Plukovník

PlukovníkPlukovník riadi, velí a zodpovedá za všestranné zabezpečovanie veľmi zložitých vojenských útvarov alebo vojenských zariadení s rozsiahlou územnou pôsobnosťou. Velí brigáde alebo inému vojenskému organizačnému celku zloženému z viacerých systémových súčastí. Velenie vykonáva na operačnom a strategickom stupni riadenia. Zastupuje veliteľa zložitého organizačného celku určeného systemizáciou. Vykonáva vysokošpecializované odborné činnosti v rámci príslušnej vojenskej odbornosti a analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru, koordinácia komplexov systémov s nárokmi najmä na mimoriadne riadiace, komunikačné a podobné schopnosti. Riadi a koordinuje komplex zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami. Môže veliť a koordinovať pomoc civilnému obyvateľstvu v prípade mimoriadnych udalostí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496278/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Požiadavky na vzdelanie upravuje: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3, § 4, § 5, § 5a § 6; Ďalej tiež Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z . o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 319/2021 Z. z..
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 240 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: V zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110005
ESCO
9
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady všeobecného, personálneho a vojenského manažmentu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a zásady vykonávania a riadenia personálnej práce u svojich podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy spracovávania dokumentov, stanovísk a tvorby podkladov do koncepcií a programov rozvoja na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy plánovania, organizovania a riadenia výcviku a odbornej prípravy dôstojníkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy plánovania, organizovania a riadenia výcviku, odbornej prípravy a výchovy podriadených, vedenia podriadených a zodpovednosti za udržanie vysokej úrovne disciplíny a morálneho stavu podriadenej organizačnej zložky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za spracovanie a aktualizáciu strategických dokumentov a dlhodobého plánu rozvoja ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, základné zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady velenia a riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania vysokošpecializovaných odborných činností v rámci príslušnej vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady zodpovednosti za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť a použitie ozbrojených síl, navrhovanie vnútorného organizačného členenia zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém velenia podriadenej jednotke (organizačnej zložke), zabezpečenia plnenia stanovených výcvikových a bojových úloh, zabezpečenia bojovej a mobilizačnej pohotovosti, výkonnosti a všestrannej použiteľnosti podriadenej organizačnej zložky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém určovania požiadaviek na úroveň pripravenosti profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
postupy a metódy vykonávania kontrolnej a hodnotiacej činnosti, riadenia všestranného zabezpečenia podriadených a zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a prostriedky plánovania a riadenia základnej a odbornej prípravy a výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vnútorných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti z organizácie, výzbroje a bojových možností jednotlivých zložiek ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, základné zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a pravidlá tvorby koncepčných, normotvorných a metodických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady zabezpečenia dodržiavania zásad ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov v rámci organizačnej zložky, zodpovednosti za schvaľovanie výberu osôb na prácu s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
7
systém vykonávania individuálnej agendy, technických a technologických vysokoodborných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánu prípravy a činností vojenského útvaru (organizačnej zložky) na výcvikový rok a jeho pravidelné spresňovanie a vyhodnocovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
vykonávanie kontrolnej a hodnotiacej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a spracovanie analýz, koncepcií, odborných stanovísk, vnútorných riadiacich predpisov, metodických pokynov, vojenských doktrín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava veliteľstva, štábu a jednotiek zabezpečujúcich velenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Organizovanie a vedenie prípravy dôstojníkov veliteľstva a štábu vojenského útvaru a jednotiek, ktoré zabezpečujú velenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh vo svojej pôsobnosti spojených s ochranou obyvateľstva, likvidáciou následkov mimoriadnych udalostí a opatrení v rámci záchranných a vyhľadávacích akcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a riadenie práce štábu veliteľstva, zlaďovanie s činnosťou podriadených jednotiek (organizačných zložiek), zodpovednosť za organizáciu a výkon zmeny vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie požiadaviek na úroveň pripravenosti profesionálnych vojakov ozbrojených síl a zamestnancov podľa štandardov NATO a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon a riadenie personálnej práce u svojich podriadených v rámci stanovenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť, vycvičenosť a bojovú výkonnosť vojenského útvaru a za splnenie bojových a iných úloh stanovených vojenskému útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie podriadenej organizačnej zložke pri plnení bojových i mierových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
riadenie odboru generálneho štábu, štábu veliteľstva, úradu alebo iného zložitého organizačného celku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Velenie na operačnom a strategickom stupni riadenia, velenie, riadenie a zodpovednosť za všestranné zabezpečovanie veľmi zložitých vojenských útvarov alebo vojenských zariadení s rozsiahlou územnou pôsobnosťou.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a udržiavanie nepretržitého velenia a spojenia s organickými i pridelenými jednotkami (organizačnými zložkami) a včasné prenikanie rozkazov a nariadení veliteľa k nim
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a výkon odborných alebo špecializovaných odborných činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru (organizačnej zložke)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie spracovania a aktualizácie dokumentov k pohotovosti, bojovej pohotovosti, operačnej a mobilizačnej pripravenosti vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
7
personálna práca s profesionálnymi vojakmi a zamestnancami vo svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.