Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania

Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikaniaOdborný pracovník na úseku živnostenského podnikania plní úlohy štátnej správy v oblasti živnostenskej registrácie a živnostenskej kontroly. V súlade so živnostenským zákonom poskytuje informácie o podmienkach živnostenského podnikania, prijíma ohlásenia živností, vydáva výpisy zo živnostenského registra a pripravuje rozhodnutia o udelení pokuty v prípadoch, ktoré ustanovuje živnostenský zákon. Prijíma žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia. Zabezpečuje úlohy jednotného kontaktného miesta a pracuje v informačnom systéme jednotných kontaktných miest.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496395/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3354
SK ISCO-08
3354001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3354001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
podmienky a povinnosti, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky podnikania podľa osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozdiely medzi remeselnými, viazanými a voľnými živnosťami podľa živnostenského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne záväzné akty Európskej únie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
úlohy a postupy jednotného kontaktného miesta
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formy a metódy poskytovania informácií odborným pracovníkom na úseku živnostenského podnikania ako jednotného kontaktného miesta o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania, o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky, o postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb, o kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc, o možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb, o všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy predkladania návrhov na tvorbu a zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vybavovania dožiadaní FO, PO, orgánov štátnej správy, samosprávy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém živnostenskej registrácie a živnostenskej kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy poskytovania výpisov zo živnostenského registra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kontroly a sankcií v oblasti neoprávneného podnikania a podnikania nad rámec oprávnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky ukladania pokút podľa živnostenského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutia o udelení pokuty v prípadoch, ktoré ustanovuje živnostenský zákon.
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky uloženia poriadkovej pokuty podľa živnostenského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jednotný informačný systém štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vytvorenie jednotného informačného systému štátnej správy bude vyžadovať dostatočnú znalosť tohto systému.
Perspektíva: Budúca
7
živnostenský register Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
práca so živnostenským registrom Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie plánov kontrolnej činnosti pre výkon štátneho dohľadu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie dôkazového materiálu, kontrola náležitostí právnych dokumentov, vrátane kontroly dodržiavania lehôt v uvedených dokumentoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie dodržiavania podmienok a povinností v oblasti živnostenského podnikania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Posudzovanie podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie splnenia všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania živnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sankcionovanie neoprávneného podnikania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrol poskytovaných služieb, vrátane kontrol priamo v teréne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba právnych rozborov, vyjadrení a rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie výpisov zo živnostenského registra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úplnosti a komplexnosti služby zápisu do obchodného registra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s jednotným informačným systémom štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vytvorenie jednotného informačného systému verejnej správy bude vyžadovať znalosť práce v tomto systéme.
Perspektíva: Budúca
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie podnetov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie úloh jednotného kontaktného miesta
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky, postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb, kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc, možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb, všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb, prijímanie od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia ohlásenia živnosti podľa živnostenského zákona, údaje a doklady vrátane správnych poplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
založenie, pozastavenie, zrušenie živnosti
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh na úseku živnostenskej registrácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.