Lekár samosprávneho kraja

Lekár samosprávneho krajaLekár samosprávneho kraja plní úlohy samosprávneho kraja na úseku zdravotníctva pri prenesenom výkone štátnej správy. Najmä preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi a vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
495948/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára samosprávneho kraja sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 3 písm. A., B. alebo C. Odporúča sa odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 4 písm. A. bod 1 alebo 4.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje právnym predpisom. Špecializačné štúdium v jednotlivých špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3 nar. vl. č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212074
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2212074

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva upravujúca postavenie a kompetencie samosprávnych krajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 302/2001 Z. z., Zákon č. 446/2001 Z. z., Zákon č. 523/2004 Z. z., Zákon 583/2004 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalifikačné predpoklady a prax zdravotníckych zamestnancov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: legislatívna úprava kvalifikačných predpokladov a sústavného vzdelávania zdravotníckych zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: užívateľská znalosť MS Office a ďalších SW nástrojov napr. PowerBI, Tableau, Qlikview
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
verejné zdravotné poisťovne a úkony a služby nehradené z verejného zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ovládanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov všeobecne a špecificky v podmienkach zdravotníctva, legislatíva GDPR
Perspektíva: Aktuálna
7
regionálna zdravotná politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a postupy kontroly zdravotníckych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob výkonu verejnej moci elektronicky (e-Government)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: legislatíva elektronizácie verejnej správy
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
postupy zaobchádzania so zdravotnou dokumentáciou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
kľúčové princípy DRG klasifikačného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia dát z klasifikačného systému DRG
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie štandardov a vytváranie návrhov štandardov v zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
registrácia a kontrola žiadostí na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie sťažností a podnetov na úseku pôsobnosti lekára samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri kontrole zdravotníckych zariadení v rámci zabezpečovania odbornej agendy na úseku zdravotnej pomoci, patriacej do kompetencie samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zverejňovaných informácií ohľadne poskytovania zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
odvodenie kľúčových indikátorov výkonnosti KPI a zmien procesov z analyzovaných údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Key performance indicators
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
preberanie a archivácia zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie rozhodnutí, osvedčení, resp. odvolaní v rámci zdravotníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov priorít regionálnej zdravotnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
určovanie rozsahu zdravotného obvodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a usmerňovanie činností pri realizácii územnej zdravotnej politiky štátu v rámci zdravotnej starostlivosti spadajúcej do kompetencie samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zriaďovanie etických komisií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie a potvrdzovanie ordinačných hodín pre zdravotnícke zariadenia poskytujúce ambulantnú starostlivosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie realizácie rozvoja siete zdravotníckych zariadení v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.