Generál

GenerálGenerál - náčelník generálneho štábu pôsobí na čele generálneho štábu a odborne, organizačne a technicky zabezpečuje velenie ozbrojeným silám Slovenskej republiky (OS SR). V rozsahu svojej pôsobnosti velí OS SR a riadi najzložitejšie systémy zamerané na obranu štátu a medzinárodnú bezpečnosť. Zodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zodpovedá za bojovú, mobilizačnú, morálnu pripravenosť a použitie ozbrojených síl. Určuje požiadavky na úroveň pripravenosti profesionálnych vojakov OS SR a zamestnancov a riadi doplňovanie OS SR v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie. Navrhuje vnútorné organizačné členenie zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení OS SR. Zodpovedá za plnenie národných a medzinárodných záväzkov a dohôd vyplývajúcich z členstva vo vojensko-politických zoskupeniach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496273/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 240 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110001
ESCO
2
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady všeobecného, personálneho a vojenského manažmentu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
taktické postupy a činnosti jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za spracovanie a aktualizáciu strategických dokumentov a dlhodobého plánu rozvoja ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za plnenie národných a medzinárodných záväzkov a dohôd vyplývajúcich z členstva vo vojensko-politických zoskupeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
princípy a zásady velenia a riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady zodpovednosti za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť a použitie ozbrojených síl, navrhovanie vnútorného organizačného členenia zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy riadenia doplňovania ozbrojených síl v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém určovania požiadaviek na úroveň pripravenosti profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy odborného, organizačného a technického zabezpečovania velenia ozbrojeným silám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepčné dokumenty bezpečnostnej politiky štátu, princípy a zásady použitia ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti z organizácie, výzbroje a bojových možností jednotlivých zložiek ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zásady a spôsoby vedenia bojovej činnosti jednotky, metódy a formy základnej a odbornej vojenskej prípravy a výcviku jednotky, spôsoby dosahovania všeobecnej pripravenosti jednotky, základné zásady a pravidlá použitia zbraní, zbraňových systémov, bojových vozidiel, špeciálnej techniky, zariadení a prístrojov pridelených jednotke, zásady a spôsoby plánovania a dodržiavania materiálneho, technického a finančného zabezpečenia jednotky.
Perspektíva: Aktuálna
7
záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinácia a velenie záchranných prác v prípade mimoriadnej alebo krízovej situácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za vypracovanie návrhov interných predpisov vo verejných službách vo svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov a požiadaviek na zabezpečenie úloh obrany SR, odporúčaní a požiadaviek na zabezpečenie rozvoja a použitia ozbrojených síl, návrhov na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Predkladanie ministrovi obrany SR na schválenie návrhy, požiadavky a odporúčania.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhu ročného a viacročného rozpočtu za ozbrojené sily, riadenie finančno-ekonomických procesov v ozbrojených silách a zodpovednosť za hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie zverených rozpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za zahraničné vojenské aktivity s veliteľstvami NATO
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie požiadaviek na úroveň pripravenosti profesionálnych vojakov ozbrojených síl a zamestnancov podľa štandardov NATO a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú, morálnu pripravenosť a použitie ozbrojených síl, navrhovanie vnútorného organizačného členenia zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zodpovednosť za spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja a výstavby ozbrojených síl a realizácia úloh vyplývajúcich z plánov výstavby ozbrojených síl.
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za nasadenie, udržanie a stiahnutie jednotiek do misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu v súlade s operačnými plánmi na základe mandátu vlády SR a Národnej rady SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za rozpracovanie bezpečnostnej a obrannej stratégie SR v podmienkach ozbrojených síl, vypracovanie a realizáciu základných opatrení na zabezpečenie obrany SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riadenie procesov obranného plánovania v ozbrojených silách.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie doplňovania ozbrojených síl v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odborné, organizačné a technické zabezpečovanie velenia ozbrojeným silám.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
schvaľovanie operačných plánov podriadených veliteľstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o vyčleňovaní a použití súčastí ozbrojených síl v súlade so schválenými plánmi použitia ozbrojených síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zodpovednosť za spracovanie podkladov potrebných na vypracovanie plánov použitia ozbrojených síl alebo ich časti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber profesionálnych vojakov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl mimo územia SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálna práca s profesionálnymi vojakmi a zamestnancami vo svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vo svojej pôsobnosti zabezpečovanie a realizácia národných cieľov spôsobilostí NATO pre SR, hlavných cieľov EÚ pre SR a úloh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmluvných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.