Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície

Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej políciePríslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície vykonáva činnosti v oblasti kontroly hraníc Slovenskej republiky, boja proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu, ochrany civilnej leteckej premávky, povoľovania a kontroly pobytu cudzincov a vízovej agendy. Plní úlohy v oblasti vízovej praxe, pobytového režimu cudzincov, návratu cudzincov a vyhosťovania cudzincov. Vykonáva úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o režime a spolupráci na štátnej hranici, podieľa sa na plnení úloh podľa readmisných dohôd, zabezpečuje plnenie úloh na úseku boja proti falšovaniu a pozmeňovaniu cestovných dokladov, víz, povolení na pobyt a ďalších dokladov. Zhromažďuje a spracúva informácie a údaje v informačných systémoch a vedie príslušnú dokumentáciu, vykonáva analýzu rizík na účely prijímania primeraných opatrení. Môže sa podieľať na zahraničných operáciách s cieľom ochrany schengenských hraníc EÚ.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496197/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKhraničiar
SKcudzinár
SKpolicajt
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5412
SK ISCO-08
5412007
ESCO
2060
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5412007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť práva EÚ a schengenského práva na úseku hraničnej a cudzineckej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základná znalosť vybraných predpisov práva EÚ a schengenského práva z oblasti hraničnej a cudzineckej polície.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá využívania informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci činnosti hraničnej a cudzineckej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore a zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
readmisné dohody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
4
metódy a postupy odhaľovania a objasňovania trestných činov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá pobytovej agendy a nelegálnej migrácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
formy a metódy boja proti falšovaniu a pozmeňovaniu cestovných dokladov, víz, povolení na pobyt a ďalších dokladov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodológia analýzy rizík
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia práva EÚ a schengenského práva na úseku hraničnej a cudzineckej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
efektívne využívanie databáz pri výkone služby, najmä s ohľadom na analytické využitie informácií a prijímanie primeraných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie analýzy rizík na účely identifikácie a prijímania primeraných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spisovanie hlásení a vedenie príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
4
uplatňovanie medzinárodných zmlúv o režime a spolupráci na štátnej hranici
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon činnosti prvostupňového správneho orgánu vo veciach pobytu cudzincov na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie úloh na úseku ochrany civilnej leteckej premávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečná manipulácia so zbraňou a výkon policajnej streľby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie foriem a metód boja proti falšovaniu a pozmeňovaniu cestovných dokladov, víz, povolení na pobyt a ďalších dokladov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie technických pomôcok a prostriedkov pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
výkon eskortnej činnosti, vyhosťovania cudzincov a policajných prevozov cudzincov podľa readmisných dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
plnenie základných úloh polície pri výkone služby v oblasti dohľadu nad režimom ochrany štátnej hranice, vstupom a pohybom cudzincov na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stráženie osôb umiestnených v záchytných zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon služby pri vyšetrovaní trestných činov zverených do pôsobnosti hraničnej a cudzineckej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaisťovanie a predvádzanie osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.