Špecialista vo výskume a vývoji v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v obuvníckej a kožiarskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v obuvníckej a kožiarskej výrobe pracuje na projektoch a výskumno-vývojových úlohách v oblasti obuvníctva a kožiarstva a aplikuje ich do výrobného procesu. Metodicky a odborne môže viesť tím výskumných a technických pracovníkov, koordinovať čiastkové výskumné činnosti a projekty. Týkajú sa predovšetkým výskumu a vývoja nových a inovatívnych technológií a materiálov v spolupráci s firmami pôsobiacimi v oblastiach výroby obuvi a spracovania kože s ohľadom na najnovšie trendy v ochrane životného prostredia. Súčasťou tejto práce je aj vykonávanie analýz, odborných testov a skúšok s následným vypracovávaním odborných správ, posudkov, stanovísk, spracovanie odbornej dokumentácie a tiež analýz vývojových trendov s ich možnosťami využitia v praxi s cieľom zabezpečiť vysoký stupeň inovatívnosti nielen v materiáloch a technológiách, ale aj v postupoch a procesoch. Prácu vykonáva v spolupráci s ďalšími vedeckými pracoviskami a odborníkmi z praxe a čerpá tiež z v...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
496247/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKVedúci vývoja v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
V
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax sa počíta od ukončenia doktorandského štúdia.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141011
ESCO
507
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
2141011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
8
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
7
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
8
technológia výroby sedlárskych výrobkov, lôpt, manžiet, opaskov a ďalších kožených výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technológia výroby sedlárskych, brašnárskych a galantérnych výrobkov, vrátane športových.
Perspektíva: Aktuálna
8
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Prírodné (textilné výrobky, kaučuk, rôzne rastlinné vlákna) a syntetické materiály (plasty, syntetické vlákna a guma, umelé kožušiny a koža, kovové a LED komponenty).
Perspektíva: Aktuálna
8
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
technologické postupy zhotovovania obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
8
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
Automatizácia dokončovacích procesov
8
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
8
databázy v oblasti inovácií, automatizácie a robotizácie v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
databázy v oblasti inovácií, automatizácie a robotizácie v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
8
technológia výroby ekologických materiálov v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby ekologických materiálov a ich možnosti využitia v oblasti výroby obuvi a kožiarskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
8
odpadové materiály z výroby obuvi a kožiarskych výrobkov, možnosti ich druhotného využitia a biologickej degradácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
8
matematicko-štatistické metódy a technické výpočty pri hodnotení výrobkov v oblasti obuvníckej a kožiarskej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy chemických analýz a laboratórneho testovania materiálov, polotovarov a výrobkov v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia laboratórnych postupov
7
metódy hodnotenia výsledkov analýz existujúcich, inovovaných a nových obuvníckych a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
8
technológia výroby komponentov a polotovarov pre obuvnícku a kožiarsku výrobu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
7
metodika a postupy zisťovania biometrických údajov pre výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických podkladoch a normách kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výrobných postupov v obuvníckej výrobe zameraných na znižovanie odpadov, recykláciu a znižovanie vplyvu technológie na životné prostredie v zmysle legislatívy
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane kožiarskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie koncepcií, metodík a prognóz v oblasti výroby obuvi a kožiarskej výroby z hľadiska trvalej udržateľnosti
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
8
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia technických skúšok technológií s vysokým stupňom inovácie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spracovanie biometrických štatistík na výrobu obuvi na národnej úrovni
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Posudzovanie anatomických a ortopedických parametrov u populácie prostredníctvom štatistických meraní.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie výsledkov do publikácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Ekologické farbenie materiálov
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
Technologické inovácie strojného vybavenia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
Automatizácia dokončovacích procesov
7
realizácia projektov, vrátane spracovania a vyhodnotenia výsledkov v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
8
aplikácia medzinárodných noriem a štandardov kvality do návrhov a riešení výrobkov a technológií v oblasti výroby obuvi a kožiarskej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia výsledkov vedeckých projektov do výrobného procesu obuvi a spracovaní koží
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
8
vedenie technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
8
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumno-vývojových úloh v oblasti výroby obuvi a kožiarskych výrobkov a aktívne zapájanie sa do medzinárodných projektov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
8
realizácia expertíznej a pedagogickej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v oblasti "smart" riešení a ich aplikácia vo výrobe obuvi a v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
7
efektívne riadenie projektov a projektového tímu v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
8
koordinácia prác pri riešení výskumných a vývojových úloh s partnermi z praxe vo výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.