Nadporučík

NadporučíkNadporučík velí príslušníkom skupiny alebo špecializovaných čiat alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku určitého odborného zamerania. Vedie samostatnú organizačnú agendu alebo velí organizačnej odbornej súčasti na veliteľstve a štábe vojenského organizačného celku úrovne rota, prápor, na vyššom taktickom, operačnom alebo strategickom veliteľstve. Zastupuje veliteľa organizačného celku úrovne rota. Riadi, organizuje a kontroluje výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov a zabezpečuje, aby podriadení profesionálni vojaci boli náležite vycvičení, vyškolení a riadne oboznámení so služobnými predpismi, vojenskými rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi, ako aj s informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby. Zodpovedá za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek. Zabezpečuje chod subsystémov vojenských organizačných celkov. Vykonáva veliteľské, personálne, organizačné, technické ale...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496282/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 až § 6 Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z . o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 319/2021 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 48 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110009
ESCO
15
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prípravy, výcviku a velenia špecializovanej čate, rote alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
taktické postupy a činnosti jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy zabezpečovania chodu subsystémov vojenských organizačných celkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady zastupovania veliteľa organizačného celku úrovne rota
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ženijného zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné metódy a princípy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
systém velenia príslušníkom skupiny alebo špecializovaných čiat alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku určitého odborného zamerania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a prostriedky plánovania a riadenia základnej a odbornej prípravy a výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
systém zodpovednosti za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vnútorných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné práva a povinnosti profesionálneho vojaka a služobná disciplína. Princípy hodnotenia a priebehu služobnej kariéry profesionálneho vojaka. Etický kódex profesionálneho vojaka a ostatné interné normatívne akty.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania analytickej a hodnotiacej činnosti pri príprave podkladov na rozhodovací proces
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrolnej a hodnotiacej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická a hodnotiaca činnosť, príprava podkladov na rozhodovací proces veliteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zúčastňovanie sa tuzemských a zahraničných vojenských operácií a cvičení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
efektívna príprava na bojovú činnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie veliteľa organizačného celku úrovne rota
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
velenie príslušníkom skupiny alebo špecializovaných čiat alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku určitého odborného zamerania pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
vedenie praktického výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a výkon odborných činností pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie spracovávania plánovacej dokumentácie, vyhodnotení plnenia úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie veliteľských, personálnych, organizačných, technických alebo iných odborných a špecializovaných prác pri zaisťovaní plnenia úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie chodu subsystémov vojenských organizačných celkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.