Analytický chemik

Analytický chemikAnalytický chemik ovláda metódy a techniky práce analytickej chémie, pozná základy všetkých oblastí analytickej chémie, chemické a fyzikálne princípy analytických metód, obzvlášť analytickú spektrometriu, elektrochémiu a separačnú analýzu. Špecializuje sa na aplikáciu, prípadne rozvoj klasických a progresívnych analytických a inštrumentálnych metód. Vykonáva kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu chemických zložiek vo vzorkách prírodných alebo syntetických materiálov, surovín a výrobkov. Hlbšie sa rozumie problematike riadenia kvality v chemickom laboratóriu. Študuje smery vývoja odboru a aplikuje najnovšie poznatky, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, formuluje problémy a hypotézy, samostatne alebo s kolektívom rieši danú úlohu, dokáže formulovať problém, interpretuje získané údaje a po analýze vie relevantne popísať chemickú informáciu. Výsledky výskumu prezentuje a publikuje. Podieľa sa na aplikácii analytických metód výskumu v iných vedných odboroch, napríklad v medicíne a ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
496011/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKAnalytik
ENAnalytical chemist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2113
SK ISCO-08
2113003
ESCO
353
SK NACE Rev. 2
C20,M71,M72
CPA 2015
C20,M71,M72
Príslušnosť k povolaniu
2113003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nukleárna analýza
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spektrálne metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrochémia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Ovládanie metód a techník práce analytickej chémie. Ovládanie chemických a fyzikálnych princípov analytických metód.
Perspektíva: Aktuálna
7
atómová spektrometria
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a metódy ochrany údajov analyzovaných vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov na legislatívne zmeny zákonov upravujúcich oblasti výskumu, vývoja a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k problematike analytickej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ciachovanie analytických závaží, teplomerov a kalibračných kvapalín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v biochemických procesoch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia techník spektrofotometrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zaznamenávanie nameraných hodnôt v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie chemických a fyzikálne chemických veličín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie súvisiacich výpočtov zloženia homogénnych a heterogénnych zmesí
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prepočty koncentrácií danej látky v zmesi, hustota roztokov, prepočet množstva účinnej látky a excipientov pri príprave laboratórnych a pilotných šarží
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a spracovanie nameraných údajov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza chemických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov analýz a chemických meraní
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technických a ekonomických rozborov a štúdií kvality a vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Analýza a riadenie kvality postupov a výsledkov v chemickom laboratóriu.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza chemických materiálov, surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov, nových postupov a metód výskumu a vývoja v analytickej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych poznatkov a postupov v chémii do praxe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: k dosiahnutiu efektívnosti a presnosti analýz aplikovať najnovšie poznatky vedy a výskumu do praxe
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie výsledkov výskumu v rôznych oblastiach chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe dokumentov súvisiacich s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore analytickej chémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
objednávanie potrebných odmerných laboratórnych skiel a zabezpečovanie ich kalibrácie, resp. overenia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri výbere a nákupe osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok, vrátane kontroly ich funkčnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia vedomostí a zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prezentácia výsledkov práce
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čistenie a sanitácia pracoviska, pracovné pomôcky a zariadenia podľa príslušných štandardných operačných postupov a pokynov nadriadeného za účelom predchádzania krížovej kontaminácie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
udržiavanie čistoty a poriadku v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odber vzoriek na laboratórne analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýzy v analytickej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie bezpečnosti IT prostredia a dodržiavanie zásad prístupu k získaným dátam
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.