Poručík

PoručíkPoručík velí čate alebo inému porovnateľnému organizačnému prvku rovnakej úrovne podľa rozkazov nadriadeného veliteľa, kde ako nižší dôstojník získava skúsenosti vo vedení jednotky na základnej úrovni. Zodpovedá za presné, včasné a odborné plnenie úloh vydaných čate. Organizuje a kontroluje chod nižších vojenských organizačných celkov a výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov. Vykonáva odborné špecializované činnosti s vysokou požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z viacerých možných riešení. Spolupracuje s viacerými subjektmi na veliteľstve alebo štábe vyššieho vojenského organizačného celku. Zodpovedá za bojovú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť podriadenej jednotky, pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť. Osobne vedie výcvik čaty.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496283/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 až § 6 Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z . o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 319/2021 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110010
ESCO
11
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy plánovania, realizácie, kontroly a hodnotenia vojenského výcviku a odbornej prípravy podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
taktické postupy a činnosti jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ženijného zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné metódy a princípy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
zásady zodpovednosti za presné, včasné a odborné plnenie úloh vydaných čate
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a prostriedky plánovania a riadenia základnej a odbornej prípravy a výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vnútorných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné práva a povinnosti profesionálneho vojaka a služobná disciplína. Princípy hodnotenia a priebehu služobnej kariéry profesionálneho vojaka. Etický kódex profesionálneho vojaka a ostatné interné normatívne akty.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za bojovú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť podriadenej jednotky, pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy velenia čate alebo inému porovnateľnému organizačnému prvku rovnakej úrovne podľa rozkazov nadriadeného veliteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy vykonávania veliteľských, personálnych, organizačných, technických alebo iných odborných a špeciálnych prác pri zabezpečovaní plnenia úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prípravy, výcviku, osobného vedenia výcviku čaty a velenia čate alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spisovanie hlásení a vedenie príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov do plánovacej, výcvikovej a hodnotiacej dokumentácie vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie veliteľovi roty príslušníkov čaty na ustanovenie do funkcií zodpovedajúcich ich schopnostiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon odborných činností na podporu rozhodovacieho procesu veliteľa útvaru alebo štábneho stupňa velenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad a postupov pri vykonávaní bojovej činnosti jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie poznatkov o úrovni vycvičenosti, pracovných a morálnych kvalitách jednotlivých príslušníkov čaty, o skutočnom stave vycvičenosti a pripravenosti čaty, prípadne realizácia opatrení proti konaniu narušujúcemu pripravenosť čaty a vzájomné vzťahy medzi jej príslušníkmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť podriadenej jednotky, pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť a za vojenské vystupovanie podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za presné, včasné a odborné plnenie úloh vydaných čate
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie príslušníkom čaty alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie príslušníkom jednotky pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za stav a úplnosť výzbroje, ostatnej techniky a ďalšieho materiálu čaty a ich správne používanie, ošetrovanie, udržiavanie a ukladanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, výcvik, osobné vedenie výcviku čaty a velenie čate alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a výkon odborných, špecializovaných odborných, technických, organizačných, veliteľských, alebo personálnych činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
denný výkon prípravy veliteľov družstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.