Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku

Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetkuOdborný pracovník verejnej správy pre správu majetku zabezpečuje hospodárenie s hmotným i nehmotným majetkom organizácie verejnej správy alebo majetkom jej zvereným. Usmerňuje a koordinuje činnosť v oblasti hospodárenia s majetkom verejnej správy, zabezpečuje vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov. Vedie dokumentáciu súvisiacu so správou a evidenciou majetku, vykonáva inventarizáciu majetku, vybavuje opravy a servis majetku, vystavuje objednávky. Pripravuje ponukové konania a podkladové materiály na verejné obstarávania. Koordinuje prenajímanie a zapožičiavanie majetku verejnej správy a kontroluje plnenie podmienok zmluvného vzťahu s prenajímateľmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496403/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359013
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém sprístupňovania informácií v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Kúpno-predajné a nájomné zmuvy v oblasti majetku a kontrola ich plnenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
problematika poistenia majetku
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Spôsoby riešenia poistných udalostí a kontroly ich plnenia.
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o správe majetku štátu č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších prepisov; Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
5
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä hospodárska korešpondencia súvisiaca so správou majetku.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a postupy pri ponukových konaniach na prebytočný majetok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zverovania majetku do správy iných právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti organizácie a jeho odnímania zo správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém kontroly, koordinácie a usmerňovania právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti organizácie v oblasti hospodárenia s majetkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá zapožičiavania a prenájmu majetku, vrátane usmerňovania prenájmu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia majetku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
ekonomika verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy odpisovania a vyraďovania majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém sledovania legislatívnych zmien a navrhovania potrebných opatrení z nich vyplývajúcich.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
5
systém vypracovávania žiadostí o dotácie a granty zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ, žiadostí o sponzorské príspevky, dary, nadácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy vykonávania likvidácie neupotrebiteľného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a procesy reklamácie, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy vypracovávania kúpnych zmlúv, zasielania návrhov na vklad do katastra nehnuteľností a prípravy komplexnej dokumentácie pre potreby iných oddelení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3D kataster nehnuteľností
6
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca na tvorbe kritérií pre proces verejného obstarávania a na jeho vykonávaní (zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie prác, poskytnutie služieb)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava prevodov majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhov na zakúpenie technického zariadenia majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie spôsobov a organizačné zabezpečovanie ochrany hmotného a nehmotného majetku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidelné kontroly a obhliadky zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zhromažďovanie a posudzovanie podkladov na návrhy majetkových zmlúv a na majetkovo-právne vysporiadanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti údajov rozhodných na vykonanie predaja či prenájmu (overenie vlastníctva, kontrola stavu majetku v pozemkových knihách a pod.)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie evidencie osobných pracovných pomôcok a osobných ochranných pracovných prostriedkov na osobných kartách zamestnancov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov na súdne vymáhanie pohľadávok podľa potrieb a požiadaviek právnych útvarov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti hospodárenia s majetkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie podkladov pre účtovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
evidencia majetku v príslušnom počítačovom programe používanom v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vystavovanie objednávok na základe požiadaviek útvarov organizácie a v súlade s platnými vnútroorganizačnými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zaraďovanie majetku do evidencie a jeho vyraďovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie periodickej uzávierky a odpisov majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie likvidácie neupotrebiteľného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa hmotného a nehmotného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie dokumentácie súvisiacej so správou a evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie a príprava návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3D kataster nehnuteľností
6
uzatváranie, monitorovanie a správa zmlúv v oblasti nákupu, prenájmu, údržby a správy zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia prevodov majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie efektívneho využívania majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola, koordinácia a usmerňovanie právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti organizácie v oblasti hospodárenia s majetkom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
zabezpečenie poistenia majetku (jeho úhrady, riešenia poistných udalostí a kontroly ich plnenia)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie agendy súvisiacej s evidenciou majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie podkladov pre účtovanie, vedenie centrálnej evidencie všetkých zmlúv súvisiacich s majetkom, uzatvorených organizáciou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
5
vybavovanie reklamácií, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
usmerňovanie, koordinácia a kontrola organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti hospodárenia s majetkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie protokolov o odovzdaní a prevzatí majetku, delimitačných protokolov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov na nehnuteľnostiach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie zverenia majetku do správy iných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a jeho 
odnímanie zo správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.