Špecialista v oblasti technickej normalizácie

Špecialista v oblasti technickej normalizácieŠpecialista v oblasti technickej normalizácie vykonáva odborné činnosti v oblasti technickej normalizácie. Tieto činnosti zabezpečuje v určenej odbornej oblasti v súlade s národnými aj európskymi právnymi predpismi v oblasti normalizácie. Pri zabezpečovaní úloh technickej normalizácie spolupracuje s príslušnými zúčastnenými stranami t. j. právnickými a fyzickými osobami, odbornými profesijnými organizáciami a združeniami a orgánmi štátnej správy a spolupracuje na programoch popularizácie technickej normalizácie medzi širokou odbornou verejnosťou, v oblasti školstva a vzdelávania v súlade s platnou koncepciou štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie. Z organizačného hľadiska môže v byť pre tento NŠZ potrebné vykonávať aj činnosti súvisiace s vedením kolektívu niekoľkých špecialistov v oblasti technickej normalizácie v rámci rôznych odborných oddelení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495936/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKŠpecialista normalizačných činností
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade, ak by vykonávanie úloh slovenského národného normalizačného orgánu (NNO) bolo v budúcnosti zmenou zákona č. 60/2018 Z. z. uložené inému právnemu subjektu, ako je súčasný ÚNMS SR (čo je aplikačnou praxou vo všetkých členských štátoch EÚ), tak aj tento NŠZ už nebude regulovaný zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Diskusie o takejto zmene v čase revízie tohto NŠZ prebiehajú.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149032
ESCO
1066
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2149032

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti technickej normalizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení Zákona č. 215/2019 Z. z. , Nariadenie (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy slovenského národného normalizačného orgánu v oblasti technickej normalizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická normalizácia a štátne skúšobníctvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia v určenej oblasti technickej normalizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy zabezpečovania tvorby, schvaľovania, vydávania, distribúcie slovenských technických noriem a procesu harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami v súvislosti s členstvom SR v EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
koncepcie a programy rozvoja technickej normalizácie v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém posudzovania plánu technickej normalizácie z hľadiska priorít verejného záujmu a hospodárstva SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interné predpisy, metodické postupy a štatúty slovenského národného normalizačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania normalizačných činností v súlade so právnymi predpismi v oblasti normalizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení Zákona č. 2015/2019 Z. z. a Nariadenie (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie samostatných ucelených odborných činností v oblasti technickej normalizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcie a programov rozvoja technickej normalizácie v SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie plánu technickej normalizácie z hľadiska priorít verejného záujmu a hospodárstva SR a z hľadiska plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej normalizácii a povinností národného normalizačného orgánu vyplývajúcich z členstva v európskych a medzinárodných normalizačných organizáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad činnosťou európskych a medzinárodných normalizačných organizácií (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sumarizácia podnetov a pripomienok zúčastnených strán a zasielanie národných stanovísk k návrhom európskych a medzinárodných noriem
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
zabezpečovanie spolupráce/súčinnosti medzi úradmi a ministerstvami, úradmi a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri uplatňovaní technických noriem na podporu legislatívy prostredníctvom odkazov na technické normy v rámci medzirezortného pripomienkového konania a následného monitorovania zbierky zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
spolupracovanie s orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami pri zabezpečovaní úloh technickej normalizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
zabezpečovanie normalizačnej činnosti v určenej oblasti technickej normalizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie činnosti technickej normalizácie v súlade so zákonom o technickej normalizácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie technickej normalizácie podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie tvorby, schvaľovania, vydávania, distribúcie slovenských technických noriem a procesu harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami v súlade s členstvom SR v EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.