Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví

Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkvíŠpecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví zabezpečuje úlohy na úseku výkonu štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností. Postupuje pritom podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov i medzinárodných zmlúv. Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví vypracováva návrhy legislatívnych zámerov v oblasti vzťahov štátu a cirkví, náboženských spoločností a dodržiavania slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania a ich komparácie z hľadiska medzinárodného konfesného práva. Po vecnej stránke vypracováva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postavenie a pôsobnosť cirkví a náboženských spoločností vrátane návrhov zmlúv a dohôd medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Pripravuje návrhy právnych predpisov súvisiacich s prípravou ekonomického modelu finančného zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností a právnych predpisov upravujúcich problematiku registrácie cirkví a náboženských spoločnos...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496387/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2636
SK ISCO-08
2636011
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2636011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
religionistika
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: právne predpisy upravujúce problematiku cirkví a náboženských spoločností, náboženskej slobody, nábožensky motivovaného extrémizmu a terorizmu; poskytovanie konzultačných služieb v oblasti religiozity, náboženského extrémizmu a ľudských práv
Perspektíva: Aktuálna
7
systém financovania cirkví a náboženských spoločností v krajinách EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 370/2019 o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
vedomosti z oblasti tradičnej a netradičnej religiozity
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: vrátane novodobých náboženských hnutí
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: v oblasti cirkví a náboženských spoločností
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy využívania portálu právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
legislatívne pravidlá vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: základné pojmy, postupy, zásady
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti v oblasti štátu a práva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém prípravy koncepčných materiálov a strategických zámerov, pozičných dokumentov a ekonomických modelov v oblasti vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy vykonávania analytickej a metodickej činnosti v oblasti sprístupňovania informácií o registrovaných cirkvách, náboženských spoločnostiach a neregistrovaných duchovných spoločenstvách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie koncepčných a strategických zámerov v oblasti vzťahov štátu a cirkvi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov právnych predpisov súvisiacich s prípravou ekonomického modelu finančného zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností a právnych predpisov upravujúcich problematiku registrácie cirkví a náboženských spoločností, nábožensky motivovaného extrémizmu a terorizmu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí o registráciu cirkví a náboženských spoločností a pripravovanie rozhodnutí v rámci správneho poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie stanovísk k prechodným pobytom cudzincov pracujúcich pre cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie ekonomických rozborov, vyúčtovania a záverečného účtu za oblasť cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpisovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu účelovo určených pre cirkvi, náboženské spoločnosti a charitu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
analyzovanie základných dokumentov, zriaďovacích listín, štatútov a iných dokladov cirkví a náboženských spoločností a posudzovanie ich súladu s právnym poriadkom SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analytickej činnosti a poskytovanie konzultačných služieb o náboženskom terorizme a problematike extrémizmu, xenofóbie, rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov po vecnej stránke
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: upravujúcich postavenie a pôsobnosť cirkví a náboženských spoločností vrátane návrhov zmlúv medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie databáz základných informácií o cirkvách a náboženských spoločnostiach a vedenie zoznamu registrovaných cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
vykonávanie registrácie cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analytických a informačných materiálov a odborných stanovísk za oblasť vzťahov štátu a cirkví
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
vytváranie predpokladov na usporiadanie majetkovo-právnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a vnútroštátnych dohôd medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.