Špecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočností

Špecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočnostíŠpecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočností vykonáva činnosti na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností. Nastavuje procesy na dosiahnutie bezpečnosti utajovaných skutočností a predchádza bezpečnostným hrozbám. Zabezpečuje evidenciu osôb, oprávnených oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. V zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností a predpisov vydaných na jeho základe plní najmä úlohy v oblasti personálnej, administratívnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495931/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
344,354,454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h)
Poznámka: Vyžadované na základe zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca. Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na príslušný stupeň utajenia získava na základe osvedčenia o bezpečnostnej previerke. Ak zamestnanec pracuje aj so zahraničnými utajovanými skutočnosťami, tak v zmysle § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností potrebuje mať aj certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ. Predpokladom pre vydanie certifikátu EÚ a NATO je vykonanie bezpečnostnej previerky pre príslušný stupeň utajenia.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií podľa § 1 ods. 2 písm. e) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca
Poznámka: Pri výkone úloh prináležiacich do oblasti šifrovej ochrany informácií je podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany povinné.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422012
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/2004 Z. z. O ochrane utajovaných skutočností; Vyhláška č. 48/2019 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností; Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti; Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa a samospráva v oblasti bezpečnosti a koordinácie činností v rámci ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické postupy v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Metodické usmernenia vydané Národným bezpečnostným úradom.
Perspektíva: Aktuálna
4
šifrová ochrana utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti zatrieďovania informácií do jednotlivých stupňov utajenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
4
koncepcia ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
4
procesy na dosiahnutie bezpečnosti utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kryptografia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
technická, administratívna a informačná bezpečnosť orgánov a úradov štátnej správy a samosprávy a ich činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a opatrenia vo fyzickej a objektovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a opatrenia v personálnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a opatrenia v administratívnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie zákonov a predpisov o ochrane utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/2004 Z. z. O ochrane utajovaných skutočností; Vyhláška č. 48/2019 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností; Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti; Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba koncepcie a interných predpisov v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predkladanie návrhov na určenie osôb pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia koncepcie ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie procesov na dosiahnutie bezpečnosti utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nastavovanie procesov na dosiahnutie bezpečnosti utajovaných skutočností vo zverenom úseku.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie preškolenia osôb určených na oboznámenie sa s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie projektov a realizácia systémov objektovej, personálnej, technickej a administratívnej bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola ochrany utajovaných skutočností, vrátane vypracovávania správ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík, hrozieb a prienikov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana dát v spisovni (práca s utajovanými skutočnosťami)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
4
vedenie protokolu utajovaných písomností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie agendy utajovaných písomností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s utajovanými skutočnosťami podľa prideleného stupňa utajenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie šifrovej ochrany informácií, ktoré sú utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
4
zabezpečovanie podkladov pre vykonanie bezpečnostných previerok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s utajovanými a neutajovanými písomnosťami, ich zapožičiavanie, preprava, skladovanie a skartácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana informácií, ktoré sú utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Utajovaná skutočnosť musí byť chránená pred nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v zákone, v predpisoch vydaných na jeho vykonanie a v ďalších osobitných predpisoch vytváraním podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné práce v rámci kryptografickej bezpečnosti pri spracovávaní a prenose utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie podmienok na šifrovú ochranu informácií, personálnu, administratívnu, fyzickú a objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú bezpečnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.