Chemický špecialista biotechnológ

Chemický špecialista biotechnológChemický špecialista biotechnológ koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s biochemickou výrobou. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu technologickej dokumentácie a za dodržiavanie technologických postupov. Spolupracuje na výskume a vývoji biochemických a mikrobiologických procesov a zariadení. Implementuje nové technológie do výroby. Chemický špecialista biotechnológ koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s produkciou, izoláciou, separáciou a čistením produktov biotechnológie (biochemickej výroby) hodnotením ich kvality. Vykonáva laboratórne kontroly, vyhodnocuje a spracováva získané údaje. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu technologickej dokumentácie, za dodržiavanie technologických postupov a zásad BOZP. Dohliada na technologické overovanie surovín. Navrhuje opatrenia na zmeny v prípade odchýlok od stanovených parametrov v procese výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
496174/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKProcesný inžinier pre oblasť biotechnológie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2145
SK ISCO-08
2145006
ESCO
350
SK NACE Rev. 2
C10,C11,C20,C21,M72
CPA 2015
C10,C11,C20,C21,M72
Príslušnosť k povolaniu
2145006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
molekulová biológia a biotechnológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na bioanorganickú chémiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na bioorganickú chémiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biofyzikálnu chémiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
biochémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na bioanalytickú chémiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
funkcie strojno-technologických zariadení v biotechnologickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja zameraného na inovatívne aplikácie v biotechnológii
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: 1. Výskum a vývoj zameraný na medicínske biotechnológie: výskum a vývoj v oblasti medicíny a biomedicíny (napr. vývoj nových liekov, tzv. biologík, antibiotík, terapií, protilátok, bielkovín, 3D tlač orgánov a pod. – všeobecne zameraný na ochranu ľudského zdravia);
2. Výskum a vývoj zameraný na environmentálne biotechnológie: riešenie problémov životného prostredia, napr. čistenie odpadových vôd, odstraňovanie environmentálnych záťaží vrátanie plastového znečistenia (biodegradácia plastov);
3. Výskum a vývoj zameraný na priemyselnú biotechnológiu: vývoj ekologickejších a ekonomicky výhodnejších priemyselných výrob chemických látok (napr. výroba chemikálií, biopalív, biodegradovateľných plastov, nových materiálov).
4. Výskum a vývoj zameraný na poľnohospodársku biotechnológiu: výskum a vývoj v rastlinnej výrobe a poľnohospodárstve, napr. kompostovanie, transgénne plodiny.
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biotechnológie - biochemické výrobné procesy.
Perspektíva: Aktuálna
6
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochémiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochémiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické procesy
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na organizáciu, reguláciu a bezpečnosť biotechnologických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami je potrebné osvedčenie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§16) a dodržiavanie zásad a postupov na prácu s
veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2020, ktorý je účinný od 14.11.2020.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochemickú výrobu - na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochemickú výrobu - na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie chemickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zameranie na biochemickú výrobu - na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: bezpečnosť a ochrana údajov analyzovaných vzoriek
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
farmaceutická technológia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Technológia výroby farmaceutík.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie biotechnologických procesov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie noriem spotreby vstupných materiálov na zabezpečenie kvality pri biochemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifikácia množstva a druhov materiálu, stanovenie postupov pri kontrole kvality a technických skúškach v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie a kontrola dodržiavania výrobných programov chemickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie a prevádzkové skúšky nových biotechnológií, surovín a pracovných postupov vo výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola výroby a distribúcie liečiv a zdravotníckych potrieb pod vedením farmaceuta so špecializovanou spôsobnosťou
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v biochemickej a farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v biochemických procesoch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia meraní fyzikálnochemických parametrov v základných biotechnologických operáciách
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenia fyzikálno-chemických vlastností látok používaných v biotechnológii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov biologického výskumu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v biochemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie a využívanie odborných informácií a poznatkov z iných vedných odborov v biotechnológii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v biochemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedeckej práce, poznanie súvislostí výskum-vývoj-výroba-použitie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická pomoc a koordinácia pri riešení výskumných úloh v biochemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na vývoji nových biotechnologických procesov a stanovovaní spôsobov ich použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zamerané na biotechnológiu.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.