Generálmajor

GenerálmajorGenerálmajor velí súčasti strategického veliteľstva, velí medzinárodnému veliteľstvu alebo štábu určenému medzinárodnými zmluvami a mandátom. Generálmajor, ktorý pôsobí ako druhý zástupca náčelníka generálneho štábu zastupuje náčelníka generálneho štábu počas jeho neprítomnosti a počas neprítomnosti prvého zástupcu náčelníka generálneho štábu vo vymedzenom rozsahu jeho práv a povinností. Riadi, organizuje a koordinuje najzložitejšie systémy s rozsiahlymi väzbami na najvyššej celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Generálmajor, ktorý velí pozemným silám OS SR zodpovedá za bojovú a mobilizačnú pohotovosť a výstavbu pozemných síl, za ich modernizáciu a prípravu na obranu štátnej nezávislosti a celistvosti SR v súlade so zákonmi NR SR a vojensko-politickými dokumentmi štátu. Generálmajor, ktorý velí vzdušným silám OS SR zodpovedá za realizáciu a výkon ochrany nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR v systéme kolektívnej protivzdušnej ochrany, za činnosť pátracej a záchrannej služby pri pát...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496276/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 240 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110003
ESCO
2
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady všeobecného, personálneho a vojenského manažmentu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a zásady vykonávania a riadenia personálnej práce u svojich podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
súkromné a verejné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá na tvorbu stanovísk k návrhom aktov EÚ a na koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady velenia a riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za bojovú a mobilizačnú pohotovosť a výstavbu pozemných a vzdušných síl, za ich modernizáciu a prípravu na obranu štátnej nezávislosti a celistvosti SR v súlade so zákonmi NR SR a vojensko-politickými dokumentmi štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
7
zásady koordinovania zahraničných vojenských aktivít s veliteľstvami NATO, prípravy a účasti na medzinárodných cvičeniach a medzinárodných projektoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za realizáciu a výkon ochrany nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR v systéme kolektívnej protivzdušnej ochrany, za činnosť pátracej a záchrannej služby pri pátraní po posádkach a cestujúcich lietadiel, ktorí sa ocitli v stave núdze a za poskytovanie leteckých navigačných služieb všetkým lietadlám bez rozdielu na štátnu a rezortnú príslušnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Veliteľ pozemných síl.
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti z organizácie, výzbroje a bojových možností jednotlivých zložiek ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, základné zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady zabezpečenia dodržiavania zásad ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov v rámci organizačnej zložky, zodpovednosti za schvaľovanie výberu osôb na prácu s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákony z oblasti ozbrojených síl SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinácia a velenie záchranných prác v prípade mimoriadnej alebo krízovej situácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie základných pravidiel a mechanizmov pri tvorbe stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh vo svojej pôsobnosti spojených s ochranou obyvateľstva, likvidáciou následkov mimoriadnych udalostí a opatrení v rámci záchranných a vyhľadávacích akcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
určovanie požiadaviek na úroveň pripravenosti profesionálnych vojakov ozbrojených síl a zamestnancov podľa štandardov NATO a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon funkcie v súlade so zákonmi z oblasti ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za bojovú a mobilizačnú pohotovosť a výstavbu pozemných a vzdušných síl, za ich modernizáciu a prípravu na obranu štátnej nezávislosti a celistvosti SR v súlade so zákonmi NR SR a vojensko-politickými dokumentmi štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za nasadenie pozemných síl na plnenie úloh národnej obrany podľa plánu použitia ozbrojených síl, vyčleňovanie síl a prostriedkov do zahraničných operácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Veliteľ pozemných síl.
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za nasadenie síl na plnenie úloh národnej obrany podľa plánu použitia ozbrojených síl, vyčleňovanie síl a prostriedkov do zahraničných operácií, plnenie záväzkov SR v rámci medzinárodného krízového manažmentu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Veliteľ síl.
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za spracovanie plánu uvádzania ozbrojených síl do pohotovosti a bojovej pohotovosti, za organizáciu nácvikov a previerok pohotovosti a bojovej pohotovosti v ozbrojených silách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie, riadenie a koordinovanie najzložitejších systémov s rozsiahlymi väzbami na najvyššej celoštátnej a medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za udržiavanie príslušnej úrovne operačnej pripravenosti všetkých podriadených organizačných zložiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
zodpovednosť za zabezpečenie nepretržitej ochrany a obrany nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Veliteľ vzdušných síl.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie úloh generálneho štábu, koordinácia štábnych procesov medzi zložkami generálneho štábu a spolupráce generálneho štábu s organizačnými zložkami Ministerstva obrany SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
mobilizačné doplňovanie, stmelenie a príprava vytváraných útvarov na bojové použitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.