Všeobecný lekár pre dospelých

Všeobecný lekár pre dospelýchVšeobecný lekár pre dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti a poskytuje komplexný rozsah všeobecnej zdravotnej starostlivosti dospelým jedincom. Zaoberá sa podporou zdravia, prevenciou, včasnou a rýchlou diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, komplexnou liečbou, dispenzarizáciou a ďalšou starostlivosťou, vrátane poskytovania prvej lekárskej pomoci. V prípade potreby sprostredkuje efektívne využitie ďalších služieb v hierarchii zdravotníctva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496304/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní všeobecný lekár pre dospelých sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72).
Špecializačné štúdium pre zaradených od 1. 2. 2020 trvá 3 roky (Vestník MZ SR zo dňa 27. decembra 2019, str. 34 - 47) (príloha č. 10) a nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo.

Nové formy špecializačného štúdia pre zaradených od 1.2.2020:
Doplnková odborná príprava v trvaní 6 mesiacov a 2 týždne
DOP INT(Vestník MZ SR z 27.12.2019 - osobitné vydanie, str. 53-58, príloha č. 10) pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore Vnútorné lekárstvo (5 rokov), gastroenterológia, geriatria, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, endokrinológia, pracovné lekárstvo, infektológia, klinická imunológia a alergológia, nefrológia, reumatológia, klinická onkológia alebo hematológia a transfúziológia
Doplnková odborná príprava v trvaní 9 mesiacov a 2 týždne
DOP AIM (Vestník MZ SR z 27.12.2019 - osobitné vydanie, str. 47-53, príloha č. 10) pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore Anesteziológia a intenzívna medicína (5 rokov)
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2211
SK ISCO-08
2211002
ESCO
601
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2211002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: postupy spolupráce so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a inými štátnymi orgánmi, vrátane orgánov územnej samosprávy, zariadení sociálnych služieb, agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy komplexného vyšetrenia pacienta v ambulancii a mimo ambulancie - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne testy základné hodnotenie EKG záznamu; zásady transportu biologického materiálu; princípy diagnostiky stavov ohrozujúcich základné životné funkcie; princípy základnej diferenciálnej diagnostiky chorobných stavov na základe anamnézy, vyšetrenia a pomocných vyšetrení vrátane metodiky, pomôcok, prístrojov a nástrojov; princípy vyšetrenia u dospelého pred plánovanými invazívnymi výkonmi operačnej a neoperačnej povahy podľa Klasifikácie fyzického stavu; postupy obhliadky mŕtveho tela – základné postupy súdneho lekárstva; princípy diferenciálnej diagnostiky akútnych a dekompenzovaných psychiatrických stavov - napríklad schizofrénia, závislosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr.: kardio-vaskulárneho systému - hypertenzná choroba, ischemická choroba myokardu, choroby srdcových chlopní, poruchy srdcového rytmu, trombóza a embolizácia, vrátane a. pulmonalis a periférnych tepien a žíl, ischemická choroba dolných končatín, zápalové choroby srdca a ciev; dýchacieho systému - zápaly horných a dolných dýchacích ciest vrátane abscesov, zápalov pohrudnice, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, bronchiektázie, emfyzém pľúc, pleurálny výpotok, tuberkulóza, nádory dýchacích ciest; tráviaceho systému - pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo, pečeň, žlčník, pankreas, konečník, napríklad vredová choroba, akútne a chronické zápaly, funkčné poruchy, nádory; chorôb obličiek a močových ciest - infekcie močových ciest, glomerulonefritídy, intersticiálne nefritídy, cysty, nádory, zlyhanie obličiek, komplexná starostlivosť o dialyzovaného pacienta; chorôb štítnej žľazy, hypofýzy a nadobličiek - zápaly, nádory, iné poruchy funkcie štítnej žľazy; liečba obezity - poruchy výživy, sekundárna obezita; zápalových a degeneratívnych chorôb pohybového aparátu - osteoartróza, osteoporóza, reumatická, reaktívna, enteropatická, uratická a psoriatická artritída; alergie a iné poruchy imunity vrátane možností autovakcinácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: indikácie laboratórnych, zobrazovacích a funkčných vyšetrení kardiovaskulárneho a respiračného systému a iných pomocných vyšetrení, diferenciálna diagnostika prejavov chorôb na koži, exantémových prenosných ochorení a neprenosných ochorení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metodické postupy v anestéziológii a intenzívnej medicíne, chirurgii, dermatovenerológii, gynekológii a pôrodníctve, fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, neurológii, oftalmológii, ORL, psychiatrii, verejnom zdravotníctve, infektológii a