Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa

Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľaOdborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa poskytuje poradenstvo pre zamestnávateľov v zmysle verejných služieb zamestnanosti. Od zamestnávateľov prijíma, kompletizuje a eviduje nahlásenia voľných pracovných miest. Spolupracuje pri výbere vhodného zamestnanca na obsadenie voľného pracovného miesta. Aktualizuje databázu voľných pracovných miest a poskytuje informácie zamestnávateľom o aktívnych opatreniach trhu práce a európskych službách zamestnanosti (EURES). Posudzuje žiadosti o pracovné povolenia občanov mimo štátov EÚ/EHP, udeľuje povolenia na ich zamestnanie a vedie príslušnú evidenciu. Koordinuje prípravu a realizáciu výberových konaní, búrz práce a informácií. Spracúva informácie od zamestnávateľov o hromadnom prepúšťaní. Všetky údaje zapracováva do Informačného systému služieb zamestnanosti a vykonáva odbornú správu všetkých písomností v Informačnom systéme evidovania elektronických dokumentov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496231/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
ISCED rozšírenie
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333005
ESCO
1594
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Interné normy a usmernenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spolupráce so zástupcami EK a ďalších inštitúcií EÚ v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy práce s internými normami pre jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
národný akčný plán zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údaje o voľných pracovných miestach, ich vzťah ku kvalifikácii uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby komunikácie s policajným útvarom v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR a vydávania potvrdení o možnosti obsadenia voľných pracovných miest týmito uchádzačmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
postupy a metódy kontroly a verifikácie údajov o voľných pracovných miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky prideľovania finančných prostriedkov na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vzťah medzi situáciou na trhu práce a voľbou vhodného nástroja aktívnych opatrení trhu práce pre uchádzača o zamestnanie alebo zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy poskytovania základných informácií o európskych službách zamestnanosti (EURES)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
metódy a postupy pri prijímaní, kompletizovaní a evidovaní nahlášok voľných pracovných miest v informačných systémoch požívaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém aktívneho vyhľadávania voľných pracovných miest v rámci územnej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy aktualizácie databázy voľných pracovných miest a zabezpečovania ich distribúcie na pracoviská úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém informovania zamestnávateľov o platnej legislatíve v oblasti plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizovania výberových konaní na obsadenie voľných pracovných miest podľa požiadaviek zamestnávateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
systém vykonávania osobných návštev u zamestnávateľov a vyhľadávania nových zamestnávateľov v územnom obvode úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém posudzovania žiadostí o pracovné povolenia občanov mimo štátov EÚ/EHP a udeľovania povolenia na zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby informovania zamestnávateľov o postupoch a legislatíve pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ/EHP a metódy posudzovania plnenia ohlasovacej povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
systém evidencie zamestnancov, ktorí sú občanmi EÚ/EHP, v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy získavania informácií od zamestnávateľov o hromadnom prepúšťaní a poskytovania informácií o povinnostiach zamestnávateľov pri hromadnom prepúšťaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri získavaní a spracovávaní informácií o voľných pracovných miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie systému ISTP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a verifikácia údajov o voľných pracovných miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie plnenia ohlasovacej povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie žiadostí o pracovné povolenia občanov mimo štátov EÚ/EHP a udeľovanie povolenia na zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vhodnosti pracovných miest z hľadiska kvalifikácie, praxe a preferencií uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do informačného systému v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhotovovanie úradných záznamov v rámci služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia databázy voľných pracovných miest a zabezpečovanie ich distribúcie na pracoviská úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia zamestnancov, ktorí sú občanmi EÚ/EHP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívne vyhľadávanie voľných pracovných miest v rámci územnej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prijímanie, kompletizovanie a evidovanie nahlášok voľných pracovných miest
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ), Internetový sprievodca trhom práce (ISTP), Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS).
Perspektíva: Aktuálna
6
informovanie zamestnávateľov o platnej legislatíve v oblasti plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informovanie zamestnávateľov o postupoch a legislatíve pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ/EHP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
poskytovanie informácií o povinnostiach zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informácií o jednotlivých nástrojoch aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
poskytovanie informácií o európskych službách zamestnanosti (EURES) a možnostiach ich využívania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
organizovanie výberových konaní pre zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Na obsadenie voľných pracovných miest ponúkaných zamestnávateľom.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s policajným útvarom v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR a vydávanie potvrdení o možnosti obsadenia voľných pracovných miest týmito uchádzačmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
získavanie informácií od zamestnávateľov o hromadnom prepúšťaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie osobných návštev u zamestnávateľov a vyhľadávanie nových zamestnávateľov v územnom obvode úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia so zamestnávateľmi o voľných pracovných miestach a ich sprostredkovanie uchádzačom o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.