Revízny technik plynových zariadení

Revízny technik plynových zariadeníRevízny technik plynových zariadení vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach plynových podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhotoví správu v súlade s vyhl. č. 508/2009 Z. z., § 6, ods. 2 v znení neskorších predpisov. Revízny technik plynových zariadení môže zaškoľovať osobu na obsluhu vyhradeného technického zariadenia a osobu na opravu vyhradeného technického zariadenia, určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami v súlade s vyhl. č. 508/2009 Z. z., § 16, ods. 1, písm. b) v znení neskorších predpisov a zároveň môže overovať odborné vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia a osoby na opravu vyhradeného technického zariadenia v súlade s vyhl. č. 508/2009 Z. z., § 16, ods. 1, písm. b) v znení neskorších predpisov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496144/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika plynových zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: podľa Prílohy č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
- vzdelanie ÚSO - 5 rokov praxe
- vzdelanie VŠ - 2 roky praxe
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119017
ESCO
1211
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3119017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Druhy vyhradených technických zariadení plynových podľa prílohy č. 1 časť IV. z vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ich funkcie, základné technické parametre a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia súvisiaca s odbornými prehliadkami a skúškami vyhradených technických zariadení, vrátane ich náležitostí
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Správa a protokol o výsledku odbornej prehliadky a skúšky, vrátane ich náležitostí. Technická dokumentácia (konštrukčná/technická a sprievodná dokumentácia).
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia, testovacia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
4
inteligentné inštalácie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
4
detekčné prístroje na plyn
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Centrálny softvér pre podniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie prístroje a systémy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. plynomery, tlakomery, prepočítavače, merače hrúbky stien potrubí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia. Prevádzka a údržba potrubných systémov a technologických objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Plynárenská technická normalizácia. Technické pravidlá plynu (TPP), Podniková technická norma (PTN), Slovenská technická norma (STN).
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy v oblasti kvality zemného plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc plynu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia na reguláciu a rozvod plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Regulačné stanice plynu, plynovody a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ochrana životného prostredia. Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie ročných plánov odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, vrátane ich zabezpečenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V spolupráci s pracovníkmi zodpovednými za prevádzku vyhradených technických zariadení plynových.
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na tvorbe a doplnení technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov súvisiacich s vyhradenými technickými zariadeniami
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a hodnotenie dodržiavania technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov pri prevádzke a údržbe vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie platnosti a zmien predpisov a noriem v oblasti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na preberaní a odovzdávaní nových vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Posudzovanie odbornosti prevedenia a odovzdania všetkých technických a právnych náležitostí vyhradených technických zariadení plynových.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a riešenie neštandardných a krízových situácií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
4
príprava pracovných postupov na výkon odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
revízia a kontrola bezpečnostných a istiacich prvkov na potrubných systémoch na rozvod plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
revízia a kontrola stavu a spôsobilosti regulačných, odorizačných a meracích zariadení na rozvod a spotrebu plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie stavu technologických zariadení v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Tvorba zápisov z vykonaných odborných prehliadok, odborných skúšok, resp. revízií. Vedenie záznamov o činnosti na dennej, týždennej a mesačnej báze v písomnej a elektronickej forme, vrátane ich vypĺňania v príslušných systémoch v zmysle platných interných a externých právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
tlakové skúšky plynových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Tlakové skúšky plynových zariadení pred prvým uvedením do prevádzky alebo po opravách (regulačné stanice plynu, plynovody, plynové prípojky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza príčin, závad a nedostatkov zistených pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane navrhovania príslušných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie a analýza výsledkov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch zabezpečovacích prvkov plynových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie o výsledkoch odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie správy (protokolu) o zrealizovaných odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane zápisov z vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok(tvorba zápisov z vykonaných odborných prehliadok, odborných skúšok, resp. revízií. Vedenie záznamov o činnosti na dennej, týždennej a mesačnej báze v písomnej a elektronickej forme, vrátane ich vypĺňania v príslušných systémoch v zmysle platných interných a externých právnych predpisov).
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia odborných školení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
4
zabezpečovanie odborných školení a overovania obsluhujúceho personálu a údržby vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V súlade s § 16 ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická a konzultačná činnosť pri zabezpečení dodržiavania predpisov pre vyhradené technické zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické zariadenia: plynové, resp. tlakové.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Realizácia odborných prehliadok a skúšok podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie výroby, distribúcie a spotreby vodíka, koordinácia pri stanovovaní energetického mixu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
4
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
zabezpečovanie prevádzkyschopnosti pridelených meracích strojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Údržba, funkčnosť a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.