Podplukovník

PodplukovníkPodplukovník velí vojenskému útvaru úrovne prápor alebo letka zloženému z podriadených jednotiek úrovne rovnakej alebo nižšej. Velí štábu úrovne brigáda, organizačnej súčasti veliteľstva alebo štábu na operačnom alebo strategickom veliteľstve. Zodpovedá za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru. Vykonáva zložité špecializované systémové a tvorivé činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činností vykonávaných podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom. Koordinuje určené časti zložitých systémov vyžadujúce špeciálne osobitné podklady. Vykonáva činnosti so samostatným výberom postupov a nutnosťou zodpovednosti a rozhodovania. Velí a koordinuje výcvikové činnosti a to aj v rámci medzinárodnej spolupráce v NATO. Vykonáva kontrolnú činnosť podriadených zložiek.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496279/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Požiadavky na vzdelanie upravuje: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3, § 4, § 5, § 5a § 6; Ďalej tiež Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z . o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 319/2021 Zbierky zákonov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 204 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110006
ESCO
5
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov.
Perspektíva: Aktuálna
7
taktické postupy a činnosti jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prípravy, výcviku a velenia vojenskému útvaru úrovne prápor pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania vysokošpecializovaných odborných činností v rámci príslušnej vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém velenia podriadenej jednotke (organizačnej zložke), zabezpečenia plnenia stanovených výcvikových a bojových úloh, zabezpečenia bojovej a mobilizačnej pohotovosti, výkonnosti a všestrannej použiteľnosti podriadenej organizačnej zložky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ženijného zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné metódy a princípy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
systém zodpovednosti za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
7
postupy a metódy vykonávania kontrolnej a hodnotiacej činnosti, riadenia všestranného zabezpečenia podriadených a zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy riadenia všestranného zabezpečenia podriadených a zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a prostriedky plánovania a riadenia základnej a odbornej prípravy a výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
organizácia, výzbroj a bojové možnosti jednotlivých zložiek OS SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky.
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vnútorných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a pravidlá tvorby koncepčných, normotvorných a metodických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania zložitých špecializovaných systémových, tvorivých, metodických činností, koncepčnej a normotvornej činnosti v jednotlivých špecializovaných oblastiach aj na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie zložitých špecializovaných systémových, tvorivých, metodických činností, koncepčnej a normotvornej činnosti v jednotlivých špecializovaných oblastiach aj na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánu prípravy a činností vojenského útvaru (organizačnej zložky) na výcvikový rok a jeho pravidelné spresňovanie a vyhodnocovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická a hodnotiaca činnosť, príprava podkladov pre rozhodovací proces na operačnom alebo strategickom stupni riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a spracovanie analýz, koncepcií, odborných stanovísk, vnútorných riadiacich predpisov, metodických pokynov, vojenských doktrín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava koncepčných, normotvorných a vykonávacích dokumentov v oblasti verejnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh vo svojej pôsobnosti spojených s ochranou obyvateľstva, likvidáciou následkov mimoriadnych udalostí a opatrení v rámci záchranných a vyhľadávacích akcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov práporu alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie podriadenej organizačnej zložke pri plnení bojových i mierových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie príslušníkom práporu alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie všestranného zabezpečenia podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
riadenie prípravy a výcviku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riadenie spracovania plánu prípravy práporu alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne, riadenie výcviku, odbornej prípravy a výchovy príslušníkov práporu alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne, hodnotenie výcviku a navrhovanie nových progresívnych foriem a metód na zvýšenie jeho efektívnosti, riadenie veliteľskej prípravy veliteľov čiat a metodickej prípravy veliteľov rôt a čiat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
zabezpečovanie podporných činností ozbrojených síl v prípade živelných a nepredvídaných udalostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
organizovanie a výkon odborných alebo špecializovaných odborných činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru (organizačnej zložke)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie spracovania a aktualizácie dokumentov k pohotovosti, bojovej pohotovosti, operačnej a mobilizačnej pripravenosti vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
7
kontrolná činnosť podriadených zložiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.