Režimový pracovník väzenskej služby

Režimový pracovník väzenskej službyRežimový pracovník väzenskej služby zabezpečuje a dohliada na riadny výkon väzby a trestu odňatia slobody. Organizuje a riadi vykonávanie činností v rámci časového rozvrhu dňa obvinených a odsúdených na zverenom úseku. Má stály prehľad o zverených obvinených a odsúdených, aj pomocou audiotechniky sleduje ich správanie a zabezpečuje dodržiavanie ústavného poriadku a disciplíny. Spolupracuje s pedagógmi väzenskej služby pri výdaji osobnej a úradnej korešpondencie a balíkov. Zabezpečuje a kontroluje uzamykanie určených priestorov. Zabezpečuje predvádzanie a vyvádzanie obvinených a odsúdených. Zisťuje v celách a na stanovišti technické chyby a úmyselné poškodenia zariadenia, nedovolenú činnosť a konanie väznených osôb smerujúce k úmyselnému poškodeniu si zdravia alebo k príprave či pokusu o útek a zistené skutočnosti ihneď hlási nadriadenému.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496432/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKRežimák
SKPríslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže - referent režimu
SKVäzenský dozorca
SKPríslušník ZVJS - referent režimu
SKBachar
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5413
SK ISCO-08
5413005
ESCO
2061
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5413005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a postupy zabezpečovania časti zverenej agendy vyžadujúcej koordináciu prác v rámci služobného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém prípravy podkladov na rozhodovanie, prípravy rozhodnutia a vydávania rozhodnutia v rámci ucelených agend
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania stáleho prehľadu o zverených obvinených a odsúdených, sledovania ich správania a zabezpečovania dodržiavania ústavného poriadku a disciplíny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pri vybraných režimových pracovníkoch väzenskej služby.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy spolupráce s orgánmi Policajného zboru pri pátraní po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a po odsúdených, ktorí sa nevrátili z povoleného opustenia ústavu, mimoriadneho voľna na opustenie ústavu alebo sa nedovolene vzdialili z nestráženého pracoviska mimo ústav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práva a povinnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov; Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedomosti z penológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy zabezpečovania pohybu a činnosti osôb na určenom stanovišti tak, aby nedošlo k mareniu účelu väzby a výkonu trestu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém spolupráce s pedagógmi väzenskej služby pri výdaji osobnej a úradnej korešpondencie a balíkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postup pri manipulácii s drogami a ich vzorkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo strate
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy odbornej poradenskej činnosti pri zabezpečovaní a zvyšovaní ochrany objektov a majetku, vrátane ochrany peňažných hotovostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy zisťovania technických chýb a úmyselného poškodenia zariadenia, nedovolenej činnosti a konania väznených osôb smerujúceho k úmyselnému poškodeniu si zdravia, k príprave alebo pokusu o útek v celách a na stanovišti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania prehliadky balíkov, korešpondencie obvinených a odsúdených v určenej miestnosti, vytypovaných dopravných prostriedkov (napr. pred vjazdom do ústavu), ciel alebo izieb obvinených a odsúdených alebo iných priestorov preventívne, alebo ak je podozrenie, že sú tam drogy, batožiny a prehliadky vecí u vytypovaných osôb v ústave a osobných vecí vytypovaných obvinených a odsúdených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém okamžitého hlásenia zistených skutočností nadriadenému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
Efektívny manažment krízového riadenia
4
systém vykonávania činností nevyhnutných na plynulý prechod z civilného života do režimu ozbrojeného bezpečnostného zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady účasti na čiastkových a technických prehliadkach na stanovišti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola ciel, iných vybraných priestorov a miestností v nepravidelných intervaloch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalifikácia skutkovej podstaty trestného činu a priestupku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a kontrola uzamykania určených priestorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutia a vydávanie rozhodnutia v rámci ucelených agend
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie úradných písomností pri výkone služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi Policajného zboru pri pátraní po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a po odsúdených, ktorí sa nevrátili z povoleného opustenia ústavu, mimoriadneho voľna na opustenie ústavu alebo sa nedovolene vzdialili z nestráženého pracoviska mimo ústav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystupovanie podľa zásad služobnej zdvorilosti a vojenského vystupovania vo vzájomnom styku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s pedagógmi väzenskej služby pri výdaji osobnej a úradnej korešpondencie a balíkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístup a zaobchádzanie s väznenými osobami, správanie sa k nim v súlade s právami a povinnosťami pracovníka väzenskej služby, s právami a povinnosťami väznených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca a manipulácia s odsúdenými a obvinenými v súlade s ustanoveniami zákona o výkone trestu odňatia slobody a zákona o výkone väzby v objektoch súdov a prokuratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pri vybraných Režimových pracovníkoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie činností v súlade s organizáciou Zboru, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi Policajného zboru pri výkone programu ochrany svedka
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana poriadku a bezpečnosti vo výkone trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie poznatkov o aktuálnej bezpečnostnej situácii v ústave a vykonávanie činnosti na úseku prevencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
zisťovanie technických chýb a úmyselného poškodenia zariadenia v celách a na stanovišti, nedovolenej činnosti a konania väznených osôb smerujúceho k úmyselnému poškodeniu si zdravia, k príprave alebo pokusu o útek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie osobných prehliadok odsúdených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a dodržiavanie štandardov Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania pri práci s odsúdenými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie predvádzania a vyvádzania obvinených a odsúdených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie stáleho prehľadu o zverených obvinených a odsúdených, sledovanie ich správania a zabezpečovanie dodržiavania ústavného poriadku a disciplíny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúcej koordináciu prác v rámci služobného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie a riadenie vykonávania činností v rámci časového rozvrhu dňa obvinených a odsúdených na zabezpečenie práv obvinených a odsúdených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie pohybu a činnosti osôb na určenom stanovišti tak, aby nedošlo k mareniu účelu väzby a výkonu trestu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.