Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagógŠpeciálny pedagóg v špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení poradenstva a prevencie a v zariadení sociálnej pomoci poskytuje špeciálno-pedagogickú diagnostiku detí a žiakov, špeciálno-pedagogické poradenstvo, prevenciu, terapiu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. Podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami. Terénny špeciálny pedagóg vykonáva špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú špeciálno-pedagogickú činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím, vykonáva metodickú činnosť a poskytuje konzultácie a špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496057/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359003
ESCO
748
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
profesijná orientácia a voľba povolania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Video vo vzdelávaní
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy koncipovania špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov aj z aspektu pomocných vied patopsychológie, patobiológie a sociálnej patológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývinové a individuálne charakteristiky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristiky detí z rôzneho sociokultúrneho prostredia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov prostredníctvom vedeckého jazyka a z aspektu pomocných vied patopsychológie, patobiológie a sociálnej patológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programy integrácie a inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, programy sociálnej rehabilitácie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špeciálnopedagogické javy a procesy v oblasti mimoškolskej výchovy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a charakteristiky základných princípov pri ich vypracúvaní, realizácii a hodnotení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dôsledky jednotlivých postihnutí a narušení na výchovno-vzdelávací proces dieťaťa so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifická komunikácia s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
7
zásady, metódy, metodiky a formy špeciálnopedagogickej intervencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
sociálno-psychologická teória malých skupín, rodinnej interakcie a problematiky sociálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne javy, procesy a problémy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Video vo vzdelávaní
7
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
7
formy a metódy analýzy potrieb cieľových skupín
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
Video vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pre výchovu a vzdelávanie detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii dieťaťa, v metódach sociálnej práce, v psychologickej pomoci a starostlivosti, výchove, liečebno-výchovnej starostlivosti, diagnostike, špeciálno-výchovnej starostlivosti, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Video vo vzdelávaní
7
účasť na príprave špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
E-knihy
7
posudzovanie výsledkov psychologických vyšetrení a testov z hľadiska vhodného profesijného uplatnenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia špeciálno-pedagogických javov a procesov v rámci školskej a mimoškolskej výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdôvodnenie javov a procesov súvisiacich s edukáciou detí s postihnutím, narušením, ohrozením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia vplyvu sociokultúrneho prostredia na proces učenia a správania dieťaťa/žiaka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
tvorba programov integrácie a inklúzie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia projektov na prevenciu sociálno-patologických javov detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hranie hier vo vzdelávaní
Info etika
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podpora procesu sebapoznania klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, zamestnávateľskými zväzmi, s psychológmi, ďalšími učiteľmi a vychovávateľmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie stratégií, metód a techník špeciálno-pedagogickej rehabilitácie, reedukácie, kompenzácie a prevencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia náhradných komunikačných systémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Poznať, rešpektovať, vyhodnotiť osobitosti zdravotného znevýhodnenia žiaka a na základe týchto postupov, hľadať optimálny komunikačný systém výchovno-vzdelávacieho procesu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
aplikovanie poznatkov z špeciálno-pedagogickej diagnostiky, z propedeutických disciplín, prognostiky a komplexnej rehabilitácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia špeciálnych metód na kompenzáciu príslušného zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
rozvíjanie vývinového potenciálu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
7
zlaďovanie sociálnych vzťahov (medzi žiakmi, dospelými, rodičmi, učiteľmi)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Terapeutické pomôcky
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.