Majster (supervízor) v zlievarenstve

Majster (supervízor) v zlievarenstveMajster (supervízor) v zlievarenstve vykonáva odborné nemanuálne práce - zostavuje operatívne plány zlievarenskej výroby a zodpovedá za plánovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách zlievarenskej výroby. Zabezpečuje plnenie plánovaných úloh, plynulý chod výrobných zariadení, operatívne riadi a koordinuje výrobné procesy zlievarenskej výroby, dohliada na zabezpečenie kvality riadeného procesu a na dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4841/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENShift leader
ENTeam leader
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Z toho minimálne 12 mesiacov vedenie kolektívu.
ISCO-08
3121
SK ISCO-08
3121005
ESCO
1285
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
3121005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania kontroly dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť podstaty a cieľov INDUSTRY 4.0, možnosti implementácie v zlievarenstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické materiály a polotovary
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
4
sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja technológie výroby v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a evidencia prítomnosti zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov pri výrobe odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalitatívna kontrola kovových a nekovových materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Praktické určenie kvality produktov vyrobený v zlievarni.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidovanie prevádzkovej dokumentácie a majetku na pracovisku zlievarenskej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie disciplinárnych priestupkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha 3D tlačiarne
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca s BIG DATA súbormi a tvorba dátových analýz. Znalosť podstaty a cieľov INDUSTRY 4.0.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie a simulácia metalurgických procesov s využitím progresívnych metód (matematické, fyzikálne modely a dátové analýzy, big data)
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činnosti v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie technologického úseku zlievarenskej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a vykonávanie metalurgických skúšok v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a spracovávanie metalurgických podkladov o zlievarenskej výrobe pre marketingovú a obchodnú činnosť
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách zlievarenskej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie operatívnych plánov zlievarenskej výroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie metalurgických postupov a technických podmienok v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zapájanie pracovníkov do participatívnych metód (Kaizen, Individuálny projekt, 5S, TPM) a koordinácia realizácie zlepšovacích nápadov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.