Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu

Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správuOdborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu plní úlohy štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy. Vypracováva návrhy rozhodnutí o povolení konania zbierok a kontroluje dodržiavanie zákonných podmienok konania verejných zbierok. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky. Plní úlohy v oblasti priestupkov v rozsahu svojej odvetvovej pôsobnosti. V súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnej pôsobnosti okresného úradu zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce z registrácie záujmových združení právnických osôb, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, združení obcí a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zapisuje ich do registra (vrátane zmien a zánikov). Plní špecifické úlohy v oblasti matrík a zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára. Org...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496388/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štátny jazyk
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznanie komunikačných nástrojov a ich uplatnenie pri vzájomnej profesionálnej komunikácií .
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutí v správnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri plnení oznamovacej povinnosti o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vypracovania návrhov rozhodnutí na vydanie súhlasu na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu a na povolenie zmeny mena alebo priezviska
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
postupy a metódy vykonávania dohľadu nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
postup pri vypracovaní návrhu stanoviska na predloženie vláde SR k rozhodnutiu o zriadení, zrušení, rozdelení alebo zlúčení obce podľa zákona o obecnom zriadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri podávaní informácií a príprave stanovísk k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vydávania osvedčení a potvrdení o štátnom občianstve SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vedenia evidencie vydaných osvedčení a potvrdení o štátnom občianstve SR a o zamietnutých žiadostiach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vykonávania štátneho dozoru nad osvedčovaním podpisov a listín obcami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
zásady a postupy zabezpečovania úloh vyplývajúcich zo zákona o voľbách
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o voľbách.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečenia prípravy a vykonania predpísanej skúšky matrikára a vydania osvedčenia o jej vykonaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vyhotovenia podkladov pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vedenia registra záujmových združení právnických osôb, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, združení obcí a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy zabezpečenia overenia ovládania slovenského jazyka žiadateľom o štátne občianstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri prijímaní žiadostí o udelenie štátneho občianstva SR, o prepustenie zo štátneho zväzku SR a prijímaní oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri ukladaní pokút právnickým osobám a ich evidencia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Využívajúc zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečovania úloh v oblasti priestupkov podľa zákona o priestupkoch, správnom poriadku a podľa osobitných právnych predpisov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch; zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
formy a postup podávania informácií alebo prípravy stanovísk k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečovania úloh vyplývajúcich z registrácie záujmových združení právnických osôb, neinvestičného fondu, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, združení obcí a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Používajúc zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 147/1997 Z. z o neinvestičných fondoch; zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby; zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov; zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
Perspektíva: Aktuálna
6
postup pri vypracovaní návrhu rozhodnutia o inej zmene územia obce na základe súhlasu obce podľa zákona o obecnom zriadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania štátneho odborného dozoru, štátneho odborného technického dozoru a dohľadu, kontroly, zisťovania dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vykonávacích predpisov s prevádzkovateľmi dopravy a dopravnej infraštruktúry, posádkami dopravných prostriedkov, poskytovateľmi dopravných služieb, osobami poverenými vykonávaním kvalifikačného kurzu a školiteľmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti záznamu z kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vypracovávania pravidelnej správy o realizovaných hodnoteniach pre koordinačný orgán
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a procesy reklamácie, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vykonávania kontroly na ohlasovniach pobytu v územnej pôsobnosti okresného úradu, vypracovania návrhu opatrení na odstránenie nedostatkov a overovania potvrdení o pobyte vydaných týmito ohlasovňami pobytu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vedenia zbierky listín a a druhopisov matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch na úseku priestupkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov o uložení pokuty právnickým osobám podľa zákona o verejných zbierkach a zákona o štátnych symboloch SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zadávanie uložených pokút do informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí o inej zmene územia obce na základe súhlasu obce v zmysle zákona o obecnom zriadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí o povolení konania verejnej zbierky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov stanovísk pre vládu SR k rozhodnutiu o zriadení, zrušení, rozdelení alebo zlúčení obce podľa zákona o obecnom zriadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí na vydanie súhlasu na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu a na povolenie zmeny mena alebo priezviska
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontrolnej činnosti na matričných úradoch v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovanie záznamu z kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontroly na ohlasovniach pobytu v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Overovanie potvrdení o pobyte vydaných ohlasovňami pobytu a vypracovanie návrhu opatrení na odstránenie nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie štátneho dozoru nad osvedčovaním podpisov a listín obcami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
zadávanie údajov o prepustení zo štátneho zväzku SR a strate štátneho občianstva SR nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva do informačného systému Register obyvateľov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie zbierky listín, druhopisov matrík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie registra záujmových združení právnických osôb, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, združení obcí a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Oznamovanie údajov zapísaných v registroch Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vyhotovenie podkladov pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie techník efektívnej komunikácie pre konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov.
Perspektíva: Aktuálna
7
plnenie oznamovacej povinnosti o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podávanie informácií a príprava stanovísk k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
súčinnosť pri príprave a konaní sčítania obyvateľov, domov a bytov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súčinnosť pri príprave, priebehu a konaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v spolupráci so Štatistickým úradom SR a obcami v územnej pôsobnosti okresného úradu.
Perspektíva: Aktuálna
6
prijímanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva SR, o prepustenie zo štátneho zväzku SR a oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva, čím občan SR stráca štátne občianstvo SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Plnenie úloh na úseku udeľovania štátneho občianstva a prepustenie zo štátneho občianstva Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie odborných úloh v oblasti všeobecnej vnútornej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie vydávania osvedčení a potvrdení o štátnom občianstve SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedenie evidencie vydaných osvedčení a potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky a zamietnutých žiadostí, nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zákona o voľbách, vykonávanie organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávneho kraja podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 180/2014 Z. z. o voľbách; zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z registrácie záujmových združení právnických osôb, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, združení obcí a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie úloh v oblasti priestupkov podľa zákona o priestupkoch, správnom poriadku a podľa osobitných právnych predpisov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
zabezpečovanie skúšky matrikára a vydávanie osvedčenia o jej vykonaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie overenia ovládania slovenského jazyka žiadateľom o štátne občianstvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podieľanie sa na príprave, tvorbe a organizácii monitorovacieho výboru programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.