytváranie a udržiavanie informačného systému v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
koordinovanie štátnej služby alebo časti zložitých systémov na ústrednom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou súvisiacou s licenčnou politikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie a realizovanie činností licenčnej agendy súvisiacej s transferom, dovozom alebo vývozom kontrolovaných komodít, vrátane výrobkov obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a národnou legislatívou
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.