Metrológ - vedecký pracovník

Metrológ - vedecký pracovníkMetrológ - vedecký pracovník rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie, uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie, samostatne rieši úlohy spojené s budovaním, rozvojom, zdokonaľovaním a udržiavaním národných etalónov, vykonáva kontrolné a odborné technické činnosti v oblasti metrológie. Metrológ - vedecký pracovník vytvára metrologické expertízy a metodické pokyny pre metrológiu a doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie. Pripravuje návrhy na autorizáciu metrologických stredísk a subjektov pre výkon úradných meraní a návrhy na schválenie a vyhlásenie národných etalónov. Metrológ - vedecký pracovník posudzuje splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu podľa zákona o metrológii a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti metrologických zamestnancov. Schvaľuje a overuje určené meradlá a vykonáva úradné merania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
496321/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMetrológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva merania podľa noriem EN ISO 10012:2003
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149005
ESCO
1142
SK NACE Rev. 2
M71,M72
CPA 2015
M71,M72
Príslušnosť k povolaniu
2149005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Elektrina a magnetizmus, fyzika a štruktúra tuhých látok, kryogenika, spektroskopia, optoelektronika, synergetika, mechanika a optika.
Perspektíva: Aktuálna
7
metrológia fyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Hmotnosť, sila, tlak, elektrina, magnetizmus, dĺžka, uhol, čas a frekvencia, termometria, fotometria a rádiometria, ionizujúce žiarenie a rádioaktivita, prietok a pretečené množstvo, akustika, látkové množstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť materiálov v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
Nové trendy v strojárstve
7
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Teória matíc, diferenciálne rovnice, pravdepodobnosť a matematická štatistika, teória množín, numerické metódy analýzy a algebry.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technická normalizácia a štátne skúšobníctvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
národné etalóny
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Národné etalóny v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy overovania meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy, pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nadväznosť, princípy a metódy merania, technické prostriedky merania, neistoty v meraní, modely a metódy merania, metódy navrhovania experimentov, metrologické vlastnosti meradiel, kalibrácia, skúšanie a overovanie meradiel, systém riadenia meracích procesov, teória informácie v meraní, spracovanie signálov, snímače a meracie systémy, automatizované meracie systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepčné materiály v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Podklady pre návrhy právnych predpisov, pracovné postupy a iné technické dokumenty v oblasti metrológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
Nové trendy v strojárstve
7
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V oblasti metrológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
interdisciplinárna metrológia, meracie systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne zariadenia a ich súčasti
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V oblasti metrológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie skúšobných metód, navrhovanie a overovanie postupov pri skúškach výrobkov v elekrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Nanotechnológie v strojárstve
Nové trendy v strojárstve
7
vypracovávanie návrhov na schválenie a vyhlásenie štátnych etalónov SR, návrhov na poverenie subjektov na ich uchovávanie a schválenie stredísk kalibračnej služby v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie koncepčných materiálov v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Podklady pre návrhy právnych predpisov, pracovné postupy a iné technické dokumenty v oblasti metrológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie meradiel podliehajúcich overovaniu, posudzovaniu a schvaľovaniu v rámci technických metrologických predpisov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad platnosťou certifikátov k jednotlivým zariadeniam, meradlám a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie protokolov o výsledkoch skúšok výrobkov v metrológii
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie predloženej technickej dokumentácie v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napr. údaje potrebné na identifikáciu meradla, technický popis meradla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
presadzovanie platnosti a zrušenia rozhodnutia o schválení typu v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a skúšky v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metrologická kontrola a overovanie pred uvedením určených meradiel na trh
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Národné schválenie typu alebo schválenie typu Európskych spoločenstiev.
Perspektíva: Aktuálna
7
samostatné vykonávanie určených výkonov v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia metrológie v interdisciplinárnom prostredí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia matematických princípov a prostriedkov v odbore metrológia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké skúmanie a rozvíjanie metód vyhodnocovania meraní a spracovania nameraných údajov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v projektoch v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie vedeckých metód navrhovania experimentov so zvláštnym zameraním na kalibráciu, overovanie meradiel a nadväznosť meraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia metrologického poriadku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia všetkých referenčných materiálov (vrátane certifikovaných) a aktualizácia ich zoznamu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie o metrologickej činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Slovenský metrologický ústav, Slovenský metrologický inšpektorát.
Perspektíva: Aktuálna
7
zaškoľovanie v používaní meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
udržiavanie národných etalónov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Národné etalóny v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike.
Perspektíva: Aktuálna
7
umiestňovanie overovacej značky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexná koordinácia metrologických činností v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.