Príslušník väzenskej služby - čakateľ

Príslušník väzenskej služby - čakateľPríslušník väzenskej služby - čakateľ vykonáva praktickú prípravu a štúdium za účelom získania policajného vzdelania v súvislosti so zabezpečovaním úsekov výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody a ochrany objektov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pod dohľadom príslušníka v stálej štátnej službe sa zaúča do činností a plní vymedzené úlohy na Generálnom riaditeľstve ZVJS alebo v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústavoch na výkon trestu pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených. Oboznamuje sa s personálnymi záležitosťami, BOZP, systémom ochrany osobných údajov a internými predpisy ZVJS. Oboznamuje sa s organizáciou zboru a základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby, s činnosťou a fungovaním na úseku služobnej činnosti svojho predpokladaného funkčného zaradenia, s objektovou sústavou a štruktúrou ústavu. Pod dohľadom príslušníka v stálej štátnej službe vykonáva praktickú časť výkonu služby spočíva...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496427/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5413
SK ISCO-08
5413006
ESCO
2061
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5413006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práva a povinnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
systém získavania prvotných informácií o prístupe a zaobchádzaní s väznenými osobami, o správaní sa k nim, o svojich právach a povinnostiach, o právach a povinnostiach väznených osôb, o získavaní a praktickom používaní výstroje a výzbroje
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém a princíp rutinných činností na úseku služobnej činnosti svojho predpokladaného služobného zaradenia, formy psychickej a fyzickej záťaže pod dohľadom príslušníka v stálej štátnej službe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedomosti z penológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy vykonávania kontroly batožín preeskortovaných väzňov, osôb vstupujúcich do ústavu, prehliadky návštevných miestností, prehliadky balíkov korešpondencie, batožiny a dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém okamžitého hlásenia zistených skutočností nadriadenému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém vykonávania činností nevyhnutných na plynulý prechod z civilného života do režimu ozbrojeného bezpečnostného zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov o Zbore väzenskej a justičnej stráže, interných predpisov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré upravujú služobný pomer, vybraných interných predpisov zboru, základných informácií o fungovaní zboru ako celku a ústavu, o štruktúrach, disciplíne a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie úradných písomností pri výkone služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
vykonávanie činností nevyhnutných na plynulý prechod z civilného života do režimu ozbrojeného bezpečnostného zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s pedagógmi väzenskej služby pri výdaji osobnej a úradnej korešpondencie a balíkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístup a zaobchádzanie s väznenými osobami, správanie sa k nim v súlade s právami a povinnosťami pracovníka väzenskej služby, s právami a povinnosťami väznených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca a manipulácia s odsúdenými a obvinenými v súlade s ustanoveniami zákona o výkone trestu odňatia slobody a zákona o výkone väzby v objektoch súdov a prokuratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie činností v súlade s organizáciou zboru, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby, s fungovaním úseku služobnej činnosti svojho predpokladaného funkčného zaradenia pri jednoduchej psychickej a fyzickej záťaži, pod dohľadom príslušníka v stálej štátnej službe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie technických chýb a úmyselného poškodenia zariadenia v celách a na stanovišti, nedovolenej činnosti a konania väznených osôb smerujúceho k úmyselnému poškodeniu si zdravia, k príprave alebo pokusu o útek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana objektov a priestorov väzníc s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.