Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia

Príslušník Policajného zboru služby osobitného určeniaPríslušník Policajného zboru služby osobitného určenia vykonáva špeciálne rizikové a zložité úlohy súvisiace so zabezpečením verejného poriadku, služobné riskantné zákroky proti nebezpečným páchateľom a ochranu objektov jadrovo-energetických zariadení. Vykonáva služobné zákroky pri hromadnom narúšaní verejného poriadku, zákroky proti teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov, nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných obzvlášť závažných trestných činov. Podieľa sa na spolupráci so zahraničnými špeciálnymi zásahovými jednotkami, vykonáva policajné akcie pri poskytovaní ozbrojených sprievodov, pri preprave finančných hotovostí a cenností a zabezpečuje ochranu vybraných zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v krízových oblastiach v zahraničí. Na požiadanie iného členského štátu Európskej únie sa zúčastňuje medzinárodných bezpečnostných operácií. V prípade potreby sa môže podieľať aj na záchranných akciách, najmä pri živelných pohromách...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496196/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKKukláč
SKPríslušník Lynx Commanda
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vodičské oprávnenie nie je podmienkou na prijatie do služobného pomeru príslušníka PZ, no pre výkon funkcie na útvare služby osobitného určenia sa od policajta vyžaduje mať platné vodičské oprávnenie najmenej skupiny B.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h)
Poznámka: Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa vyžaduje podľa konkrétneho zaradenia na útvare v stupni Vyhradené, Dôverné alebo Tajné.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Do služby osobitného určenia môžu byť prijatí len policajti v stálej štátnej službe (t.j. po 2 rokoch od prijatia do služobného pomeru). Výnimočne môžu byť prijatí do šlužby osobitného určenia aj policajti pred týmto obdobím, ak pri výberovom konaní preukážu predchádzajúcu prax v Ozbrojených silách SR alebo v niektorom z ozbrojených bezpečnostných zborov a sú špecialisti na vybrané druhy činností, napr. pyrotechnici, potápači, psovodi, vodiči špeciálnej techniky, odstreľovači, spojári a podobne.
ISCO-08
5412
SK ISCO-08
5412006
ESCO
2060
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5412006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti priestupkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť základných pojmov pri práci s utajovanými skutočnosťami v rámci svojej pôsobnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zásahových jednotiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o Policajnom zbore a zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru.
Perspektíva: Aktuálna
4
formy policajných akcií pri poskytovaní ozbrojených sprievodov, pri preprave finančných hotovostí a cenností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém a formy spolupráce so zahraničnými špeciálnymi zásahovými jednotkami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy zabezpečovania ochrany určených objektov zvláštnej dôležitosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy tímovej práce pod jednotným velením
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
takticko-metodické postupy vykonávania zásahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie údajov získaných z policajných evidenčných systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
práca s utajovanými skutočnosťami podľa prideleného stupňa utajenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci svojej pôsobnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečná manipulácia so zbraňou a výkon policajnej streľby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie základných činností v zásahových jednotkách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ochrany určených objektov zvláštnej dôležitosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie špeciálnych úloh v rámci zásahových skupín, pri plnení náročných technických a taktických postupov, pri zabezpečovaní verejného poriadku, záchrany osôb a ochrany majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nasadzovanie a koordinácia činností zásahových skupín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ozbrojený sprievod osôb a dopravných prostriedkov a pri preprave peňazí a cenín
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ochrany objektov osobitnej dôležitosti, ozbrojená ochrana objektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásahové akcie pri narušení bezpečnosti chránených objektov, zadržiavanie narušiteľov a zaisťovanie miesta činu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaisťovanie a predvádzanie osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tímová spolupráca a vykonávanie zverených úloh pod jednotným velením
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.