Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ

Špecialista (manažér) programovania fondov EÚŠpecialista (manažér) programovania fondov EÚ zabezpečuje činnosti súvisiace s realizáciou operačných programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Pripravuje a aktualizuje programovú dokumentáciu, najmä výzvy a vyzvania na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vypracováva pripomienky a stanoviská k návrhom dokumentov relevantných pre oblasť implementácie EŠIF v rámci EÚ a SR. Spolupracuje s príslušnými organizačnými zložkami Európskej komisie, Centrálneho koordinačného orgánu, Ministerstva financií SR a inými subjektmi zapojenými do implementácie EŠIF. Zabezpečuje vypracovanie výročných správ o realizácii operačných programov a ich predkladanie Monitorovaciemu výboru a Európskej komisii. Vykonáva hodnotenie projektov a participuje na hodnoteniach vykonávaných Európskou komisiou. Pripravuje, aktualizuje a pripomienkuje strategickú dokumentáciu, podieľa sa na vypracúvaní riadiacich dokumentácií, internej riadiacej dokumentácie a ic...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496437/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKManažér programovania fondov EÚ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky alebo 4,5 roka v obdobnej oblasti.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422017
ESCO
54
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napríklad znalosť zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vypracovávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačná stratégia operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické programové dokumenty na národnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Strategické národné dokumenty, ale aj príslušné rezortné stratégie a koncepcie podľa vecnej príslušnosti daného OP.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy prípravy a aktualizácie strategickej dokumentácie a pripomienkovania relevantnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postupy pri prijímaní pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy pravidelnej spolupráce na tvorbe výročnej správy programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov pre oblasť hodnotenia programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a pravidlá čerpania fondov z EÚ a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba koncepcií a metodík v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie a vykonávanie zmeny operačného programu a programového manuálu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie časového harmonogramu výziev a harmonogramu národných a pilotných projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie schémy štátnej pomoci alebo schémy „de minimis“
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie programových dokumentov a podieľanie sa na vykonávaní operačných programov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov procedúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vrátane zoznamu príloh na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na hodnoteniach vykonávaných Európskou komisiou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie realizácie operačných programov a vykonávanie hodnotenia operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri príprave návrhov zámeru národného projektu a výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie vhodného systému implementácie operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
3D kataster nehnuteľností
7
archivovanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zadávanie údajov do IT monitorovacieho systému a operatívnej databázy projektov v rámci oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie výročných správ o realizácii operačných programov a ich predkladanie Monitorovaciemu výboru a Európskej komisii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava písomných vyzvaní na predkladanie projektových zámerov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a aktualizácia strategickej dokumentácie a pripomienkovanie relevantnej dokumentácie v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
príprava výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s relevantnými útvarmi pri riešení prípadných problémov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s Európskou komisiou v kontexte príprav nasledujúcich programových období a vo fáze vykonávania schválených operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
zúčastňovanie sa na zasadnutiach pracovných skupín v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca v ITMS (IT monitorovacom systéme).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
koordinácia implementácie aktivít projektov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prípravy národných projektov a výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činností súvisiacich s programovaním operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov a európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
zodpovednosť za inventarizáciu finančného stavu operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.