Špecialista pre protokolárne záležitosti

Špecialista pre protokolárne záležitostiŠpecialista pre protokolárne záležitosti zabezpečuje odborné činnosti v oblasti protokolárnych záležitostí. Zabezpečuje odborné činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou protokolárnych prijatí, zahraničných a domácich pracovných ciest a iných protokolárnych podujatí oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky. V súlade s Pravidlami diplomatického protokolu zabezpečuje prípravu, plynulý a bezproblémový priebeh oficiálnych návštev, ceremoniálov, multilaterálnych akcií, konferencií a ďalších protokolárnych aktov. Spolupracuje pri príprave, organizácii, koordinovaní a zabezpečení priebehu návštev. Komunikuje s inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Zabezpečuje činnosti súvisiace s vysielaním a prijímaním diplomatických zástupcov. Metodicky usmerňuje činnosť pracovísk s protokolárnou agendou v ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495942/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2432
SK ISCO-08
2432003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2432003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
štátne symboly Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 63/1993 Zb. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v platnom znení.
Perspektíva: Aktuálna
7
história diplomacie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vznik diplomacie, základné pravidlá diplomatických vzťahov.
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecný politický prehľad súčasnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomacia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s Diplomatickým protokolom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a systém metodického usmerňovania činnosti pracovísk s protokolárnou agendou v ústredných orgánoch štátnej správy SR pri príprave a zabezpečení návštev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomatické misie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Funkcie diplomatickej misie, jej začiatok a koniec, práva vysielacieho a prijímacieho štátu, rozdelenie šéfov misie, postup pri prijímaní šéfov misie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomatické výsady a imunity
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výrazy a pojmy používané v diplomatických stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Šéf misie, diplomatický personál, diplomatický kuriér, agrément a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
výrazy a pojmy používané v konzulárnych stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Konzulárny úrad, konzulárny obvod, konzulárny úradník, nadväzovanie a vykonávanie konzulárnych stykov, konzulárne funkcie, výhody, výsady a imunity konzulárneho úradu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém komunikácie a koordinácie programu s inštitúciami v Slovenskej republike, ale aj so zahraničnými inštitúciami počas prípravy zahraničných návštev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizácie a zabezpečenia priebehu ceremoniálov, recepcií, slávností, multilaterálnych akcií, konferencií alebo seminárov, usporiadaných na území Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
pravidlá diplomatického protokolu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
etiketa a protokol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy protokolárneho zabezpečovania, organizovania oficiálnych a pracovných návštev najvyšších ústavných činiteľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Viedenský dohovor o diplomatických stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch v platnom znení.
Perspektíva: Aktuálna
7
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch v platnom znení
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pozdravy, predstavovanie, podávanie rúk, oslovovanie, komunikácia pomocou vizitiek, spôsoby pozvaní, používanie skratiek na pozvánkach a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie spôsobov nadväzovania a vykonávania diplomatických stykov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie spôsobov nadväzovania a vykonávania konzulárnych stykov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie rôznych schém zasadacieho poriadku so zohľadnením druhu spoločnosti a protokolárneho poradia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Výber vhodného tvaru stola, dámska spoločnosť, pánska spoločnosť a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava informácie a inštrukcie pre hostiteľa pre prijatie diplomatickej návštevy v súlade s diplomatickým protokolom a zvykmi podľa krajiny pôvodu návštevy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protokolárne zabezpečovanie, organizovanie oficiálnych a pracovných návštev najvyšších ústavných činiteľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie programu návštevy v súlade s diplomatickým protokolom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súkromné stretnutia, plenárne rokovania delegácií, slávnostný alebo pracovný obed alebo večera, prijatia, aktivity spoločenského, kultúrneho a prezentačného charakteru, špeciálny program pre manželského partnera, ak je prítomný a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prijatia diplomatickej návštevy v súlade s diplomatickým protokolom a zvykmi podľa krajiny pôvodu návštevy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikovanie ústne aj písomne na diplomatickej úrovni so zohľadnením zvykov krajiny pôvodu druhej strany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zorganizovanie v súlade s diplomatickým protokolom oficiálnej a pracovnej návštevy v Slovenskej republike
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
zorganizovanie v súlade s diplomatickým protokolom oficiálnej a pracovnej návštevy oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky v zahraničí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
zorganizovanie, v súlade s diplomatickým protokolom, návštevy najvyššieho ústavného činiteľa na veľvyslanectve cudzieho štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie komunikácie a koordinácie programu s inštitúciami v Slovenskej republike, ale aj so zahraničnými inštitúciami počas prípravy zahraničných návštev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činností súvisiacich s vysielaním a prijímaním diplomatických zástupcov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie odborných činností súvisiacich s prípravou a realizáciou protokolárnych prijatí, zahraničných a domácich pracovných ciest a iných protokolárnych podujatí ústavného činiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a zabezpečenie priebehu ceremoniálov, recepcií, slávností, multilaterálnych akcií, konferencií alebo seminárov, usporiadaných na území Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
spolupráca s Diplomatickým protokolom Ministerstva zahraničných vecí SR pri príprave, organizácii, koordinovaní a zabezpečovaní priebehu návštev a metodické usmerňovanie činnosti pracovísk s protokolárnou agendou v ústredných orgánoch štátnej správy SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie štátnej vlajky Slovenskej republiky a štátnej hymny Slovenskej republiky v súlade s diplomatickým protokolom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.