Školský psychológ

Školský psychológŠkolský psychológ je odborný zamestnanec, ktorý vykonáva preventívnu, diagnostickú a intervenčnú činnosť, zameranú na podporu duševného zdravia detí, žiakov a pedagogických zamestnancov v školách. Školský psychológ poskytuje psychologickú diagnostiku, poradenstvo, konzultácie, metodickú a odbornú pomoc, prevenciu, psychologickú a krízovú intervenciu deťom, žiakom, zamestnancom školy, školského zariadenia a zákonným zástupcom detí a žiakov. Podporuje spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496072/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENSchool psychologist
SKPedagogický psychológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Potvrdenie bezúhonnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ.

Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 52 ods. 5)
Poznámka: Protokol sa vyžaduje ako doklad v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. pre zaradenie do kategórie samostatný pedagogický/odborný zamestnanec.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2634
SK ISCO-08
2634006
ESCO
1018
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2634006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metodológia výchovného ovplyvňovania správania žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikácie modelov integrácie a trendov inkluzívnej pedagogiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
inovačné metódy a stratégie pre rozvoj prosociálnych vzťahov v triede
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
techniky individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
formy pedagogickej diagnostiky, screeningu, depistáže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
práca so skupinou, skupinová dynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Simulácia vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
vývinová psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
školská a pedagogická psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
psychológia osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
duševné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
postupy a prvky krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Online vzdelávanie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie a diagnostika vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza všeobecno-pedagogických, všeobecno-didaktických a psychologických osobitostí učenia sa dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie pedagogickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výchovno-vzdelávacích metód na škole – prevencia neurotizácie učiteľov, syndrómu vyhorenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
individuálna konzultačná a poradenská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odbornej pomoci a starostlivosti žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva a podpornej psychologickej intervencie jednotlivcovi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická podpora pedagogickým a odborným zamestnancom školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
liečebno - pedagogická poradenská činnosť a krízová intervencia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
harmonizácia vzťahov medzi jednotlivcom a skupinou, riešenie interpersonálnych problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
individuálna práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
uplatňovanie kreatívneho myslenia vo vyučovacom procese a v komunikácii so študentmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Simulácia vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
aplikácia princípov celoživotného vzdelávania do výchovnej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
aplikácia rôznych postupov prehlbujúcich sebapoznanie žiaka, jeho silných a slabých stránok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
stimulácia sociálnej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
diagnostika a poradenstvo pri znižovaní agresivity žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostikovanie príčin problémov detí a intervencia v procese edukácie k ich náprave
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
navrhovanie efektívnych postupov pri riešení rôznych situácií v škole
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.