Brigádny generál

Brigádny generálBrigádny generál velí štábu strategického veliteľstva, brigáde pozemných síl, veliteľstvu síl pre špeciálne operácie, medzinárodnému operačnému veliteľstvu, štábu, úradu v zahraničných štruktúrach alebo inému zložitému organizačnému celku určenému systemizáciou. Riadi a koordinuje komplexy veľmi zložitých systémov so značnými nárokmi na schopnosť riešiť v najsťaženejších podmienkach zložité situácie spojené s hmotnou a morálnou zodpovednosťou. Zodpovedá za bojovú a mobilizačnú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú výkonnosť a za všestrannú použiteľnosť zložitého organizačného celku. Ak pôsobí ako náčelník štábu, tak riadi štáb, plánuje a organizuje jeho činnosti a plní úlohy vyplývajúce zo základných plánovacích dokumentov na výcvikový rok. Ak pôsobí ako veliteľ brigády alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne, tak velí podriadenej jednotke, zabezpečuje plnenie stanovených výcvikových a bojových úloh a zabezpečuje bojovú a mobilizačnú pohotovosť, výkonnosť a všestrannú použiteľnosť...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496277/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 240 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110004
ESCO
8
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady všeobecného, personálneho a vojenského manažmentu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súkromné a verejné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálneho vojaka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy plánovania, organizovania a riadenia výcviku, odbornej prípravy a výchovy podriadených, vedenia podriadených a zodpovednosti za udržanie vysokej úrovne disciplíny a morálneho stavu podriadenej organizačnej zložky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady velenia a riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
postupy a metódy vykonávania vysokošpecializovaných odborných činností v rámci príslušnej vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém velenia podriadenej jednotke (organizačnej zložke), zabezpečenia plnenia stanovených výcvikových a bojových úloh, zabezpečenia bojovej a mobilizačnej pohotovosti, výkonnosti a všestrannej použiteľnosti podriadenej organizačnej zložky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy riadenia doplňovania ozbrojených síl v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania kontrolnej a hodnotiacej činnosti, riadenia všestranného zabezpečenia podriadených a zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia, výzbroj a bojových možností jednotky (organizačnej zložky)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti z organizácie, výzbroje a bojových možností jednotlivých zložiek ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady zabezpečenia dodržiavania zásad ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov v rámci organizačnej zložky, zodpovednosti za schvaľovanie výberu osôb na prácu s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a zásady vykonávania a riadenia personálnej práce u svojich podriadených, zabezpečovania dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, bezpečnosti používania zariadení, prístrojov a materiálu jednotky, ich ukladania, ošetrovania, opravy a ich bezpečného a hospodárneho využitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinácia a velenie záchranných prác v prípade mimoriadnej alebo krízovej situácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov a odporúčaní súvisiacich so strategickým smerovaním a rozvojom spôsobilostí a tvorbou štruktúr ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spracúvanie návrhov plánov rozvoja ozbrojených síl, tabuliek počtov zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl, koordinácia spracovania požiadaviek na zdroje v procese obranného plánovania za ozbrojené sily.
