Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície

Príslušník Policajného zboru služby dopravnej políciePríslušník Policajného zboru služby dopravnej polície zabezpečuje činnosti pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení. Objasňuje dopravné nehody, vykonáva skrátené vyšetrovanie, dokumentuje, objasňuje a prejednáva priestupky a rozhoduje o vodičskom oprávnení. Vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia, preskúšania vodičov po ukončení zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, vydáva rozhodnutia o preskúmaní odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Vedie príslušné evidencie na úseku dopravy a realizuje evidenčné úkony súvisiace s evidenciou vozidiel. Vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, sleduje a vyhodnocuje dopravno - bezpečnostnú situáciu a vykonáva činnosti na úseku kontroly elektronického výberu mýta. Prijíma osoby, zhromažďuje a spracováva informácie a podklady, spisuje hlásenia a vedie príslušnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496192/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKDopravák
SKPolicajt
SKPríslušník PZ
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Poznámka: V zmysle zákona č. 73/1998 Z.z. sa na výkon funkcie policajta vyžaduje úplné stredné vzdelanie s maturitou, t.j. absolvovanie strednej školy a vykonanie maturitnej skúšky. Zároveň je výkon tohto povolania podmienený absolvovaním základného alebo špecializovaného policajného vzdelania v zmysle § 13 zákona č. 73/1998 Z.z. v platnom znení.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz skúšobného komisára podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81 ods. 1 písm. f)
Poznámka: v prípade funkcie skúšobného komisára, ktorú môže vykonávať len policajt služby dopravnej polície je potrebné, aby mal vydaný preukaz skúšobného komisára, ktorý sa mu vydá po absolvovaní kurzu a úspešnom zvládnutí skúšky

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5412
SK ISCO-08
5412003
ESCO
2060
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5412003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy upravujúce problematiku služby dopravnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, o Slovenskej informačnej službe, o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
zásady a postupy prípravy návrhov rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika technickej kontroly podľa druhu a pohonu vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Činnosť na úseku špeciálnych kontrol (STK, EK) môže vykonávať policajt až po absolvovaní vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na takýto druh činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
systém vykonávania činností na úseku kontroly elektronického výberu mýta
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
metódy a postupy vedenia príslušných evidencií na úseku dopravy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci dopravných bezpečnostných činností polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov; Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prejednávania dopravných priestupkov v blokovom, rozkaznom a správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
systém sledovania a vyhodnocovania dopravno-bezpečnostnej situácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia policajnej práce a pravidlá správania sa voči občanom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania akcií dopravno-bezpečnostného charakteru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh opatrení na zníženie nehodovosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie činností na úseku kontroly elektronického výberu mýta
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a vyhodnocovanie dopravno-bezpečnostnej situácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie údajov získaných z policajných evidenčných systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
vedenie príslušných evidencií na úseku dopravy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad a techniky profesionálnej komunikácie s občanom.
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti premávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie priestupkovej agendy na úseku dopravy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
prejednávanie dopravných priestupkov v blokovom, rozkaznom a správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
zabezpečenie miesta dopravnej nehody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie služobných vozidiel
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie základných pokynov príslušníka Policajného zboru pri riadení cestnej premávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie technických pomôcok a prostriedkov pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
vykonávanie preventívnych, dopravno-bezpečnostných opatrení na dodržovanie pravidiel a plynulosti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zákrokov a úkonov voči osobám, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov, vyhlášok a pravidiel premávky na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie akcií dopravno-bezpečnostného charakteru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.