tropickej medicíne, rádiológii a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: klinický obraz napr.: hypertenzná choroba, ischemická choroba myokardu, choroby srdcových chlopní, poruchy srdcového rytmu, trombóza a embolizácia vrátane a. pulmonalis a periférnych tepien a žíl, ischemická choroba dolných končatín, zápalové choroby srdca a ciev; zápaly horných a dolných dýchacích ciest, vrátane abscesov, zápalov pohrudnice, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, bronchiektázie, emfyzém pľúc, pleurálny výpotok, tuberkulóza, nádory dýchacích ciest a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti pri jednotlivých ochoreniach, napr.: zápaly pľúc, ischemická choroba srdca a pod.; možnosti liečby akútnej a chronickej bolesti v ambulancii všeobecného lekára a indikácie na vyšetrenie na algeziologickej ambulancii a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami jednotlivých systémov, dispenzarizácia rizikových a chronicky chorých u všeobecného lekára pre dospelých a systém dispenzarizácie v iných odboroch
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: farmakologická a nefarmakologická liečba ochorení; princípy komplexnej liečby v rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti - napríklad úprava životosprávy pacienta, psychoterapia, dietoterapia a rehabilitácia a iné; princípy a metódy neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri stavoch ohrozujúcich život, napríklad pri edéme pľúc, akútnom infarkte myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhode, arteriálnej a žilovej embolizácii a trombóze, pneumotoraxe, metabolickom rozvrate, kóme, cudzom telese v dýchacích cestách, vrátane základnej diagnostiky, stabilizácie a transportu pacienta a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady farmakoterapie s prihliadnutím na liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: dodržiavanie zásad a predpisov hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov vo všeobecnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: národný program podpory zdravia; celospoločenské zdravotné programy a stratégie, najmä so zameraním na prevenciu, depistáž a boj proti alkoholizmu, drogovým a iným závislostiam; identifikácia násilia vo všetkých jeho formách a spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi; sledovanie pacientov napr. pri hypertenzii a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v odbore všeobecné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychoterapeutický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti o pacientov
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie e-kasy pre zúčtovanie príplatkových úkonov s pacientom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: poučenie pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch; edukácia pacienta v súvislosti s konkrétnym ochorením o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime, životospráve, preventívnych opatreniach, zachovaní, upevňovaní a obnove zdravia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť vo všeobecnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: identifikácia častí diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a terapie pacienta, ktoré vykoná všeobecný lekár a ktoré vyžadujú konziliárne vyšetrenie na inom pracovisku, aplikácia výkonov z vnútorného lekárstva a jeho odborov, aplikácia špecifických výkonov, napr.: podávanie injekcií, očkovanie proti prenosným chorobám, katetrizácia močového mechúra u muža, výplach žalúdka, výplach vonkajšieho zvukovodu, Politzerova sprcha, predná tamponáda nosa pri epistaxe, odstraňovanie verúk, fibrómov elektrokoaguláciou, leptaním, excíziou; malé chirurgické výkony - incízia, sutúra; ošetrenie rán, preväz, ošetrovanie dekubitov, vredov predkolenia a iných chronických rán; preventívne prehliadky a preventívna činnosť; základná symptomatická terapia napr. pri degeneratívnych zmenách pohybového aparátu a pod.; indikácia a preskripcia zdravotníckych pomôcok pre inkontinentných pacientov; posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo; posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby a zdravotnej spôsobilosti na ďalšie činnosti, u ktorých zákon vyžaduje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti; prvá pomoc pri akútnych vybraných psychických poruchách, nadviazanie kontaktu a vedenie rozhovoru s psychicky chorým, krízová intervencia
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. elektronická preskripcia, objednávanie pacientov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie starostlivosti o pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: manažment liečby pacienta v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, vrátane zosúladenia diagnostických a terapeutických odporúčaní špecialistov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.