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov a požiadaviek na zabezpečenie úloh obrany SR, odporúčaní a požiadaviek na zabezpečenie rozvoja a použitia ozbrojených síl, návrhov na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrolnej a hodnotiacej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidelné hodnotenie dosiahnutých výsledkov v plnení stanovených úloh na výcvikový rok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon a riadenie personálnej práce u svojich podriadených v rámci stanovenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
centralizované riadenie a velenie ozbrojeným silám pri riešení krízových situácií nevojenského charakteru a mimoriadnych udalostí v pôsobnosti Ministerstva obrany SR alebo v ozbrojených silách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
riadenie finančno-ekonomických procesov v rámci ozbrojených síl a zabezpečenie finančno-ekonomickej podpory v čase mieru, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
v rámci stanovenej pôsobnosti riadenie finančnej a hospodárskej činnosti, verejného obstarávania tovarov, služieb a prác pre vojenský útvar a zodpovednosť za zabezpečenie ochrany majetku vojenského útvaru, za zabezpečenie prevencie vzniku škôd, strát a úrazov a zabezpečenie včasného vyšetrenia škôd a úrazov a včasného rozhodnutia o ich náhrade
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za implementáciu personálnej a sociálnej politiky v podmienkach ozbrojených síl, riadenie procesov personálneho manažmentu a doplňovania ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za pohotovosť, bojovú pohotovosť, operačnú a mobilizačnú pripravenosť, vycvičenosť a bojovú výkonnosť vojenského útvaru a za splnenie bojových a iných úloh stanovených vojenskému útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: veliteľ brigády
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za spracovanie podkladov a pripomienok k návrhom koncepcií a k návrhom základných výcvikových dokumentov, spracovanie, vydávanie a distribúcia vojenských doktrín a vnútorných riadiacich predpisov generálneho štábu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie podriadenej organizačnej zložke pri plnení bojových i mierových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesov doplňovania ozbrojených síl výzbrojou, technikou a materiálom, riadenie a koordinácia logistickej podpory ozbrojených síl, riadenie dopravnej logistiky, usmerňovanie procesov verejného obstarávania v rámci ozbrojených síl, tvorby zásob a opráv výzbroje, techniky a materiálu, bezpečnosti a ochrany informácií, prevádzky a organizácie komunikačných a informačných systémov, tvorby a implementácie cieľov, plánov, programov a doktrín v oblasti zabezpečenia bezpečnosti a ochrany informácií, organizácie a prevádzky komunikačných a informačných systémov a v oblasti správy registratúry v ozbrojených silách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie štábu, plánovanie a organizovanie činnosti štábu, plnenie úloh vyplývajúcich zo základných plánovacích dokumentov na výcvikový rok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výcviku a cvičenia v ozbrojených silách
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Velenie podriadenej jednotke (organizačnej zložke), zabezpečenie plnenia stanovených výcvikových a bojových úloh, zabezpečenie bojovej a mobilizačnej pohotovosti, výkonnosti a všestrannej použiteľnosti jednotky (organizačnej zložky).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
riadenie zabezpečenia pripravenosti výzbroje, prideleného materiálu, bojovej a ďalšej techniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie operačných plánov podriadených veliteľstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, velenie, riadenie a koordinácia nasadenia, udržania a stiahnutia vyčlenených síl a prostriedkov ozbrojených síl pri ich použití na plnenie úloh na území SR a mimo územia SR, zodpovednosť za uvádzanie ozbrojených síl do pohotovosti, za aktiváciu deklarovaných príspevkov ozbrojených síl do NATO a EÚ a hodnotenie stavu pripravenosti nasadených síl pred ich použitím na plnenie úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
plánovanie použitia ozbrojených síl pri plnení úloh na území a mimo územia SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Plánovanie, organizovanie a riadenie výcviku, odbornej prípravy a výchovy podriadených, vedenie podriadených a zodpovednosť za udržanie vysokej úrovne disciplíny a morálneho stavu podriadenej organizačnej zložky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
zabezpečenie dodržiavania zásad ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov v rámci organizačnej zložky, zodpovednosť za schvaľovanie výberu osôb na prácu s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie spravodajskej podpory a elektronického boja strategických a operačných prvkov velenia a riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie opatrení na ukladanie, ošetrovanie a správne používanie výzbroje, bojovej a inej techniky, munície a všetkých druhov materiálu a opatrení na správne hospodárenie s objektmi a pozemkami vojenského útvaru, stanovovanie bezpečnostných opatrení, ktoré treba dodržiavať pri činnosti s výzbrojou, bojovou a inou technikou a muníciou, pri streľbách, cvičeniach a iných zamestnaniach, ak to už nie je stanovené v odborných predpisoch a kontrola ich dodržiavania, riadenie dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia príslušníkov vojenského útvaru, stanovovanie opatrení na ochranu osôb, výzbroje, bojovej a inej techniky, munície a všetkého materiálu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.