Generálporučík

GenerálporučíkGenerálporučík velí častiam strategického veliteľstva, zastupuje náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. V prípade krízovej situácie koordinuje pomoc a ďalšie úlohy vo svojej pôsobnosti. Koordinuje zosúladenie národných a medzinárodných otázok obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky s medzinárodnými väzbami v rámci vzájomnej kolektívnej bezpečnosti. Generálporučík - prvý zástupca náčelníka generálneho štábu zastupuje náčelníka generálneho štábu počas jeho neprítomnosti vo vymedzenom rozsahu jeho práv a povinností. Zodpovedá za spracovanie a aktualizáciu strategických dokumentov a dlhodobého plánu rozvoja ozbrojených síl. Koordinuje zahraničné vojenské aktivity s veliteľstvami NATO, prípravu a účasť na medzinárodných cvičeniach a medzinárodných projektoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496275/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 240 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110002
ESCO
2
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady všeobecného, personálneho a vojenského manažmentu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súkromné a verejné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za spracovanie a aktualizáciu strategických dokumentov a dlhodobého plánu rozvoja ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady velenia a riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady zodpovednosti za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť a použitie ozbrojených síl, navrhovanie vnútorného organizačného členenia zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za bojovú a mobilizačnú pohotovosť a výstavbu pozemných a vzdušných síl, za ich modernizáciu a prípravu na obranu štátnej nezávislosti a celistvosti SR v súlade so zákonmi NR SR a vojensko-politickými dokumentmi štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
postupy a metódy riadenia doplňovania ozbrojených síl v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady koordinovania zahraničných vojenských aktivít s veliteľstvami NATO, prípravy a účasti na medzinárodných cvičeniach a medzinárodných projektoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
7
systém koordinovania zosúladenia národných a medzinárodných otázok obrany a bezpečnosti SR s medzinárodnými väzbami v rámci vzájomnej kolektívnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti z organizácie, výzbroje a bojových možností jednotlivých zložiek ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, základné zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky.
Perspektíva: Aktuálna
7
záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinácia a velenie záchranných prác v prípade mimoriadnej alebo krízovej situácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a aktualizácia krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
podávanie návrhov a požiadaviek na zabezpečenie úloh obrany SR, odporúčaní a požiadaviek na zabezpečenie rozvoja a použitia ozbrojených síl, návrhov na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a činnosti súvisiace s účasťou na medzinárodných cvičeniach a medzinárodných projektoch v pôsobnosti generálneho štábu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za zahraničné vojenské aktivity s veliteľstvami NATO
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh vo svojej pôsobnosti spojených s ochranou obyvateľstva, likvidáciou následkov mimoriadnych udalostí a opatrení v rámci záchranných a vyhľadávacích akcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie zahraničných vojenských aktivít s veliteľstvami NATO
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie zosúladenia národných a medzinárodných otázok obrany a bezpečnosti SR s medzinárodnými väzbami v rámci vzájomnej kolektívnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia plnenia úloh súvisiacich s národnými cieľmi spôsobilostí NATO pre SR a hlavnými cieľmi EÚ pre SR jednotlivými organizačnými zložkami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie náčelníka generálneho štábu počas jeho neprítomnosti vo vymedzenom rozsahu jeho práv a povinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zástupca náčelníka generálneho štábu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za bojovú a mobilizačnú pohotovosť a výstavbu pozemných a vzdušných síl, za ich modernizáciu a prípravu na obranu štátnej nezávislosti a celistvosti SR v súlade so zákonmi NR SR a vojensko-politickými dokumentmi štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
velenie častiam strategického veliteľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie, riadenie a koordinovanie najzložitejších systémov s rozsiahlymi väzbami na najvyššej celoštátnej a medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie úloh generálneho štábu, koordinácia štábnych procesov medzi zložkami generálneho štábu a spolupráce generálneho štábu s organizačnými zložkami Ministerstva obrany SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu aktualizácie strategických dokumentov a dlhodobého plánu rozvoja ozbrojených síl, spracovanie podkladov za ozbrojené sily do dokumentov dlhodobého a strednodobého plánovania rezortu obrany, hodnotenie a aktualizácia strednodobých a dlhodobých plánov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.